Skip to content
Home » ถูกปรับ ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับการปรับเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้เป็นเสมือนเดิม

ถูกปรับ ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับการปรับเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้เป็นเสมือนเดิม

เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How to learn 🧠

ถูกปรับ ภาษาอังกฤษ: A Comprehensive Guide

Learning a new language involves not only understanding its grammar and vocabulary but also delving into the nuances of expressions and phrases. One such phrase that holds significance in the Thai language is “ถูกปรับ” (pronounced “tuk-prap”). In this article, we will explore the multifaceted aspects of “ถูกปรับ” in the English language, examining its meaning, legal and judicial implications, related terms and idioms, business communication, comparisons with similar terms, recommendations in case of fines, and ways to enhance English language skills through understanding and using this phrase.

1. ความหมายของ ถูกปรับ ในภาษาอังกฤษ

“ถูกปรับ” in English translates to “to be fined” or “to incur a penalty.” The phrase is commonly used when someone violates a rule, law, or regulation and faces a monetary consequence as a result. Let’s analyze the meaning of “ถูกปรับ” in English within various contexts and provide examples to grasp the true essence of this expression.

Examples:

 • Traffic Violation:

  • Thai: เขาถูกปรับเงินเพราะทะเลาะกับผู้อื่นในที่สาธารณะ
  • English: He was fined for quarreling with others in public.
 • Environmental Offense:

  • Thai: พนักงานบ้านถูกปรับเนื่องจากทิ้งขยะในที่ทำงาน
  • English: The housekeeper was fined for littering in the workplace.

Understanding the usage of “ถูกปรับ” in these contexts provides insight into the consequences individuals may face for their actions.

2. การใช้ ถูกปรับ ในทางกฏหมายและคดีศาสตร์

Moving beyond everyday language, “ถูกปรับ” holds a crucial place in legal and judicial discourse. It signifies a penalty imposed on an individual or entity for violating established laws. This section aims to present information regarding the use of the term in legal contexts and its representation in local and international jurisprudence.

Legal Proceedings:

 • Thai: บริษัทถูกปรับเงินจากการละเมิดกฎหมายสิทธิบัตร
 • English: The company was fined for violating patent laws.

Case Study:

In the case of [referenced case name], the defendant was found guilty of [specific offense], leading to a substantial fine of [amount]. This exemplifies the gravity of consequences associated with legal transgressions.

3. คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับ ถูกปรับ

To expand our understanding of “ถูกปรับ” in English, it is essential to explore related terms and idioms that convey similar meanings. This not only enriches one’s vocabulary but also provides nuances that can be crucial in effective communication.

Related Terms:

 1. Penalty:

  • Thai: โทษทางการเงิน
  • English: Financial penalty
 2. Fine Print:

  • Thai: ข้อบังคับที่ตีเป็นตัวอักษรเล็ก
  • English: Legal terms written in small letters

Idioms:

 • Thai: มีค่าปรับในการทำผิด
  • English: There’s a fine for wrongdoing.

By examining these terms and idioms, one gains a more comprehensive understanding of the broader context in which “ถูกปรับ” operates.

4. วิธีการใช้ ถูกปรับ ในการสื่อสารทางการธุรกิจ

In the realm of business communication, precise language is paramount. Understanding how to use “ถูกปรับ” appropriately in business contexts ensures effective communication and compliance with regulatory standards.

Business Communication:

 • Thai: บริษัทต้องเสียค่าปรับเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดในสัญญา
 • English: The company has to pay a fine for breaching the terms of the contract.

By exploring examples like the one above, professionals can navigate business situations with clarity and compliance.

5. การเปรียบเทียบ ถูกปรับ กับคำอื่น ๆ ที่มีความหมายคล้าย

In linguistic analysis, comparing “ถูกปรับ” with similar terms elucidates subtle differences and aids in choosing the most appropriate expression in a given context.

Comparison:

 • Thai: ถูกคำสั่งปรับ

  • English: Fined by order
 • Thai: ถูกประกาศโทษทางการเงิน

  • English: Penalized financially

By delving into such comparisons, one can refine language use and avoid potential misunderstandings.

6. วิธีการให้คำแนะนำในกรณีที่ถูกปรับ

Facing a fine can be a challenging experience, and providing guidance on the steps to take in such situations is valuable. This section aims to offer insights into the recommended actions when dealing with fines and penalties.

Recommendations:

 1. Understand the Violation:

  • Ensure clarity on the specific rule or law violated.
 2. Seek Legal Counsel:

  • Consult with a legal professional for advice on potential defenses.
 3. Negotiate if Possible:

  • Explore options for reducing the fine through negotiation.
 4. Comply with Payment Terms:

  • If required, adhere to the stipulated payment terms to avoid further consequences.

By following these recommendations, individuals can navigate the process of dealing with fines more effectively.

7. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านคำศัพท์ ถูกปรับ

Language learning is not just about memorizing grammar rules but also about understanding and using everyday expressions. This section introduces ways to incorporate the phrase “ถูกปรับ” into English language learning, both in lessons and conversational settings.

Learning Techniques:

 1. Role-Playing:

  • Engage in role-playing scenarios where the phrase is commonly used.
 2. Vocabulary Exercises:

  • Include exercises that involve using “ถูกปรับ” in various contexts.
 3. Real-life Applications:

  • Discuss real-life situations where individuals might encounter fines and penalties.

By integrating these techniques, language learners can grasp the practical application of “ถูกปรับ” in English.

8. การตั้งคำถามเพื่อเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ถูกปรับ

To enhance understanding and engage readers, posing questions related to “ถูกปรับ” encourages critical thinking and deeper exploration of the topic.

Questions:

 1. How does the concept of “ถูกปรับ” differ in various legal systems worldwide?
 2. Are there alternative expressions in English that convey similar meanings to “ถูกปรับ”?
 3. In what ways can businesses proactively avoid being fined for legal violations?
 4. How can language learners effectively practice and remember the phrase “ถูกปรับ”?

By addressing these questions, readers can delve further into the intricacies of “ถูกปรับ” and its relevance in different contexts.

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ หมายความว่าอะไร?

A1: “ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ” คือการแปลว่า “to be fined in English.” นั่นหมายความว่าต้องจ่ายเงินเป็นโทษเนื่องจากการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ.

Q2: ค่าปรับ ภาษาอังกฤษ pantip คืออะไร?

A2: “ค่าปรับ ภาษาอังกฤษ pantip” หมายถึงการพูดถึงประสบการณ์หรือความคิดเห็นที่ผู้คนแบ่งปันเกี่ยวกับการต้องจ่ายค่าปรับในทางกฎหมาย, ซึ่งอาจได้รับคำปรึกษาหรือข้อมูลจากชุมชนออนไลน์แห่งนี้.

Q3: วิธีการปรับตัวเมื่อถูกปรับ?

A3: การปรับตัวเมื่อถูกปรับสามารถทำได้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์, พิจารณาตัวเองในทางที่ทำให้เกิดการละเมิด, และหาทางปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อลดโอกาสที่จะต้องเสียค่าปรับในอนาคต.

Q4: ถูกปรับ มีความหมายทางวลีที่เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน?

A4: “ถูกปรับ” มีความหมายทางวลีที่เกี่ยวข้องกับ “to be fined,” “to incur a penalty,” และ “to face a fine.” แต่ละวลีมีการใช้และที่มาทางความหมายที่คล้ายคลึงกัน.

By addressing frequently asked questions, readers gain additional clarity on the nuances and practical applications of “ถูกปรับ” in the English language. This comprehensive guide aims to equip individuals with a thorough understanding of the phrase, from its basic meaning to its varied applications in legal, business, and language learning contexts.

เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How To Learn 🧠

Keywords searched by users: ถูกปรับ ภาษาอังกฤษ ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ, ค่าปรับ ภาษาอังกฤษ pantip

Categories: นับ 51 ถูกปรับ ภาษาอังกฤษ

(v) be fined, Example: เมื่อวานผมถูกปรับ เพราะขับรถผ่าไฟแดง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How to learn 🧠
เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How to learn 🧠

ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ

ในประเทศไทย, การนำทางในท้องที่กฎหมาย, โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับภาษา (ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ), สามารถเป็นงานที่ซับซ้อนได้. สำคัญมากที่บุคคลต้องเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวกับค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ. คู่มือนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลละเอียด, อธิบายแนวคิดที่เฉพาะเจาะจง, และเป็นทรัพยากรที่ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ต้องการความชัดเจนในเรื่องนี้.

พื้นฐานของ ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ

ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ แปลว่าค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ. ค่าปรับนี้ถูกบังคับใช้สำหรับการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ, มักเป็นในเอกสารหรือการสื่อสารทางการ. เข้าใจสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงที่ค่าปรับสามารถถูกบังคับใช้และโทษที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย.

แนวคิดสำคัญ

 1. การใช้ภาษาอังกฤษตามมandated:
  สำคัญที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่และที่ใดที่การใช้ภาษาอังกฤษถูกบังคับใช้. นี้รวมถึงเอกสารทางการ, ป้าย, และการสื่อสารในบางบริบท.

 2. การละเมิดที่สามารถพบบ่อย:
  การสำรวจสถานการณ์ที่บุคคลอาจละเมิดกฎระเบียบภาษาอังกฤษโดยไม่รู้ก็สามารถช่วยให้คนหลีกเลี่ยงค่าปรับที่เป็นไปได้. นี่อาจเกี่ยวข้องกับการแปลที่ไม่ถูกต้อง, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, หรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานภาษาทางการ.

 3. โทษและการปฏิบัติ:
  เข้าใจถึงความรุนแรงของโทษที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดภาษาเป็นสิ่งสำคัญ. ค่าปรับอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของการละเมิด. การปฏิบัติกฎหมายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณา.

สำรวจทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

เพื่อที่จะลึกไปในรายละเอียดของ ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ, คุ้มครองที่จะอ่านหลายทรัพยากรที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับภาษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. นี่คือบางวัสดุอ้างอิงที่สามารถช่วยในการเข้าใจโดยละเอียด:

 • Longdo Dictionary – ค่าปรับ
 • Longdo Dictionary – ค่าปรับ
 • English Fit and Firm – Language Fines Post
 • EngHero – Be Fined
 • Engoo Thailand – Fine

คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

Q1: ค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษถูกบังคับใช้เมื่อไหร่?

A1: ค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษมักถูกบังคับใช้เมื่อมีการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา, เช่น การแปลที่ไม่ถูกต้อง, ความไม่ถูกต้อง, หรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานภาษาทางการ.

Q2: บุคคลสามารถมั่นใจว่าเป็นไปตามกฎระเบียบภาษาได้อย่างไร?

A2: การทำความรู้จักกับการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง, การใช้ทรัพยากรทางภาษา, และการใช้บริการแปลภาษาอาจช่วยให้บุคคลมั่นใจได้และหลีกเลี่ยงค่าปรับ.

Q3: โทษที่เป็นไปได้สำหรับการละเมิดภาษาคืออะไร?

A3: โทษสำหรับการละเมิดภาษาอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของการละเมิด. ควรรู้จักกับโทษที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

Q4: มีข้อยกเว้นในกฎหมายเรื่องภาษาอังกฤษหรือไม่?

A4: บางบริบทอาจมีข้อยกเว้นจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ. สำคัญที่จะรู้จักข้อยกเว้นเหล่านี้และหาคำปรึกษากฎหมายหากไม่แน่ใจ.

Q5: ธุรกิจจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการใช้มาตรฐานภาษาในเอกสารทางการเป็นไปตามกฎหมาย?

A5: ธุรกิจควรลงทุนในการบริการแปลภาษามืออาชีพ, ปรับปรุงทำนํ้าฝนทางภาษาอย่างต่อเนื่อง, และทำความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายทางภาษา.

สรุป

การนำทาง ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ ต้องการความเข้าใจที่ละเอียดของกฎระเบียบ, การละเมิดที่เป็นไปได้, และโทษที่เกี่ยวข้อง. คู่มือนี้พร้อมทั้งทรัพยากรอ้างอิงที่ให้มีประโยชน์สำหรับบุคคลและธุรกิจที่ต้องการที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานภาษาอังกฤษในประเทศไทย. ทำให้คุณเข้าใจ, ค้นหาคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็น, และให้แน่ใจว่าการใช้ภาษาอังกฤษของคุณตรงกับข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับและปัญหาทางกฎหมาย.

ค่าปรับ ภาษาอังกฤษ Pantip

Here is the rewritten article in Thai:

html
<div> <p>ค่าปรับ ภาษาอังกฤษ pantip: คู่มือที่ครอบคลุมทั้งหมดp> <p>บทนำ: ค่าปรับ ภาษาอังกฤษ หรือ English fines กลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจใน Pantip, ฟอรั่มออนไลน์ที่นิยมในประเทศไทย. มีผู้คนหลายคนที่ค้นหาข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ. บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลอย่างละเอียดและอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับ ภาษาอังกฤษ pantip.p> <p>การเข้าใจค่าปรับ ภาษาอังกฤษ: ในบริบทของค่าปรับ ภาษาอังกฤษ, คำนี้หมายถึงโทษหรือค่าปรับที่ถูกบังคับใช้สำหรับความผิดที่เกี่ยวกับภาษา, โดยเฉพาะในการสื่อสารทางเขียน. ค่าปรับเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์, การสะกดคำผิด, หรือการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม. จุดมุ่งหมายคือการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารที่ถูกต้องp> <p><strong>แนวคิดสำคัญ:strong>p> <ol> <li> <p><strong>การกระทำผิดทางภาษาที่พบบ่อย:strong>p> <ul> <li>ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์: ค่าปรับอาจถูกบังคับใช้สำหรับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่พบบ่อย เช่น ข้อผิดพลาดในการตรงกันข้ามของประธาน-กริยา, ปัญหาในเวลา, หรือการใช้นามกรรมที่ไม่ถูกต้อง.li> <li>การสะกดคำผิด: การสะกดคำผิด, เฉพาะคำที่ใช้บ่อย, สามารถทำให้เกิดค่าปรับได้ด้วย. การสะกดถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ.li> ul> li> <li> <p><strong>การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม:strong>p> <ul> <li>ภาษาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม: การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดค่าปรับ. นี้เน้นความสำคัญของการรักษาทัศนคติที่เคารพและมีมารตราฐานในการสื่อสารทางเขียน.li> <li>ความไว้ใจต่อวัฒนธรรม: ค่าปรับอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในบริบทที่เฉพาะเจาะจง.li> ul> li> <li> <p><strong>การสนทนาในชุมชน Pantip:strong>p> <ul> <li>ฟอรั่ม Pantip บริการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับค่าปรับ ภาษาอังกฤษ. ผู้ใช้สามารถพูดคุยเกี่ยวกับกรณีที่มีการบังคับใช้ค่าปรับและแบ่งปันเคล็ดลับเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องเสียค่าปรับที่เกี่ยวกับภาษา.li> ul> li> ol> <p>คู่มือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ ภาษาอังกฤษ: ตอนนี้ที่เราเข้าใจแนวคิดสำคัญแล้ว เรามาสำรวจเคล็ดลับที่มีประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงค่าปรับ ภาษาอังกฤษp> <ol> <li> <p><strong>การตรวจสอบข้อความของคุณ:strong>p> <ul> <li>ก่อนที่จะโพสต์เนื้อหาเขียนใด ๆ, การตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญ. ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์, การสะกดคำผิด, และให้แน่ใจว่าข้อความของคุณเป็นชัดเจนและมีตำแหน่ง.li> ul> li> <li> <p><strong>ใช้เครื่องมือภาษา:strong>p> <ul> <li>ใช้เครื่องมือและพจนานุกรมออนไลน์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อความของคุณ. สิ่งอ้างอิงที่ให้, เช่น Longdo Dictionary และ EngHero, สามารถเป็นทรัพยากรมีค่าสำหรับการตรวจสอบภาษา.li> ul> li> <li> <p><strong>ความไว้ใจต่อวัฒนธรรม:strong>p> <ul> <li>ระมัดระวังถึงทัศนคติทางวัฒนธรรมและหลีกเลี่ยงภาษาที่อาจถูกพิจารณาว่าไม่เหมาะสม. ทำความเข้าใจกับการแสดงออกที่เหมาะสมในบริบทต่าง ๆ เพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ.li> ul> li> <li> <p><strong>เรียนรู้จากผู้อื่น:strong>p> <ul> <li>มีส่วนร่วมในการสนทนาในแพลตฟอร์มเช่น Pantip เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น. เข้าใจข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและเหตุผลที่เกิดค่าปรับสามารถช่วยให้คุณพัฒนาทักษะทางภาษาของคุณ.li> ul> li> ol> <p>คำถามที่พบบ่อย (FAQs):p> <ol> <li> <p><strong>ข้อผิดพลาดทางภาษาที่พบบ่อยที่สามารถทำให้เกิดค่าปรับได้มีอะไรบ้าง?strong>p> <ul> <li>ข้อผิดพลาดทางภาษาที่พบบ่อยรวมถึงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์, การสะกดคำผิด, การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม, และขาดความไว้ใจต่อวัฒนธรรม.li> ul> li> <li> <p><strong>ที่ไหนจะหาเครื่องมือภาษาเพื่อตรวจสอบการเขียนของฉัน?strong>p> <ul> <li>คุณสามารถใช้พจนานุกรมออนไลน์ เช่น Longdo Dictionary และ EngHero เพื่อตรวจสอบภาษา.li> ul> li> <li> <p><strong>วิธีการหลีกเลี่ยงค่าปรับท
ค่าปรับ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ค่าปรับ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
เรียนภาษาอังกฤษฟรี คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ : Lesson 1 - Youtube
เรียนภาษาอังกฤษฟรี คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ : Lesson 1 – Youtube
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
เปลี่ยนคำโฆษณาให้ปัง กับ 20 ประโยคลับภาษาอังกฤษดึงดูดลูกค้า
เปลี่ยนคำโฆษณาให้ปัง กับ 20 ประโยคลับภาษาอังกฤษดึงดูดลูกค้า
สอนอ่านภาษาอังกฤษ ปรับพื้นฐานการอ่าน และแปลได้ถูกต้อง
สอนอ่านภาษาอังกฤษ ปรับพื้นฐานการอ่าน และแปลได้ถูกต้อง
35 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับโรมแรม
35 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับโรมแรม “ที่ควรรู้” – Pantip
รวมศัพท์แสลงใหม่ๆ ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ อย่าหาทำ แกง ฯลฯ ภาษาอังกฤษคืออะไรนะ
รวมศัพท์แสลงใหม่ๆ ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ อย่าหาทำ แกง ฯลฯ ภาษาอังกฤษคืออะไรนะ
ภาษาอิตาเลียนต้องมาก่อน! ส.ส.สาวของอิตาลี เสนอร่างกฎหมาย ใครใช้
ภาษาอิตาเลียนต้องมาก่อน! ส.ส.สาวของอิตาลี เสนอร่างกฎหมาย ใครใช้ “ภาษาอังกฤษ” ในเอกสารราชการอาจถูกปรับ 4 ล้านบาท

See more here: amthucgiadinhviet.com

Learn more about the topic ถูกปรับ ภาษาอังกฤษ.

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *