Skip to content
Home » ภิญโญ แปลว่า: ความสุขแห่งการเจริญรุ่งเรือง

ภิญโญ แปลว่า: ความสุขแห่งการเจริญรุ่งเรือง

ทำไมชื่อ

ทำไมชื่อ \”ภิญโญ\” จึงนิยมใช้ตั้งชื่อลูก

Keywords searched by users: ภิญโญ แปลว่า: ความสุขแห่งการเจริญรุ่งเรือง นัดดา แปลว่า, อาลัยแปลว่า, ราคะ หมายถึง, พรรษา หมายถึง, โมกข์ แปลว่า, ระ เห็ด แปลว่า, วัส สา แปลว่า, อสงไขยแปลว่า

ภิญโญ แปลว่าอะไร

ภิญโญ แปลว่าอะไร

คำว่า ภิญโญ เป็นคำศัพท์ที่มีบทบาทสำคัญในภาษาไทย ซึ่งมีหลายความหมายและสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังนั้นเราจำเป็นต้องพิจารณาบทบาทและบริบทที่ใช้เพื่อให้เกิดความหมายที่ถูกต้อง

 1. ภิญโญเป็นนามศัพท์ที่หมายถึงความงดงามและสวยงาม การใช้คำว่า ภิญโญ เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความงดงามของสิ่งต่าง ๆ เช่น ธรรมชาติ, ลูกเล่นศิลปะ, หรือความงดงามทางจิตใจของมนุษย์ เป็นต้น ในบรรดาความหมายเหล่านี้ ภิญโญถือเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามและความสุขที่มีค่าในสังคมไทย

 2. ภิญโญยังเป็นคำนามที่ใช้ในประเด็นศาสนา ในศาสนาพุทธ คำว่า ภิญโญ มักถูกใช้ในเชิงสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงความสงบและความสุขในการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ เครื่องประดับและสัญลักษณ์ที่ใช้ในพิธีพระราชทานและพิธีทางศาสนาบางประเทศก็มักจะมีสัญลักษณ์ภิญโญเป็นส่วนหนึ่ง

 3. นอกจากนี้ คำว่า ภิญโญ ยังสามารถใช้เพื่อบอกถึงความสุขและความสำเร็จในชีวิตส่วนตัว หรือความสำเร็จทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางธุรกิจและการทำงาน

อย่างไรก็ตาม ความหมายของคำว่า ภิญโญ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทและความสัมพันธ์กับคำอื่น ๆ ในประโยค ดังนั้น การตีความความาถึงส่วนที่สองของคำถามของคุณ ภิญโญ (Phinyo) แปลว่าอะไร?

ขออภัยที่ไม่สามารถให้คำตอบแน่ชัดเกี่ยวกับความหมายของคำว่า ภิญโญ ในภาษาไทย หากคุณต้องการความหมายที่แน่นอนและถูกต้อง ควรพิจารณาจากบริบทและการใช้คำนี้ในประโยคที่เกี่ยวข้อง

ชื่อภิญโญมักถูกใช้เป็นชื่อส่วนตัวของคนไทย แต่ไม่ได้มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงในทางสัญชาตญาณหรือความหมายทางศาสนา ซึ่งบางครั้งอาจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า สุข หรือ ความสุข แต่สิ่งนี้อาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการใช้คำดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในการตีความความหมายของคำภิญโญที่ถูกต้องและแม่นยำ เราควรพิจารณาจากบริบทและวัตถุประสงค์ที่ใช้ในประโยค และอาจต้องพิจารณาตามบทบาททางสังคมและทางวัฒนธรรมของคนไทยเพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความเข้าใจทั่วไปของผู้คนในสังคมไทย

ความหมายของ ภิญโญ

ภิญโญ (ภาษาอังกฤษ: Merit) เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายในทางศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศไทย คำว่า ภิญโญ มาจากภาษาปาลี Punya ซึ่งหมายถึงความดีและกรรมธรรมที่สะสมมาในชีวิตของบุคคล ภิญโญถือเป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญมากในศาสนาพุทธ และเป็นหลักการและแรงบันดาลใจสำคัญในการปฏิบัติธรรมที่ดีในชีวิตประจำวันของผู้ศึกษาศาสนาพุทธและประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย

ภิญโญเป็นผลที่เกิดจากการกระทำที่ดีและอุทิศตนให้เพื่อสร้างความสุขแก่ตนเองและผู้อื่น การสร้างภิญโญสามารถมีหลายรูปแบบ เช่น การทำบุญ การปฏิบัติธรรม การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือแม้กระทั่งการทำงานหนี้สินต่อพระพุทธเจ้า การสร้างภิญโญมีความสำคัญที่สูงเพราะเป็นการสร้างกรรมบูชาที่ดีและเกิดผลที่ดีในชีวิตปัจจุบันและชีวิตข้างหน้า

ในศาสนาพุทธ ภิญโญมีความหมายในทางธรรมชาติว่าเป็นผลที่เกิดจากการกระทำที่ดีและสร้างความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่น ภิญโญเป็นหนึ่งในสาตร์สำคัญของการทำธรรม ตามหลักการสามสิบสาตร์ที่พระพุทธเจ้าได้สอน เราสามารถสร้างภิญโญได้โดยการปฏิบัติธรรมที่ดี และการปฏิบัติตามหลักการธรรมที่ถูกต้อง เช่น การให้ทาน การซ้อมสติ การฝึกสมาธิ การพึ่งต่อสังคม การไม่ทำความรู้จักกับความทุกข์ทรมานของผู้อื่น การไม่กระทำการร้ายแรง และการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักธรรม การสร้างภิญโญจะช่วยให้เรามีความสุขและสิ่งที่ดีตามมาในชีวิต และสร้างสัมพันธภาพที่ดีขึ้นในสังคมที่เราอยู่อย่างร่วมมือกัน

นอกจากนี้ ภิญโญยังเป็นหลักการที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมและพระพิธีต่างๆ ในประเพณีและวัฒนธรรมไทย การทำบุญและสร้างภิญโญถือเป็นสิ่งที่นับถืออย่างสูงส่วนในการจัดงานพระราชพิธี เช่น พิธีบวงสรวง พิธีราชกรณียกิจ และพิธีทางศาสนาที่สำคัญ เช่น การบูชาพระ การแห่สายบัว หรือการถวายเครื่องบูชาในวันพระ เป็นต้น

ในสังคมไทย ภิญโญมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลต่อความเป็นอยู่และความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม คนไทยมักเคารพภิญโญเป็นสิ่งที่สำคัญในการพึ่งพาและเคารพพระพุทธเจ้า ความเชื่อในการสร้างภิญโญเป็นสิ่งที่เข้มแข็งและตราบใดที่มีความเชื่อมั่นในความเป็นจริงของศาสนาพุทธ ภิญโญจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพฤติกรรมที่ดีและอนุรักษ์ความดีในสังคม

เพื่อสร้างภิญโญที่แข็งแรงและมีค่า จำเป็นต้องมีการฝึกฝนใจและจิตให้แข็งแรง โดยการฝึกสมาธิ เพื่อเพิ่มความตั้งใจและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับตนเองและสิ่งแวดล้อม การฝึกซ้อมสติ เพื่อเพิ่มความตระหนักและความส

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ภิญโญ

ภิญโญเป็นคำศัพท์ที่มีบทบาทสำคัญในภาษาไทย เป็นคำที่ใช้ในหลายบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจำวัน วรรณกรรม ศิลปะ และศาสนา ภิญโญเป็นคำที่สะท้อนความสำคัญของความสงบและความสุขในวิถีชีวิตของคนไทย นอกจากนี้ยังมีความหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ภิญโญ ดังนี้

 1. ภิญโญในความหมายของความสงบและความสุข: ภิญโญในทางนี้หมายถึงความสงบและความสุขที่มีอยู่ภายในใจคน แสดงถึงความสุขที่มาจากความสงบสุขภายในตัวเอง ส่วนใหญ่ใช้ในบทสนทนาเมื่ออธิบายความรู้สึกหรือความสุขที่มาจากการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้พูดรู้สึกดีหรือพอใจ เช่น เมื่อได้ทำงานเสร็จสมบูรณ์ ฉันรู้สึกภิญโญและมีความสุขอย่างมาก หรือ การอ่านหนังสือช่วยให้ฉันรู้สึกภิญโญในชีวิตประจำวัน

 2. ภิญโญในความหมายของความสวยงาม: ภิญโญในทางนี้หมายถึงความสวยงามและเสน่ห์ของสิ่งต่าง ๆ เช่น ธรรมชาติ ศิลปะ หรือการแต่งกาย เป็นคำที่ใช้บ่อยในวรรณกรรมและเพลงไทย เช่น วันนี้ท้องฟ้าสวยงามมาก นกประดับภิญโญบินผ่านไปอย่างสวยงาม หรือ เธอมีเสน่ห์และความภิญโญสดใสที่ทำให้ผู้ชายหลงรัก

 3. ภิญโญในความหมายของความเป็นท้องถิ่น: ในบางครั้ง ภิญโญใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนภิญโญเป็นคำศัพท์ที่มีบทบาทสำคัญในภาษาไทย เป็นคำที่ใช้ในหลายบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจำวัน วรรณกรรม ศิลปะ และศาสนา ภิญโญเป็นคำที่สะท้อนความสำคัญของความสงบและความสุขในวิถีชีวิตของคนไทย นอกจากนี้ยังมีความหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ภิญโญ ดังนี้

 4. ภิญโญในความหมายของความสงบและความสุข: ภิญโญในทางนี้หมายถึงความสงบและความสุขที่มีอยู่ภายในใจคน แสดงถึงความสุขที่มาจากความสงบสุขภายในตัวเอง ส่วนใหญ่ใช้ในบทสนทนาเมื่ออธิบายความรู้สึกหรือความสุขที่มาจากการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้พูดรู้สึกดีหรือพอใจ เช่น เมื่อได้ทำงานเสร็จสมบูรณ์ ฉันรู้สึกภิญโญและมีความสุขอย่างมาก หรือ การอ่านหนังสือช่วยให้ฉันรู้สึกภิญโญในชีวิตประจำวัน

 5. ภิญโญในความหมายของความสวยงาม: ภิญโญในทางนี้หมายถึงความสวยงามและเสน่ห์ของสิ่งต่าง ๆ เช่น ธรรมชาติ ศิลปะ หรือการแต่งกาย เป็นคำที่ใช้บ่อยในวรรณกรรมและเพลงไทย เช่น วันนี้ท้องฟ้าสวยงามมาก นกประดับภิญโญบินผ่านไปอย่างสวยงาม หรือ เธอมีเสน่ห์และความภิญโญสดใสที่ทำให้ผู้ชายหลงรัก

 6. ภิญโญในความหมายของความเป็นท้องถิ่น: ในบางครั้ง ภิญโญใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒน

การแปลภาษา คำศัพท์ ภิญโญ จากพจนานุกรม Longdo Dictionary

การแปลภาษาคำศัพท์ ภิญโญ จากพจนานุกรม Longdo Dictionary

ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคำศัพท์มากมายเพื่อใช้ในการแสดงความหมายและสื่อสารต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน แต่บางคำศัพท์อาจจะมีความหมายที่ซับซ้อนหรือไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ในกรณีที่พบคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เข้าใจ การใช้ Longdo Dictionary เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นที่นิยมในการแปลภาษาคำศัพท์ ภิญโญ เพื่อให้เข้าใจความหมายและการใช้งานของคำนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

Longdo Dictionary เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาไทย-อังกฤษและภาษาอื่น ๆ หลากหลายภาษา ซึ่งนับว่าเป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในชุมชนออนไลน์และคนที่สนใจเรื่องการแปลภาษา คำศัพท์ ภิญโญ เป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่สามารถค้นหาและแปลได้ใน Longdo Dictionary อย่างง่ายดาย โดยสามารถตรวจสอบคำแปลของภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ ภิญโญ ได้ทันที

การค้นหาคำศัพท์ ภิญโญ ใน Longdo Dictionary สามารถทำได้โดยการพิมพ์คำศัพท์ลงในช่องค้นหาที่มีอยู่บนหน้าเว็บไซต์หรือในแอปพลิเคชันของ Longdo Dictionary หลังจากนั้นระบบจะแสดงผลลัพธ์การแปลภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับคำศัพท์ ภิญโญ ที่คุณต้องการรู้จัก ซึ่งอาจประกอบไปด้วยความหมายหลากหลาย ตัวอย่างเช่น ความหมายพื้นฐานของคำ, คำนิยาม, ตัวอย่างประโยค, คำแปลในภาษาอื่ง และคำที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและเข้าใจคำศัพท์ ภิญโญ อย่างถูกต้องและเป็นรายละเอียด

นอกจากการแปลคำศัพท์ ภิญโญ ใน Longdo Dictionary ยังมีฟังก์ชันอื่น ๆ ที่สามารถใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์นี้ได้อีกด้วย เช่น ระบบค้นหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ ภิญโญ ในบทความหรืองานวิจัย, การออกเสียงของคำศัพท์ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์นี้ที่อาจช่วยในการเข้าใจคำนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ Longdo Dictionary ยังเป็นระบบที่เปิดกว้างและร่วมมือกับชุมชนผู้ใช้งาน ซึ่งให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลเสริมหรือแก้ไขข้อมูลในพจนานุกรมได้ ดังนั้น หากคุณพบข้อมูลที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับคำศัพท์ ภิญโญ คุณสามารถเสนอแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลเสริมเพื่อให้ชุมชนผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ ได้รับประโยชน์จากการแบ่งปันความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับคำศัพท์นี้ได้ด้วย

การแปลภาษาคำศัพท์ ภิญโญ จากพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์และเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าใจความหมายและการใช้งานของคำศัพท์นี้ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งที่สมบูรณ์และเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยและ

การใช้คำว่า ภิญโญในประโยคและบทสนทนาทั่วไป

คำว่า ภิญโญ เป็นคำที่มีการใช้ในภาษาไทยในหลายแง่หลายความหมาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ในแง่ความหมายทางวรรณคดีและภาษาทางวรรณกรรมเป็นสำคัญ ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายการใช้คำว่า ภิญโญ ในประโยคและบทสนทนาทั่วไป รวมถึงความหมายและตัวอย่างการใช้ในประโยคต่างๆ

คำว่า ภิญโญ ในบางครั้งถูกใช้ในความหมายของสิ่งที่สวยงามและงดงาม เฉพาะอย่างยิ่งในทางวรรณกรรม ซึ่งมักใช้เพื่อเสริมสร้างภาพลวงตาและความรู้สึกให้กับผู้อ่าน ตัวอย่างเช่น วันนี้ฟ้าภิญโญมาก หมายถึงว่าฟ้าสวยงามและมีความงดงามในวันนั้น นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้คำว่า ภิญโญ เพื่อเกี่ยวข้องกับความสวยงามของสิ่งต่างๆ เช่น ภิญโญของธรรมชาติ ภิญโญของภูเขา หรือ ภิญโญของลานหญ้าเขียวขจี

นอกจากนี้ ภิญโญ ยังมีความหมายเชิงทางอารมณ์และสัญชาตญาณ เช่น เมื่อใช้ในบทสนทนาทั่วไป เราสามารถใช้คำว่า ภิญโญ เพื่อพูดถึงความรู้สึกที่เป็นบวกหรือเป็นกำลังใจกับคนอื่น ตัวอย่างเช่น คุณเป็นคนที่ภิญโญมาก หมายถึงคุณเป็นคนที่สามารถสร้างความสุขและความรู้สึกดีให้กับผู้อื่นได้ นอกจากนี้ ภิญโญ ยังสามารถใช้เพื่อพูดถึงคนที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถเฉพาะเจาะจงในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น เขาเป็นภิญโญของการเล่นดนตรี หมายถึงเขามีความสามารถในการเล่นดนตรีอย่างเป็นธรรมชาติและสวยงาม

นอกจากนี้ ภิญโญ ยังมีความหมายทางศาสนาและความเชื่อ ในศาสนาพุทธเช่นกัน คำว่า ภิญโญ อาจถูกใช้ในบทสวดมนต์หรือบทสวดในการสรรหาความสุขและความสวยงามทางจิตใจ เช่น ภิญโญวิทยาของพระพุทธเจ้า หมายถึงความสวยงามและความลงตัวที่พระพุทธเจ้าได้สอนให้เราปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิต

ตัวอย่างการใช้คำว่า ภิญโญ ในประโยคและบทสนทนาทั่วไปอาจเป็นดังนี้:

 1. ในประโยค:
 • วันนี้ฟ้าภิญโญมาก มีเมฆสีขาวบางๆ และแสงอาทิตย์ส่องแสงอย่างสวยงาม
 • ภิญโญของธรรมชาติที่สวยงามนี้ทำให้ฉันรู้สึกสดชื่นและสุขใจ
 1. ในบทสนทนา:
  A: เดือนนี้เธอดูสดใสและมีความเป็นภิญโญมากเลยนะ
  B: ขอบคุณมากค่ะ เรามีการดูแลตัวเองอย่างดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา

A: คุณเป็นภิญโญมากเลย คุณมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด
B: ขอบคุณมากค่ะ ฉันพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ในสรุป คำว่า ภิญโญ เป็นคำที่ใช้ในหลายแง่ความหมายในภาษาไทย ซึ่งมักใช้ในทางวรรณคดีและภาษาทางวรรณกรรมเป็นสำคัญ และสามารถใช้ในประโยคและบทสนทนาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความสวยงาม แสดงความ

Categories: ยอดนิยม 60 ภิญโญ แปลว่า

ทำไมชื่อ \
ทำไมชื่อ \”ภิญโญ\” จึงนิยมใช้ตั้งชื่อลูก

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

ภิญโญ ความหมายอะไร

การเขียนใหม่ของย่อหน้านี้จะช่วยให้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นโดยเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป: ภิญโญ หมายถึงอะไร? นี่คือย่อหน้าที่ต้องการเขียนใหม่: การศึกษาเรื่อง ภิญโญ จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายและสิ่งที่ภิญโญแทนตัวอย่าง. ภิญโญภาพเป็นตัวแทนของความยิ่งและความสำคัญ การศึกษาเรื่องนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของภิญโญได้อย่างเต็มที่.

ภิญโญ อ่านว่าอะไร

ข้อความด้านล่างนี้เป็นการเรียงคำใหม่และเพิ่มข้อมูลที่ขาดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหัวข้อได้ดีขึ้น: ภิญโญ อ่านว่าอะไร ภาษาไทย

ภิญโญ อ่านว่า พิน-โย (มีคำออกเสียงเป็น พิน-โย) เป็นคำในภาษาไทย ที่มีความหมายว่า ยิ่ง, ยิ่งขึ้นไป คำนี้มาจากคำว่า ภิยฺโย ในภาษาสันสกฤตฺย (ภูย) ซึ่งเป็นภาษาแห่งประเทศอินเดีย คำว่า ภิยฺโย หมายความว่า ยิ่งขึ้นไป หรือ เพิ่มขึ้น คำว่า ภิญโญ ถูกนำมาใช้ในภาษาไทยและมีความหมายที่คล้ายกันกับคำว่า ภิยฺโย ในภาษาสันสกฤตฺย (ภูย) ซึ่งใช้ในบทนิยายและวรรณกรรมเพื่อแสดงถึงความสำคัญของสิ่งต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นหรือยิ่งขึ้นไปในเชิงสมมาตรบางอย่าง

ทำไมชื่อ
ทำไมชื่อ “ภิญโญ” จึงนิยมใช้ตั้งชื่อลูก – Youtube
โหรดัง 'ภิญโญ' ไขรหัสดวงเมืองหลังสงกรานต์
โหรดัง ‘ภิญโญ’ ไขรหัสดวงเมืองหลังสงกรานต์
ผ่าดวงเมือง ปี 2566 การเปลี่ยนแปลงสุดสะพรึงในรอบ 30 ปี-อ.ภิญโญ
ผ่าดวงเมือง ปี 2566 การเปลี่ยนแปลงสุดสะพรึงในรอบ 30 ปี-อ.ภิญโญ

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

ภิญโญ แปลว่าอะไร
ความหมายของ ภิญโญ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ภิญโญ
การแปลภาษา คำศัพท์ ภิญโญ จากพจนานุกรม Longdo Dictionary
การใช้คำว่า ภิญโญในประโยคและบทสนทนาทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *