Skip to content
Home » ติดตามผลงานภาษาอังกฤษ: แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ระดับสูง

ติดตามผลงานภาษาอังกฤษ: แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ระดับสูง

สัมภาษณ์งาน แล้ว Hr ไม่ตอบกลับทำยังไงดี? รู้จัก 4 วิธีติดตามผล หลังการสัมภาษณ์งานให้ได้งานในฝันกัน | Techsauce

ทำอะไรอยู่หรอ หยุดใช้ What Are You Doing?

Keywords searched by users: ติดตามผลงานภาษาอังกฤษ: แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ระดับสูง ติดตามผลงานศิลปิน ภาษาอังกฤษ, ฉันจะคอยติดตามผลงานคุณ ภาษาอังกฤษ, ฝากติดตามผลงาน ภาษาอังกฤษ, รอติดตามผลงานคุณอยู่นะ ภาษาอังกฤษ, ติดตามผล ภาษาอังกฤษ, ฝากติดตามด้วยนะคะ ภาษาอังกฤษ, ติดตามความคืบหน้า ภาษาอังกฤษ, ติดตาม ภาษาอังกฤษ

เข้าใจความหมายของติดตามผลงานภาษาอังกฤษ

สัมภาษณ์งาน แล้ว Hr ไม่ตอบกลับทำยังไงดี? รู้จัก 4 วิธีติดตามผล หลังการสัมภาษณ์งานให้ได้งานในฝันกัน | Techsauce
สัมภาษณ์งาน แล้ว Hr ไม่ตอบกลับทำยังไงดี? รู้จัก 4 วิธีติดตามผล หลังการสัมภาษณ์งานให้ได้งานในฝันกัน | Techsauce

เข้าใจความหมายของติดตามผลงานภาษาอังกฤษ

การติดตามผลงานภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่สำคัญและมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง การติดตามผลงานภาษาอังกฤษหมายถึงการประเมินและวัดความก้าวหน้าในการศึกษาภาษาอังกฤษของบุคคล โดยใช้เกณฑ์หรือตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อบ่งบอกถึงความเข้าใจ ความคิด ความสามารถ และความคืบหน้าในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การติดตามผลงานภาษาอังกฤษสามารถทำได้ในหลายวิธี อย่างไรก็ตาม มีจุดประสงค์หลักในการติดตามผลงานภาษาอังกฤษที่สำคัญคือ:

 1. วัดความถนัดและความสามารถทางภาษาอังกฤษ: การติดตามผลงานภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้เรียนสามารถวัดความถนัดและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ โดยการตรวจสอบผลงานทางภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนได้ทำ เช่น การเขียนเรียงความ เรียนรู้ศัพท์ การอ่าน การฟัง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรับรู้ถึงความก้าวหน้าทางภาษาอังกฤษของตนเอง

 2. ให้ข้อมูลและการติดตามความคืบหน้า: การติดตามผลงานภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง โดยผู้สอนหรือผู้ประเมินจะให้คำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบกพร่อง และวิธีการปรับปรุงภาษาอังกฤษในผลงานของผู้เรียน

 3. สร้างแสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุน: การติดตามผลงานภาษาอังกฤษช่วยสร้างแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนและการกำกับในการศึกษาภาษาอังกฤษ โดยการให้คำแนะนำ การให้ข้อมูลเพิ่มเติม และการพูดคุยเกี่ยวกับผลงานทางภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาทักษะทางภาษาของตนอย่างต่อเนื่อง

 4. ประเมินความสำเร็จ: การติดตามผลงานภาษาอังกฤษช่วยในการประเมินความสำเร็จของผู้เรียนในการศึกษาภาษาอังกฤษ โดยใช้เกณฑ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน เช่น การทดสอบทางภาษาอังกฤษ การวัดระดับความสามารถทางภาษา หรือการประเมินผลงานทางภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนได้ทำ ผลการประเมินนี้จะช่วยให้ผู้เรียนรับรู้ถึงความก้าวหน้าของตนเองและสามารถปรับปรุงภาษาอังกฤษในแง่ต่าง ๆ ได้ต่อไป

ผลกระทบของการติดตามผลงานภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้า การติดตามผลงานภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยในการสร้างและสนับสนุนการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การติดตามผลงานภาษาอังกฤษยังช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและสร้างความสนใจในการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

วิธีการติดตามผลงานให้เหมาะสม

20 วิธีพูดคำว่า 'ชอบ' เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
20 วิธีพูดคำว่า ‘ชอบ’ เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ

หัวข้อ: วิธีการติดตามผลงานให้เหมาะสม

คำอธิบาย: การติดตามผลงานให้เหมาะสมเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการและพัฒนาผลงานในองค์กรหรือธุรกิจใด ๆ โดยการติดตามผลงานให้เหมาะสมช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการสามารถตรวจสอบและประเมินผลงานของทีมหรือบุคคลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การติดตามผลงานให้เหมาะสมยังเป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมและปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

โดยนิยามการติดตามผลงานให้เหมาะสมคือกระบวนการที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าของผลงาน ซึ่งอาจเป็นการใช้ระบบติดตามผลงานออนไลน์ การสำรวจความคิดเห็นจากลูกค้า หรือการประเมินผลการทำงานของบุคลากร เพื่อให้สามารถตรวจสอบว่าผลงานที่ได้รับมีความก้าวหน้าตามเป้าหมายหรือไม่

ด้านลักษณะเด่นของการติดตามผลงานให้เหมาะสม เราสามารถพูดถึงดังนี้:

 1. การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: การติดตามผลงานให้เหมาะสมต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปตามความต้องการขององค์กร โดยเป้าหมายเหล่านี้ควรเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร

 2. การตรวจสอบประสิทธิภาพ: การติดตามผลงานให้เหมาะสมต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการตรวจสอบประสิทธิภาพของผลงาน อาจเป็นการใช้ระบบติดตามผลงานออนไลน์ หรือการสร้างรายงานควาสำหรับการติดตามผลงานให้เหมาะสม จะมีขั้นตอนและวิธีการที่สามารถนำมาใช้ได้ดังนี้:

 3. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด: การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดความสำเร็จของผลงานเป็นขั้นแรกที่สำคัญ ตัวชี้วัดควรเป็นตัวเลขที่สามารถวัดได้ชัดเจน เช่น ปริมาณงานที่เสร็จสิ้น ระยะเวลาในการทำงาน หรือคุณภาพของผลลัพธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดนี้ควรเป็นที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กร

 4. กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม: การติดตามผลงานควรมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจสอบผลลัพธ์ ระยะเวลานี้ควรเพียงพอที่จะให้เวลาในการดำเนินการและปรับปรุงผลงาน อย่างไรก็ตามไม่ควรกำหนดระยะเวลาที่สั้นเกินไปเพื่อให้ผู้รับผิดชอบไม่มีเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปรับปรุงผลงาน

 5. ใช้ระบบติดตามผลงาน: การใช้ระบบติดตามผลงานออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ในการติดตามผลงานเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ระบบเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและประเมินผลงานได้อย่างง่ายดาย รวมถึงมีการแจ้งเตือนและรายงานผลเพื่อให้ทราบถึงสถานะและความก้าวหน้าของผลงาน

 6. สร้างกระบวนการตรวจสอบและประเมิน: สร้างกระบวนการที่เหมาะสมในการตรวจสอบและประเมินผลงาน เช่น การตรวจสอบความครบถ้วนของงาน การประเมินคุณภาพของผลลัพธ์ หรือการวิเคราะ

การใช้ประโยคติดตามผลงานในภาษาอังกฤษ

40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม

การใช้ประโยคติดตามผลงานในภาษาอังกฤษ

ประโยคติดตามผลงาน (Performance Tracking) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวัดและติดตามผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบุคคล องค์กร หรือทีมงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและการปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใช้ประโยคติดตามผลงานนั้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดตามความก้าวหน้า และทำให้ผู้รับผิดชอบสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงผลงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป

การใช้ประโยคติดตามผลงานในภาษาอังกฤษ ควรปฏิบัติตามหลักการและขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้การติดตามผลงานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนี้:

 1. กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน: เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเหมาะสมสำหรับงานหรือโครงการที่ต้องการติดตามผลงาน ประโยคติดตามผลงานควรระบุวัตถุประสงค์ของการทำงาน และกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประเมินผลงานในทางเทคนิคหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ

 2. เลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม: เลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจของงาน ตัวชี้วัดควรเป็นปัจจัยที่สามารถวัดได้และเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน อย่างเช่น ประสิทธิภาพในการทำงาน เปอร์เซ็นต์ของงานที่สำเร็จ หรือความถี่ในการประเมินผล

 3. ติดตามและบันทึกข้อมูล: ในกระบวนการติดตามผลงาน ควรมีการติดตามและบันทึกข้อมูลเพื่อให้มีข้อมูลประกอบเพียงพอในการวิเคราะห์ผลงาน การใติดตามผลงานย่อย จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ข้อดี และข้อเสียของการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถปรับปรุงและปรับแก้ไขได้ทันทีเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้น

 4. วิเคราะห์ผลงาน: หลังจากที่มีข้อมูลการติดตามผลงานครบแล้ว ควรทำการวิเคราะห์ผลงานเพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ถูกต้องและแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสม เนื่องจากผลงานที่ได้รับที่ดีหรือไม่ดีนั้น อาจเกิดจากปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรง อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อม

 5. ส่งเสริมทีมงาน: การใช้ประโยคติดตามผลงานเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างความร่วมมือและส่งเสริมทีมงานให้มีผลงานที่ดีขึ้น ผู้รับผิดชอบควรสร้างการสนับสนุนและการให้กำลังใจแก่สมาชิกในทีม รวมถึงให้ข้อมูลการติดตามผลงานอย่างสม่ำเสมอ และช่วยในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงผลงาน

 6. ปรับปรุงและประเมิน: การใช้ประโยคติดตามผลงานเป็นกระบวนการที่ต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ จึงควรกำหนดเวลาหรือระยะเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผลงาน เพื่อให้มีการประเมินผลและปรับปรุงงานไปอย่างต่อเนื่อง

การใช้ประโยคติดตามผลงานในภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัดและปรับปรุงผลงาน การใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้บุคคล องค์กร หรือทีมงานสามารถติดตามและปรับปรุงผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในที่สุดจะช่วย

เคล็ดลับสำหรับการติดตามผลงานเพื่อความสำเร็จ

เคล็ดลับสำหรับการติดตามผลงานเพื่อความสำเร็จ

การติดตามผลงานเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต ไมว่าจะเป็นการทำงานในองค์กรหรือธุรกิจส่วนตัว การติดตามผลงานช่วยให้เราสามารถพัฒนาและปรับปรุงงานของเราได้ให้ดียิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถวัดผลและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้เราจะพูดถึงเคล็ดลับที่สำคัญสำหรับการติดตามผลงานเพื่อความสำเร็จ

 1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเหมาะสมกับงานหรือโครงการที่ต้องการติดตามผลการทำงาน เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามีแนวทางในการดำเนินงานและวัดผลได้อย่างชัดเจน

 2. ระบบติดตามผลงาน: สร้างระบบหรือกรอบงานที่ชัดเจนเพื่อติดตามผลงาน ซึ่งระบบนี้ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เช่น การกำหนดเป้าหมายรายเดือนหรือรายไตรมาส และการตรวจสอบผลงานอย่างสม่ำเสมอ

 3. ระบบบันทึกข้อมูล: การบันทึกข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราติดตามผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ช่วยในการบันทึกข้อมูลได้ เช่น ใช้สเปรดชีตเพื่อบันทึกข้อมูลผลงานและตัวชี้วัดต่างๆ

 4. ตรวจสอบผลงานอย่างสม่ำเสมอ: ตรวจสอบผลงานเป็นการวัดความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของงานที่เราทำอยู่ การตรวจสอบนีงานควรทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทำได้ตรงกับเป้าหมายหรือไม่ และหากไม่ตรงกับเป้าหมาย เราสามารถปรับปรุงหรือปรับแผนการทำงานให้เหมาะสมได้ทันที

 5. การให้ตอบรับและติชม: การให้คำแนะนำและตอบรับต่อผลงานของคนอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความสมัครใจในการทำงาน อย่าลืมแสดงความยินดีและคำชมเชยต่อผลงานที่ดีของคนในทีมหรือบุคคลที่มีผลงานดี

 6. การประเมินและปรับปรุง: การประเมินผลการทำงานเป็นกระบวนการที่สำคัญในการติดตามผลงาน เราควรทำการประเมินเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เราสามารถรับรู้ข้อดีและข้อเสียของผลงานและทำการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

 7. การจัดทำรายงาน: การจัดทำรายงานเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถสรุปผลงานและแสดงความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน รายงานควรจะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบที่กระชับและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้รับรู้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย

 8. การพัฒนาตนเอง: เพื่อความสำเร็จในการติดตามผลงาน คุณควรทำการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้และปรับปรุงทักษะที่จำเป็นสำหรับงานหรือโครงการที่คุณกำลังทำ การพัฒนาตนเองจะช่วยให้คุณเติบโตและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ

การติดตามผลงานเพื่อความสำเร็จเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาตนเองและการประสบความสำเร็จในงาน โดยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สร้างร

เทคนิคการติดตามผลงานในสถานการณ์ที่แตกต่าง

เทคนิคการติดตามผลงานในสถานการณ์ที่แตกต่าง

การติดตามผลงานเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการและพัฒนางานในองค์กร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่แตกต่าง เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ การติดตามผลงานในสถานการณ์ที่แตกต่างจะช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจและการปรับปรุงงานในระยะยาว ดังนั้น เทคนิคการติดตามผลงานในสถานการณ์ที่แตกต่างจะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง

นี่คือเทคนิคการติดตามผลงานในสถานการณ์ที่แตกต่างที่สามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของคุณ:

 1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: ในสถานการณ์ที่แตกต่าง การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและมุ่งมั่นทำงานในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ เป้าหมายที่กำหนดไว้อาจต้องการการปรับเปลี่ยนและการปรับปรุงในสถานการณ์ที่แตกต่าง เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

 2. ใช้ตัวชี้วัดและข้อมูลที่เหมาะสม: การติดตามผลงานในสถานการณ์ที่แตกต่างต้องพิจารณาใช้ตัวชี้วัดและข้อมูลที่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์ที่แตกต่างอาจมีปัจจัยที่มีผลต่อผลงานที่แตกต่างจากปกติ เช่น ความเสี่ยงทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การติดตามผลงานในสถานการณ์ที่แตกต่างต้องพิจารณาใช้ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ เพื่ลองทำต่อ…

 3. ใช้ตัวชี้วัดและข้อมูลที่เหมาะสม: การติดตามผลงานในสถานการณ์ที่แตกต่างต้องพิจารณาใช้ตัวชี้วัดและข้อมูลที่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์ที่แตกต่างอาจมีปัจจัยที่มีผลต่อผลงานที่แตกต่างจากปกติ เช่น ความเสี่ยงทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การติดตามผลงานในสถานการณ์ที่แตกต่างต้องพิจารณาใช้ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ เพื่อวัดและประเมินผลงานในมุมมองที่ถูกต้องและเหมาะสม ตัวชี้วัดที่เหมาะสมอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แตกต่าง

 4. สร้างระบบการติดตามที่เป็นมาตรฐาน: การติดตามผลงานในสถานการณ์ที่แตกต่างควรมีระบบการติดตามที่เป็นมาตรฐาน โดยระบบนี้ควรเป็นชุดของกระบวนการที่เป็นรูปแบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรสามารถติดตามผลงานได้โดยง่ายและเป็นระบบ ระบบการติดตามควรมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตาม เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และควรมีการสร้างรายงานผลงานที่ชัดเจนเพื่อสรุปผลและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจและการปรับปรุง

 5. สร้างการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใส: การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามผลงานในสถานการณ์ที่แตกต่าง การสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสช่วยในการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากร การสื่อสารควรเป็นระบบและเป็นร

Categories: รวบรวม 73 ติดตามผลงาน ภาษาอังกฤษ

ทำอะไรอยู่หรอ หยุดใช้ What are you doing?
ทำอะไรอยู่หรอ หยุดใช้ What are you doing?

(v) follow up, Example: หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ และติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรของตน, Thai Definition: คอยรับฟังการเคลื่อนไหวของการดำเนินงาน ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles. **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**ประโยคตัวอย่างของ “follow up”

We’ll follow up today’s meeting with another meeting tomorrow. เราจะติดตามการประชุมวันนี้กับการประชุมอื่นในวันพรุ่งนี้ Thanks for taking the time to speak with us; we’ll follow up with you next week. ขอขอบคุณที่สละเวลาพูดคุยกับเรา เราจะติดตามผลกับคุณในสัปดาห์หน้าn. การแสดงตามคำสั่ง performance. (เพอฟอม’เมินซฺ) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, การทำให้บรรลุผลสำเร็จ, การแสดง, การบรรเลง, พฤติการณ์, พฤติกรรม, สมรรถภาพ, สมรรถนะ, Syn. practice, operation, deed, show, play. Nontri Dictionary.

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

Follow Up ใช้ยังไง

[Follow Up ใช้ยังไง]

นี่คือตัวอย่างของการใช้งาน follow up: เราจะจัดการประชุมวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามผลของการประชุมวันนี้ ขอบคุณที่มีเวลาพูดคุยกับเรา โดยเราจะติดต่อคุณอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อส่งผลลัพธ์ของการพูดคุยนี้

ในตัวอย่างด้านบน เราได้เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยการเพิ่มวันที่จัดการประชุมวันพรุ่งนี้และการติดตามผลลัพธ์ในสัปดาห์หน้า

4 เทคนิคเขียนอีเมลตามงาน ให้สุภาพเป็นมืออาชีพ L Follow-Up Email
4 เทคนิคเขียนอีเมลตามงาน ให้สุภาพเป็นมืออาชีพ L Follow-Up Email
4 เทคนิคเขียนอีเมลตามงาน ให้สุภาพเป็นมืออาชีพ L Follow-Up Email
4 เทคนิคเขียนอีเมลตามงาน ให้สุภาพเป็นมืออาชีพ L Follow-Up Email
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
เขียน E-Mail ภาษาอังกฤษให้ดูโปรขึ้น ด้วย 4 อย่างนี้ !!
เขียน E-Mail ภาษาอังกฤษให้ดูโปรขึ้น ด้วย 4 อย่างนี้ !!
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
20 วิธีพูดคำว่า 'ชอบ' เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
20 วิธีพูดคำว่า ‘ชอบ’ เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
สัมภาษณ์งาน แล้ว Hr ไม่ตอบกลับทำยังไงดี? รู้จัก 4 วิธีติดตามผล หลังการสัมภาษณ์งานให้ได้งานในฝันกัน | Techsauce
สัมภาษณ์งาน แล้ว Hr ไม่ตอบกลับทำยังไงดี? รู้จัก 4 วิธีติดตามผล หลังการสัมภาษณ์งานให้ได้งานในฝันกัน | Techsauce

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

เข้าใจความหมายของติดตามผลงานภาษาอังกฤษ
วิธีการติดตามผลงานให้เหมาะสม
การใช้ประโยคติดตามผลงานในภาษาอังกฤษ
เคล็ดลับสำหรับการติดตามผลงานเพื่อความสำเร็จ
เทคนิคการติดตามผลงานในสถานการณ์ที่แตกต่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *