Skip to content
Home » กว้างขวาง: เติมพลังให้ชีวิตด้วยความคิดสร้างสรรค์

กว้างขวาง: เติมพลังให้ชีวิตด้วยความคิดสร้างสรรค์

ก.ข.ค.ก้างขวางคอ | Official Audio

กว้างขวาง: Exploring the Depths of “Wide” in the Thai Language

Thailand is a land of rich cultural and linguistic diversity, and the Thai language reflects this richness in its vocabulary. One such intriguing word is “กว้างขวาง” (khwang kwang), which translates to “wide” or “spacious” in English. This article aims to delve deep into the various dimensions of กว้างขวาง, exploring its meanings, usage, and cultural significance.

การแปลและความหมาย

กว้างขวาง ภาษาอังกฤษ (Wide in English)

The primary translation of กว้างขวาง into English is “wide” or “spacious.” This term is often used to describe physical dimensions, such as the width of a road, a room, or an open area. Understanding the English equivalent is crucial for non-Thai speakers to grasp the basic meaning of กว้างขวาง.

คนกว้างขวาง (Wide-minded Individuals)

Beyond its literal meaning, กว้างขวาง is also used metaphorically to describe someone who is open-minded and receptive to diverse ideas and perspectives. In this context, คนกว้างขวาง (khon kwang kwang) refers to individuals who possess a broad mindset, embracing differences and avoiding narrow-mindedness.

ขวักไขว่ และ ไขว้เขว

Two closely related terms are “ขวักไขว่” (kwak kwai) and “ไขว้เขว” (kwai kwao). These terms are synonymous with กว้างขวาง and emphasize the idea of width or spaciousness. They can be used interchangeably in various contexts, contributing to the versatility of the Thai language.

คำใบ้เกี่ยวกับการใช้ กว้างขวาง

Understanding how to use กว้างขวาง appropriately is crucial for effective communication. Here are some guidelines and tips:

 • ใช้ในบริบททางกายภาพ (Physical Context): ใช้เมื่อต้องการอธิบายถึงพื้นที่หรือความกว้างของสิ่งต่าง ๆ เช่น ถนนกว้างขวาง, ห้องกว้างขวาง, หรือที่นั่งกว้างขวาง.

 • ใช้ในบริบททางจิตวิญญาณ (Psychological Context): นอกจากนี้, กว้างขวาง ยังใช้เพื่อบรรยายความคิดที่เปิดกว้าง, ไม่จำกัด, และรับรู้ความแตกต่าง. คนกว้างขวางมักมีความสามารถในการเข้าใจและยอมรับความหลากหลาย.

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ กว้างขวาง

To provide a clearer understanding of how กว้างขวาง is used in everyday language, let’s explore some sample sentences:

 1. บ้านของเขามีสวนหลังบ้านที่กว้างขวาง.

  • His house has a spacious backyard.
 2. เธอเป็นคนกว้างขวางที่ยอมรับความต่าง.

  • She is a broad-minded person who accepts differences.
 3. ถนนในเมืองนี้มีความกว้างขวางทำให้การจราจรเป็นไปอย่างสะดวกสบาย.

  • The roads in this city are wide, making traffic convenient.

ความสัมพันธ์กับคำอื่น

กว้างขวาง กับ ก้างขวาง

While กว้างขวาง refers to width or spaciousness, ก้างขวาง (khang kwang) has a different meaning. ก้างขวาง specifically refers to a pole or rod used to measure or set boundaries. Despite their similar-sounding names, these two terms have distinct meanings, highlighting the importance of precision in language.

วิธีการใช้ กว้างขวาง ในบริบทต่างๆ

การใช้ในภาคธุรกิจและการค้า

 1. การตลาด: การให้ทางเลือกมากมายในผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างความพึงพอใจในลูกค้าที่ต้องการความกว้างขวางในการเลือกสิ่งที่ต้องการ.

 2. การค้าขาย: การเสนอสินค้าหลากหลายทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากมายและทำให้กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางพึงพอใจ.

การใช้ในสังคมและวัฒนธรรม

 1. การรับรู้ความแตกต่าง: การสนับสนุนความกว้างขวางในการเข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม.

 2. การอนุรักษ์ทรัพยากร: การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และให้ความสำคัญกับความกว้างขวางในการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อม.

คำแนะนำในการใช้ กว้างขวาง ให้ถูกต้อง

 1. ให้ความสำคัญกับบริบท: การเลือกใช้คำว่า กว้างขวาง ควรพิจารณาบริบทที่เหมาะสม เพื่อให้ความหมายถูกต้องและเหมาะสมกับที่ต้องการสื่อ.

 2. ระมัดระวังในการใช้ทางมีนม: เนื่องจาก กว้างขวาง เป็นคำที่หลากหลาย, ควรระมัดระวังในการให้ความหมายที่ถูกต้องตามบริบท.

ความหมายทางวรรณคดีและวรรณกรรม

ในวรรณคดี

ในบทกวีและวรรณคดี, กว้างขวาง มักถูกใช้เพื่อบรรยายถึงความสว่างสวยงามและร่มเย็นของธรรมชาติ, ทำให้ผู้อ่านสัมผัสถึงความรู้สึกของความกว้างขวางทางจิตวิญญาณ.

ในวรรณกรรม

ในวรรณกรรม, กว้างขวาง อาจถูกใช้เพื่อแสดงถึงความหลากหลายและความเปิดกว้างในการท่องจำเรื่องราวหรือสถานการณ์.

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. กว้างขวาง แปลว่าอะไร?

 • คำตอบ: กว้างขวาง แปลว่า “wide” หรือ “spacious” ในภาษาอังกฤษ.

2. ความแตกต่างระหว่าง กว้างขวาง กับ ก้างขวาง?

 • คำตอบ: กว้างขวาง เน้นความกว้างและของที่ใหญ่, ในขณะที่ ก้างขวาง เป็นเสาหรือแท่นที่ใช้วัดหรือตั้งขีด.

3. ทำไมควรเป็นคนกว้างขวาง?

 • คำตอบ: การเป็นคนกว้างขวางช่วยเพิ่มความเข้าใจ, ยอมรับความแตกต่าง, และสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างสำหรับการพัฒนาและการร่วมงาน.

4. ทำไมควรระมัดระวังในการใช้คำว่า กว้างขวาง?

 • คำตอบ: เนื่องจาก กว้างขวาง เป็นคำที่หลากหลายในการใช้, ควรระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด โดยควรพิจารณาบริบทและสถานการณ์.

5. ทำไมควรให้ความสำคัญกับความกว้างขวางในธุรกิจ?

 • คำตอบ: การให้ทางเลือกและการมีความกว้างขวางในธุรกิจช่วยสร้างพฤติกรรมการซื้อที่น่าพอใจแก่ลูกค้า, และสร้างความสำเร็จในการแข่งขัน.

สรุป

Through this exploration of กว้างขวาง, we’ve uncovered its diverse meanings and applications in the Thai language. From describing physical spaces to embodying open-mindedness, this term encapsulates a broad spectrum of concepts. By understanding the nuances and context in which กว้างขวาง is used, individuals can navigate the intricacies of the Thai language and appreciate the cultural depth it brings. Whether applied in business, societal contexts, or artistic expressions, กว้างขวาง remains a versatile and essential term in Thai communication.

ก.ข.ค.ก้างขวางคอ | Official Audio

Keywords searched by users: กว้างขวาง กว้างขวาง ภาษาอังกฤษ, คนกว้างขวาง, ขวักไขว่, ไขว้เขว, กว้างขว้าง, ก้างขวาง, ปรับปรุง, ขวนขวาย

Categories: รายละเอียด 59 กว้างขวาง

คำว่ากว้างขวางเขียนยังไง

The term “กว้างขวาง” refers to something being broad, vast, or large. It is an adjective used to describe the extent or size of an object or space. In the Thai language, “กว้างขวาง” conveys the idea of something being ample or spacious. For instance, when applied to an area, it suggests a considerable expanse or width. This adjective is employed to express the magnitude or expansiveness of various things. In English, it can be translated as “broad,” “vast,” or “large,” capturing the essence of the term and helping readers comprehend its meaning in different contexts.

กว้างขวางเป็นคำประเภทใด

[คำคุณศัพท์กว้างขวาง] หมายถึงคำที่มีความหมายที่หลากหลายและมีรายละเอียดมากมาย เป็นคำที่ใหญ่โตและเผื่อแผ่ไปทุกทิศทาง เช่น คำอาการนามที่แสดงถึงคุณลักษณะหรือลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ซึ่งทำให้คนมีโอกาสที่จะรู้จักมากขึ้นและมีคนรู้จักมากขึ้นด้วย คำคุณศัพท์กว้างขวางเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ที่ช่วยให้เราเข้าใจและติดตามความหมายของสิ่งต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารและการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นในรายละเอียดของเนื้อหาที่กว้างขวางนั้น

กว้างขวางคอ หมายถึงอะไร

[คำว่า “กว้างขวางคอ” หมายถึงอะไร] เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการป้องกันการดำเนินการหรือการเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญของบุคคลหนึ่งๆ โดยผู้ที่มีนโยบายหรือท่าทีที่ขัดขวางนั้นอาจทำให้บุคคลอื่นไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นๆ ได้ นอกจากนี้ “กว้างขวางคอ” ยังหมายถึงการกีดกันหรือป้องกันไม่ให้บุคคลนั้นๆ มีความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตหรือการทำงาน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ที่ถูกขัดขวางมีความเดือดร้อนหรือเสียหายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ถูกขัดขวางนั้นๆ ดังนั้น เพื่อที่จะเข้าใจหลักการนี้ได้ดีขึ้น การพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลและสังคมที่ถูกกว้างขวางคอเป็นสิ่งสำคัญ.

กว้างใหญ่ไพศาล หมายถึงอะไร

The term “ความกว้างใหญ่ไพศาล” refers to significant breadth or expansiveness. It can be understood as a state of being exceptionally wide or vast. This concept is closely related to other terms such as “ความกว้างขวางมาก” (great width), “ความมากมาย” (abundance), “ความมหึมา” (magnitude), and “ความกว้างใหญ่ไพศาล” itself. Essentially, it conveys the idea of something being extensive, broad, or having substantial dimensions.

ก.ข.ค.ก้างขวางคอ | Official Audio
ก.ข.ค.ก้างขวางคอ | Official Audio
901 ความกว้างขวางของธรรมชาติ รูปถ่าย รูปภาพและพื้นหลังสำหรับดาวน์โหลดฟรี - Pngtree
901 ความกว้างขวางของธรรมชาติ รูปถ่าย รูปภาพและพื้นหลังสำหรับดาวน์โหลดฟรี – Pngtree
เพราะเหตุใดจึงมี
เพราะเหตุใดจึงมี “คนพูดไท” กระจายตัวกว้างขวาง? – Youtube
กว้างขวาง เต้ย-จรินทร์พร เผยภาพบรรยากาศบ้านที่เขาใหญ่ เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น | Kaazip บันเทิง | Line Today
กว้างขวาง เต้ย-จรินทร์พร เผยภาพบรรยากาศบ้านที่เขาใหญ่ เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น | Kaazip บันเทิง | Line Today
ผู้กว้างขวาง - รวมข่าวเกี่ยวกับ
ผู้กว้างขวาง – รวมข่าวเกี่ยวกับ “ผู้กว้างขวาง” เรื่องราวของผู้กว้างขวาง
คลังภาพถ่ายฟรีของ กลางแจ้ง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, การเกษตร, ข้าว, ความอุดมสมบูรณ์, งดงาม, จังหวัด, ชนบท, ชา, ดอกไม้, ตะวันลับฟ้า, ทุ่งหญ้า, ธรรมชาติ, นา, น่าอัศจรรย์, ประเทศ, พระอาทิตย์ขึ้น, พฤกษชาติ, พฤกษศาสตร์, พฤกษา, พืชสวน, พื้นที่เกษตร, ภูมิทัศน์ ...
คลังภาพถ่ายฟรีของ กลางแจ้ง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, การเกษตร, ข้าว, ความอุดมสมบูรณ์, งดงาม, จังหวัด, ชนบท, ชา, ดอกไม้, ตะวันลับฟ้า, ทุ่งหญ้า, ธรรมชาติ, นา, น่าอัศจรรย์, ประเทศ, พระอาทิตย์ขึ้น, พฤกษชาติ, พฤกษศาสตร์, พฤกษา, พืชสวน, พื้นที่เกษตร, ภูมิทัศน์ …
กว้างขวาง เต้ย-จรินทร์พร เผยภาพบรรยากาศบ้านที่เขาใหญ่ เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น | Kaazip บันเทิง | Line Today
กว้างขวาง เต้ย-จรินทร์พร เผยภาพบรรยากาศบ้านที่เขาใหญ่ เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น | Kaazip บันเทิง | Line Today
901 ความกว้างขวางของธรรมชาติ รูปถ่าย รูปภาพและพื้นหลังสำหรับดาวน์โหลดฟรี - Pngtree
901 ความกว้างขวางของธรรมชาติ รูปถ่าย รูปภาพและพื้นหลังสำหรับดาวน์โหลดฟรี – Pngtree
บ้านเดี่ยวให้เช่ารายเดือน ซอยลาดพร้าว93 พื้นที่กว้างขวาง ซอยส่วนตัว, กรุงเทพ, คลองเจ้าคุณสิงห์, วังทองหลาง, กรุงเทพ, 300 ตร.ม., B Rent, โดย Anis Phettongkam, 11052118
บ้านเดี่ยวให้เช่ารายเดือน ซอยลาดพร้าว93 พื้นที่กว้างขวาง ซอยส่วนตัว, กรุงเทพ, คลองเจ้าคุณสิงห์, วังทองหลาง, กรุงเทพ, 300 ตร.ม., B Rent, โดย Anis Phettongkam, 11052118

See more here: amthucgiadinhviet.com

Learn more about the topic กว้างขวาง.

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *