Skip to content
Home » สมัชชา แปลว่า ความสุขที่สมบูรณ์แบบ

สมัชชา แปลว่า ความสุขที่สมบูรณ์แบบ

ทำความเข้าใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับย่อ)

ทำความเข้าใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับย่อ)

Keywords searched by users: สมัชชา แปลว่า ความสุขที่สมบูรณ์แบบ สมัชชาใหญ่ คือ, สมัชชา ภาษาอังกฤษ, สมัชชา อ่านว่า, ประชุมสมัชชา คือ, สมัชชาแห่งชาติ, สมัชชา เกิดวันอะไร, เนรเทศ หมายถึง, คณะมนตรี คือ

สมัชชา แปลว่าอะไร

สมัชชา แปลว่าอะไร

สมัชชา เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาไทยว่า การรวมตัวกัน หรือ การรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งมักใช้ในทางศาสนาและการฝึกสมาธิ ในบางกรณี สมัชชายังอาจมีความหมายเชิงกลุ่มหรือองค์กรที่รวมตัวกันอย่างมั่นคงและสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

ในทางศาสนาพุทธ สมัชชา (Sangha) หมายถึง ชุมชนของภิกษุสงฆ์ ซึ่งประกอบด้วยภิกษุและบรรพชิตที่ได้รับการบวชเป็นเผ่าพุทธศาสนิกชน สมัชชามีบทบาทสำคัญในการอธิษฐานสองสัญญานในพุทธศาสนาที่เรียกว่า สาธยามิตร ซึ่งประกอบด้วยพระพุทธเจ้า (พระพุทธรูป) และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (สมเด็จพระเจ้าองค์ที่ พุทธรูปสัมมาสัมพุทธเจ้า) เมื่อคนทั้งสามนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว จะเรียกว่า สาธยามิตรสมัชชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์และความอุดมสมบูรณ์ในพุทธศาสนา

นอกจากนี้ สมัชชายังมีความหมายในการฝึกสมาธิ โดยการฝึกสมาธิจะเน้นให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของความคิดและจิตใจ การพัฒนาความมั่นคงและความรู้สึกของความสัมพันธ์กันอย่างเชิงลึกซึ้ง การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกันระหว่างผู้ฝึกสมาธิ ซึ่งสมัชชาเป็นส่วนสำคัญของการฝึกสมาธิในชุมชนธรรมส่วนใหญ่

ในทางที่แตกต่างกัน สมัชชายังอาจเรียกใช้เพื่อแสดงถึงการรวมกลุ่มหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกัน หรือมีความสัมพันธ์กันในเชิงธุรกิจ การเมือง หรือการทำงานร่วมกันในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ สมัชชาในทางนี้อาจเป็นองค์กรที่กำลังพัฒนาตัวขึ้น หรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อยกระดับศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของตนเอง

ในกรณีที่ใช้คำว่า สมัชชา เพื่ออธิบายกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดและมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน อาจเป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกัน เช่น สมัชชาของนักสิ่งแวดล้อมที่รวมตัวกันเพื่อส่งเสริมการปกป้องสิ่งแวดล้อม หรือสมัชชาของนักเขียนที่รวมตัวกันเพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางวรรณกรรม

ในสร้างความเข้าใจในคำว่า สมัชชา เรายังสามารถมองได้ในแง่ของการรวมกลุ่มของคนในระดับที่กว้างขึ้น เช่น สมัชชาของชาวบ้านในชนบทที่รวมตัวกันเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกันในเรื่องการเกษตร การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน หรือการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ

สุดท้าย คำว่า สมัชชา มีความหมายที่หลากหลายและขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ สามารถแปลได้ตามความสำคัญและแนวคิดของแต่ละกลุ่มหรือสถาบันที่ใช้คำนี้ แต่ทั้งนี้ควรพิจารณาในบริบทและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจความหมายที่ถูกต้องและเหมาะสมของคำว่า สมัชชา ในแต่ละกรณี

ตัวอย่างประโยคจากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

หนังสือพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในวงการศึกษาและการแปลภาษาในประเทศไทย ซึ่งจัดทำโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลและเขียนทางด้านภาษา และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับสูง เช่น ราชบัณฑิตยสถาน ทำให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในการใช้งาน

กลุ่มเป้าหมายของหนังสือพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน คือนักศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิชาการ นักศึกษาด้านภาษา นักแปลภาษา นักวิชาการทุกสาขา และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์และประโยคต่าง ๆ ในภาษาไทย

หนังสือพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน มีลักษณะเป็นเล่มหนาที่ประกอบด้วยคำศัพท์และประโยคที่มีความหมายในภาษาไทย โดยแต่ละคำศัพท์จะมีคำอธิบายและคำแปลในภาษาไทยอีกทั้งยังมีตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและนำไปใช้งานได้ตรงตามเนื้อหาที่ต้องการ

ตัวอย่างประโยคจากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการศึกษาและทำงานทางวิชาการ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยคที่สะท้อนความหมายและการใช้งานของคำศัพท์ในหนังสือพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน:

 1. คำศัพท์: วิทยาคำอธิบาย: คำวิทยาหมายถึง การศึกษาและการสำรวจในสาขาทางวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างประโยค:

 • เขามีความสนใจที่จะศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
 • วิทยาศาสตร์เป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในสังคม
 • การศึกษาในวิทยาศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น
 1. คำศัพท์: แมลง

คำอธิบาย: แมลงหมายถึงสัตว์เล็ก ๆ ที่มีส่วนประกอบของตัวที่แบ่งออกเป็นส่วนสำคัญ เช่น หัว ลำตัว และขา

ตัวอย่างประโยค:

 • แมลงมีความหลากหลายทั้งในรูปร่างและลักษณะการดำเนินชีวิต
 • ความรู้เกี่ยวกับแมลงสามารถช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจกิจกรรมและหน้าที่ของแมลงในธรรมชาติได้มากขึ้น
 • การศึกษาแมลงสามารถช่วยให้เราเข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญของระบบนิเวศและสังคมที่แตกต่างกันไปในสังคมของแมลงที่แตกต่างกัน
 1. คำศัพท์: เศรษฐศาสตร์

คำอธิบาย: เศรษฐศาสตร์หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดสินใจในเรื่องเงินและทรัพยากรต่าง ๆ ต่อการผลิต การกระจุกของตลาด การกระจายรายได้ การแบ่งเบาะแส และการบริหารเศรษฐกิจของประชากร

ตัวอย่างประโยค:

 • เศรษฐศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจและวิเคราะห์เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการใช้ทรัพยา

ความหมายและการใช้งานของคำว่า สมัชชา

คำว่า สมัชชา เป็นคำที่มีความหมายและใช้งานอย่างกว้างขวางในภาษาไทย ในบางคนอาจจะรู้จักคำนี้เป็นคำที่ใช้ในบทสวดมนต์หรือบทสวดบูชา แต่ในความเป็นจริงแล้ว สมัชชา ยังมีความหมายและการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย

หากพิจารณาจากมุมมองศาสนาพุทธ คำว่า สมัชชา อาจมีความหมายว่า สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา หรือ สิ่งที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติธรรมและการทำบุญ ในบางกรณี คำนี้อาจถูกใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติธรรม เช่น ภาษาบูรณาการเป็นสมัชชาธาตุ จุดประสงค์หลักของการใช้คำนี้คือเพื่อให้เกิดความทรงจำและความเคารพต่อพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธ

นอกเหนือจากนี้ สมัชชา ยังมีความหมายและการใช้งานอื่นๆ ในทางที่แตกต่างออกไป เช่น ในทางคำศัพท์ คำนี้สามารถใช้เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดระหว่างสิ่งของหรือบุคคลต่างๆ และมักเน้นความเป็นส่วนตัวของความสัมพันธ์นั้นๆ ตัวอย่างเช่น ความสับสนที่เกิดขึ้นระหว่างสมัชชาในครอบครัว หมายถึงความสับสนหรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัว อีกตัวอย่างหนึ่งคือ คำว่า สมัชชาพันธุ์ ที่อาจใช้เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ทางวิชาการหรือความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นพันธุกรรมระหว่างสิ่งานพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาอาจมีขนาดเล็กเพียงหนึ่งโปรแกรมเดียวหรือมีขนาดใหญ่เท่ากับระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในองค์กรใหญ่ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้หลักการและเครื่องมือที่เหมาะสม

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนหลักๆ ได้ดังนี้

 1. วิเคราะห์และการกำหนดความต้องการ (Requirement Analysis): ขั้นตอนแรกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นการวิเคราะห์และกำหนดความต้องการของระบบซอฟต์แวร์ โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ เช่น Use Case Diagram, User Stories, Functional Requirements, Non-Functional Requirements เป็นต้น เป้าหมายของขั้นตอนนี้คือให้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้งานและระบบซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนา

 2. การออกแบบ (Design): หลังจากที่มีความเข้าใจความต้องการแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งประกอบไปด้วยการออกแบบโครงสร้างระบบ (System Architecture) และการออกแบบรายละเอียดของโมดูลและคลาสต่างๆ ที่จะใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนนี้อาจมีเช่น UML (Unified Modeling Language) ในการสร้างแผนภาพต่างๆ เช่น Class Diagram, Sequence Diagram, State Diagram เป็นต้น

 3. การพัฒนา (Development): เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมและการสร้างระบบซอฟต์แวร์จริงๆ โดยใช้ภาษาโปรแกรมต่างๆ เช่น Java, C++, Python เป็นต้น การพัฒนาซอฟต์แวร์อาจใ

คำแปลอื่นๆ ของคำว่า สมัชชา

คำว่า สมัชชา ในภาษาไทยเป็นคำที่มีความหมายและความสำคัญอย่างมากในทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย ในประเทศไทย คำว่า สมัชชา มักถูกใช้เพื่ออธิบายกลุ่มผู้ที่เลือกที่จะปฏิบัติตามศาสนาพุทธ รวมถึงคนที่เป็นอิสระจากการมีครอบครัวหรือการมีพระครูเป็นของตนเอง ในบางกรณี สมัชชา อาจอ้างอิงถึงการปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธหรือการที่ผู้ที่เป็นสมัชชาจะพึ่งพาตนเองเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองในทางธรรมชาติ

คำว่า สมัชชา มีความหมายที่หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ ในบางกรณี เช่น ในการอธิบายวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง คำนี้อาจถูกใช้ในการอธิบายประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา สมัชชายังเป็นคำที่มักถูกใช้ในการอธิบายคนที่กำลังศึกษาศาสนาพุทธ และอาจถูกใช้ในการเรียกผู้ที่ได้รับการศึกษาศาสนาพุทธโดยตรง เช่น นักศึกษาที่เรียนวิชาศาสนาพุทธในวิทยาลัยศาสนาวิทยา หรือผู้ที่ได้รับการอบรมเรื่องศาสนาพุทธจากพระธรรมศาสตร์อื่นๆ

นอกจากนี้ คำว่า สมัชชา ยังสามารถใช้ในบริบททางวรรณคดีได้ ในวรรณคดีไทยโบราณ เช่น ในนิทานหรือตำนานที่เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าและผู้ที่ตายแล้วที่ได้รับการสร้างสรรค์และถูกสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบของวรรณคดี คำว่า สมัชชา อาจถูกใช้เพื่ออธิบายสัญลักษีของผู้ที่มีความเชื่อมั่นในศาสนาพุทธและปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติพุทธให้ถูกต้อง ในบางกรณี คำว่า สมัชชา อาจถูกใช้เพื่ออธิบายความสงบและความเป็นอิสระทางจิตใจที่ผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาพุทธต้องการเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความสุขในชีวิตที่มีการเชื่อมั่นในทางธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม คำว่า สมัชชา ไม่ได้ใช้เฉพาะในทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังมีความหมายที่แสดงถึงความเป็นกลางหรือความสมดุลของสิ่งต่างๆ ในบางกรณี คำนี้อาจถูกใช้ในบริบททางการเมืองหรือการบริหารงานเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวที่สมดุลและสันติสุข

สรุปได้ว่า คำว่า สมัชชา เป็นคำที่มีความหมายและความสำคัญที่หลากหลายในภาษาไทย มันเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธและวัฒนธรรมไทย และอาจใช้ในบริบทที่แตกต่างกันไปเช่นการอธิบายศาสนาพุทธ การเรียกผู้ที่ศึกษาศาสนาพุทธ หรือเพื่ออธิบายความสงบสุขและความเป็นกลางในชีวิต

คำสอนเกี่ยวกับการใช้คำว่า สมัชชาในประโยค

หน้าที่ของคำสอนเกี่ยวกับการใช้คำว่า สมัชชา ในประโยคคือเพื่อให้ผู้ใช้ภาษาไทยเข้าใจและใช้คำนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในบริบทที่เหมาะสม คำว่า สมัชชา มีความหมายที่หลากหลายและใช้ในหลายสถานการณ์ทั้งในทางศาสนาและในทางทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจในลักษณะที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่อธิบายคำว่า สมัชชา และวิธีการใช้งานในประโยคในภาษาไทย:

คำว่า สมัชชา เป็นคำที่มาจากภาษาบาลี (Sanskrit) โดยมีรากศัพท์ว่า สม แปลว่า สมบูรณ์ และ ชา แปลว่า ชื่อ หมายถึงชื่อที่สมบูรณ์หรือชื่อที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล ในทางศาสนาพุทธ คำว่า สมัชชา มีความหมายว่า ชื่อของพระพุทธเจ้า หรือ ชื่อของผู้ปฏิบัติการบุญ ซึ่งใช้เรียกผู้ที่อยู่ในพระสงฆ์ หรือผู้ที่ศึกษาศาสนาพุทธเป็นอาชีพ ในทางทั่วไป สมัชชา อาจหมายถึงบุคคลที่มีความเสมอภาค หรือคนที่มีจิตใจเยี่ยงอยู่กับสิ่งที่บริสุทธิ์และประสานเสียงกับธรรมชาติ

การใช้คำว่า สมัชชา ในประโยคในภาษาไทยสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายแบบตามบริบทที่นำมาใช้ ตัวอย่างเช่น:

 1. ในบริบททางศาสนา:

  • ฉันได้เข้าพระอุโบสถและเป็นสมัชชาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในประโยคนี้ สมัชชา หมายถึงผู้ที่ได้รับการบวชเป็นพระศาสนาและอาศัยอยู่ในวัดหรือพระอุโบสถ เป็นต้นอย่างที่ผู้ใช้ได้เล่ามาว่า สมัชชา ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
 2. ในบริบททางทั่วไป:

  • เธอเป็นคนที่มีความสุขและใจเสมอภาค เป็นสมัชชาที่สร้างกำลังใจให้ผู้อื่น ในประโยคนี้ สมัชชา หมายถึงบุคคลที่มีจิตใจและความเสมอภาค เข้ากันไปกับสิ่งที่บริสุทธิ์และธรรมชาติ และมีความสามารถในการกระทำให้ผู้อื่นมีกำลังใจ
 3. ในบริบททางวรรณคดี:

  • ตัวละครในนวนิยายเป็นสมัชชาที่มีพลังเวทมนตร์ที่น่าทึ่ง ในประโยคนี้ สมัชชา หมายถึงตัวละครในนวนิยายที่มีความสามารถพิเศษและพลังเวทมนตร์ที่น่าทึ่ง

การใช้คำว่า สมัชชา ในประโยคมีความหลากหลายตามบริบทและความเกี่ยวข้องกับที่มาของคำ จึงควรใช้คำนี้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทและเชื่อมโยงกับความหมายที่ต้องการสื่อสารให้เข้าใจถูกต้อง แนะนำให้ผู้ใช้ภาษาไทยศึกษาและเข้าใจความหมายและบริบทของคำว่า สมัชชา ในแต่ละกรณีเพื่อใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

คำสอนเกี่ยวกับการเลือกใช้คำที่คล้ายคลึงกับ สมัชชา

คำสอนเกี่ยวกับการเลือกใช้คำที่คล้ายคลึงกับ สมัชชา ในภาษาไทย

การใช้คำให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร คำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันสามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณี แต่ในบางครั้งคำที่คล้ายคลึงกันอาจมีความแตกต่างทางความหมาย การเลือกใช้คำที่เหมาะสมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสื่อสาร เพื่อให้ความหมายที่ต้องการถูกตีความอย่างถูกต้องและเข้าใจได้ถูกต้อง

เมื่อพูดถึงคำที่คล้ายคลึงกับ สมัชชา ในภาษาไทย มีคำหลายคำที่สามารถใช้แทนคำนั้นได้ แต่ควรพิจารณาในด้านความหมายและบริบทที่ใช้ในเชิงบวกหรือลบ ต่อไปนี้คือตัวอย่างคำที่คล้ายคลึงกับ สมัชชา และควรรู้จักในการใช้งาน:

 1. ใจกว้าง: คำว่า ใจกว้าง เป็นคำที่ใช้บ่งบอกถึงความเป็นกันเอง ความเข้าใจและความยืดหยุ่นในการรับรู้และเข้าใจเรื่องราวหรือมุมมองที่แตกต่างกัน การใช้คำว่า ใจกว้าง ในบริบทที่คล้ายคลึงกับ สมัชชา เป็นการสะท้อนถึงความยืดหยุ่นในการรับรู้และการตอบรับความแตกต่างของผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆ ในทางบวก

 2. อนุรักษ์: คำว่า อนุรักษ์ เป็นคำที่ใช้ในบริบททางศาสนา เพื่อบ่งบอกถึงการรักษาและการเก็บรักษาสิ่งที่มีค่าและสำคัญ การใช้คำว่า อนุรักษ์ ในบริบทที่คล้ายคลึงกับ สมัชชา เป็นการสะท้อนถึงความใส่ใจในการรักษาและรักษาสิ่งที่มีความหมายและค่าความเชื่อมั่นของบุคคลหรือกลุการใช้คำที่คล้ายคลึงกับ สมัชชา ในภาษาไทยอาจมีหลายคำที่สามารถใช้แทนคำนั้นได้ แต่ควรพิจารณาด้านความหมายและบริบทที่ใช้ในการตีความเพื่อให้ความหมายที่ต้องการถูกตีความอย่างถูกต้องและเข้าใจได้ถูกต้อง

 • สมัครใจ: คำว่า สมัครใจ เป็นคำที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงความพร้อมใจในการรับรู้และยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือความแตกต่างที่เกิดขึ้น คำนี้มักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง

 • มิตรสหาย: คำว่า มิตรสหาย เป็นคำที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกัน คำนี้มักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีความเชื่อมโยงและความร่วมมือกัน

 • เพื่อนร่วมทาง: คำว่า เพื่อนร่วมทาง เป็นคำที่ใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือการทำงานร่วมกัน มักถูกใช้เพื่อบ่งบอกถึงคนที่มีความสัมพันธ์และเดินทางไปในทิศทางเดียวกันหรือมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน

 • กลุ่มผู้ชายตั้งใจ: คำว่า กลุ่มผู้ชายตั้งใจ เป็นคำที่ใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับความเป็นกลุ่มของผู้ชายที่มีเป้าหมายและความพยายามในเรื่องที่เหมือนกัน คำนี้มักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองหรือการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกันในการบรรลุเป้าหมาย

 • ครอบครัวเดียวกัน: คำว่า ครอบครัวเดียวกัน เป็นคำที่ใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในค

Categories: รายละเอียด 72 สมัชชา แปลว่า

ทำความเข้าใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับย่อ)
ทำความเข้าใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับย่อ)

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

สมัชชา มีความหมายว่าอย่างไร

สมัชชา, หรือที่เรียกอีกชื่อว่า คณะบุคคล หรือ คณะผู้แทน มีความหมายว่ากลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อประชุมหรือประชุมเพื่อแสวงประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ในบรรดาม็อบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สมัชชาคนจนถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม คำว่า สมัชชา นั้นมีบาลีเป็นภาษาต้นกำเนิด

การประชุมสมัชชา คืออะไร

การประชุมสมัชชาเป็นกระบวนการที่ผู้เข้าร่วมประชุมรวมตัวกันเพื่อพิจารณาหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญ การประชุมสมัชชาสามารถเป็นได้ในหลายรูปแบบและขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ การประชุมสมัชชาสามารถเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแหล่งรวมความคิดและการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาหรือตัดสินใจในระดับองค์กรหรือระดับชาติ ตัวอย่างเช่นการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศหรือในระดับสากล

ไม่รู้กันจริงๆเหรอ ว่า สปป แปลว่า สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย - Pantip
ไม่รู้กันจริงๆเหรอ ว่า สปป แปลว่า สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย – Pantip
สี จิ้นผิง กับ การประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งใหม่ - Bbc News ไทย
สี จิ้นผิง กับ การประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งใหม่ – Bbc News ไทย

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

สมัชชา แปลว่าอะไร
ตัวอย่างประโยคจากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
ความหมายและการใช้งานของคำว่า สมัชชา
คำแปลอื่นๆ ของคำว่า สมัชชา
คำสอนเกี่ยวกับการใช้คำว่า สมัชชาในประโยค
คำสอนเกี่ยวกับการเลือกใช้คำที่คล้ายคลึงกับ สมัชชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *