Skip to content
Home » การแบ่งเวลาภาษาอังกฤษ: วิธีและเคล็ดลับในการจัดเวลา

การแบ่งเวลาภาษาอังกฤษ: วิธีและเคล็ดลับในการจัดเวลา

Click [By Mahidol] Everything About English : Dates & The Time (2/2) - Youtube

วิธีบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ช้าๆชัดๆ

Keywords searched by users: การแบ่งเวลาภาษาอังกฤษ: วิธีและเคล็ดลับในการจัดเวลา การจัดการเวลา ภาษาอังกฤษ, จัดการเวลาให้ดี ภาษาอังกฤษ, แบ่งเวลา am pm, จัดตารางเวลา ภาษาอังกฤษ, แบ่งเวลาเรียน ภาษาอังกฤษ, จัดสรร ภาษาอังกฤษ, Allocate, Allocate time แปล

วิธีการแบ่งเวลาในภาษาอังกฤษ

Click [By Mahidol] Everything About English : Dates & The Time (2/2) - Youtube
Click [By Mahidol] Everything About English : Dates & The Time (2/2) – Youtube

วิธีการแบ่งเวลาในภาษาอังกฤษ

การแบ่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถจัดการกับเวลาให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับในภาษาไทย ในภาษาอังกฤษนั้นเราสามารถใช้หลักการแบ่งเวลาหลายวิธีตามความต้องการและรูปแบบการทำงานของเรา ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการแบ่งเวลาหลายๆ รูปแบบที่น่าสนใจที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 1. To-Do Lists (รายการที่ต้องทำ): การสร้างรายการที่ต้องทำเป็นวิธีที่ดีในการจัดการเวลา เราสามารถเขียนลงในกระดาษหรือใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อจัดเก็บรายการงานที่ต้องทำในวันนั้นๆ โดยจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานและกำหนดเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละรายการ เมื่อเราทำเสร็จแต่ละงาน เราสามารถทำเครื่องหมายหรือเคลื่อนย้ายงานที่เสร็จสิ้นออกจากรายการได้ การใช้รายการงานช่วยในการแบ่งเวลาจะช่วยให้เรามีสมาธิและการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. Time Blocking (การบล็อกเวลา): การบล็อกเวลาคือการแบ่งเวลาให้เป็นบล็อกๆ หรือช่วงเวลาเพื่อให้เราสามารถทำงานในแต่ละหัวข้อหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบล็อกเวลาจะช่วยให้เรามีความชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องทำและเวลาที่ใช้ในการทำแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะช่วยลดความสับสนและการพลาดโอกาสในการทำงานได้

 3. Pomodoro Technique (เทคนิคโปโมโดโร): เทคนิคโปโมโดโรเป็นวิธีการแบ่งเวลาที่ก่อตั้งขึ้นโดย Francesco Cirillo ในปี 1980 วิธีการนี้ใช้หลักการให้เวลาทำงานแบ่งเป็นช่วงสั้นๆ ที่เรียกว่า โปโมโร ซึ่งแต่ละโปโมโรมีระยะเวลา 25 นาที และในแต่ละโปโมโรจะต้องทำงานโดยต่อเนื่องจนกว่าจะครบรอบ หลังจากทำงานโปโมโรครบ 4 รอบ จะมีช่วงพักสั้นๆ ประมาณ 5-10 นาที แล้วเริ่มโปโมโรรอบถัดไป วิธีการนี้ช่วยให้ผู้ใช้มีความสมาธิและสามารถรักษาพลังงานและสมดุลในการทำงานได้

 4. Eisenhower Matrix (เมทริกซ์ไอเซนเฮาเวอร์): เมทริกซ์ไอเซนเฮาเวอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเวลาและลำดับความสำคัญของงาน โดยแบ่งงานออกเป็น 4 กลุ่มตามแนวคิดของ Dwight D. Eisenhower ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับงานที่เราต้องทำให้เหมาะสมกับความสำคัญและความเร่งด่วนของงานนั้นๆ โดยกลุ่มงานแบ่งออกเป็น:

 • งานที่เร่งด่วนและสำคัญ (Urgent and Important): งานที่ต้องดำเนินการทันทีและมีความสำคัญสูง เช่น งานที่มีกำหนดส่งเร็ว การจัดการปัญหาเร่งด่วน ฯลฯ ในกรณีนี้ควรให้ลำดับความสำคัญและทำให้เสร็จสิ้นให้ได้เร็วที่สุด

 • งานที่ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ (Not Urgent but Important): งานที่มีความสำคัญแต่ไม่มีความเร่งด่วน เช่น การวางแผนอนาคต การพัฒนาทักษะ การวางแผนโครงการ ในส่วนนี้ควรจัดเวลาให้เพียงพอเพื่อที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • งานที่เ

ระบบการแบ่งเวลา A.M. – P.M.

เวลา - Quelle Heure Est-Il? (แกล-เลอร์-เอ-ติล) กี่โมงแล้วนะ?
เวลา – Quelle Heure Est-Il? (แกล-เลอร์-เอ-ติล) กี่โมงแล้วนะ?

ระบบการแบ่งเวลา a.m. – p.m. ถูกใช้ในภาษาไทยและหลายภาษาอื่นๆ เพื่อแสดงเวลาในช่วงเช้า (ก่อนเที่ยง) และช่วงบ่าย (หลังเที่ยง) โดยระบบนี้มีความแตกต่างจากระบบการแบ่งเวลาที่ใช้ในภาษาอังกฤษที่ใช้เวลาในรูปแบบ 12 ชั่วโมง (12-hour clock) และระบบการแบ่งเวลาที่ใช้ในภาษาอื่นๆ เช่นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ระบบการแบ่งเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง (24-hour clock)

ในระบบการแบ่งเวลา a.m. – p.m. ในภาษาไทย จะใช้สัญลักษณ์ a.m. และ p.m. เพื่อแสดงช่วงเวลาก่อนเที่ยงและหลังเที่ยงตามลำดับ ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษ ante meridiem (a.m.) และ post meridiem (p.m.) โดยในภาษาไทย เราอาจพูด ก่อนเที่ยง และ หลังเที่ยง แทน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

ในระบบการแบ่งเวลา a.m. – p.m. ช่วงเวลา a.m. เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 00:00 ถึง 11:59 ของเช้า หรือก่อนเที่ยง ในช่วงเวลานี้ เราจะใช้ตัวเลขเพียงตัวเดียวหรือตัวเลขสองตัวแรกของเวลาเพื่อแสดง ตัวอย่างเช่น:

 • 09:30 a.m. คือเวลา 9 โมง 30 นาทีในช่วงเช้า
 • 11:15 a.m. คือเวลา 11 โมง 15 นาทีในช่วงเช้า

หลังจากเที่ยง ช่วงเวลา p.m. เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 12:00 ถึง 23:59 หรือหลังเที่ยง ในช่วงเวลานี้ เราจะใช้ตัวเลขเพียงตัวเดียวหรือตัวเลขสองตัวแรกของเวลาเพื่อแสดง ตัวอย่างเช่น:

 • 01:45 p.m. คือเวลา 1 โมง 45 นาทีในช่วงบ่าย
 • 09:00 p.m. คือเวลา 9 โมงในช่วงบ่าย

จากตัวอย่างข้างต้น เราสามารถสรุประบบการแบ่งเวลา a.m. – p.m. ในภาษาไทยได้ดังนี้:

 1. ช่วงเวลา a.m. (ก่อนเที่ยง):

  • เริ่มต้นที่ 00:00 ถึง 11:59 ของเช้า
  • ใช้ตัวเลขเพียงตัวเดียวหรือตัวเลขสองตัวแรกของเวลา
  • ตัวอย่าง: 09:30 a.m. หมายถึงเวลา 9 โมง 30 นาทีในช่วงเช้า
 2. ช่วงเวลา p.m. (หลังเที่ยง):

  • เริ่มต้นที่ 12:00 ถึง 23:59 หลังเที่ยง
  • ใช้ตัวเลขเพียงตัวเดียวหรือตัวเลขสองตัวแรกของเวลา
  • ตัวอย่าง: 01:45 p.m. หมายถึงเวลา 1 โมง 45 นาทีในช่วงบ่าย

ระบบการแบ่งเวลา a.m. – p.m. ใช้ในการแสดงเวลาในช่วงเช้าและช่วงบ่ายในภาษาไทย โดยมีการใช้สัญลักษณ์ a.m. และ p.m. เพื่อแสดงช่วงเวลา ก่อนเที่ยงและหลังเที่ยง ตามลำดับ การใช้ระบบนี้ช่วยให้เราสามารถแจ้งเวลาได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย โดยไม่สับสนกับระบบการแบ่งเวลาอื่นๆ ที่มีอยู่ในภาษาอื่นๆ

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษแบบทางการ

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษด้วยวิธีต่างๆ
การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษด้วยวิธีต่างๆ

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษแบบทางการ

การบอกเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารทั่วไปและใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นภาษาอังกฤษแบบทางการได้รับความสำคัญอย่างมากในการสื่อสารทางธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ ภาษาอังกฤษใช้ระบบเวลาที่แตกต่างจากภาษาไทย และมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการบอกเวลา ภาษาอังกฤษมีการใช้รูปแบบและวลีต่าง ๆ ในการบอกเวลาที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้มั่นใจว่าเราสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจกันได้

รูปแบบการบอกเวลาในภาษาอังกฤษแบบทางการมีการใช้รูปแบบที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการสื่อสารทางธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ ดังนี้:

 1. 24 ชั่วโมง: ในภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมงแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงเช้า (AM) และช่วงบ่าย (PM) แต่ละช่วงมีระยะเวลา 12 ชั่วโมง รูปแบบการบอกเวลาในช่วง AM เริ่มต้นที่เวลา 12:00 ตอนเช้า (midnight) และสิ้นสุดที่ 11:59 ตอนเช้า เช่น 9:00 AM หมายถึงเวลา 9 โมงเช้า ในช่วง PM เริ่มต้นที่ 12:00 ตอนเที่ยง (noon) และสิ้นสุดที่ 11:59 ตอนเย็น เช่น 3:00 PM หมายถึงเวลา 3 โมงหลังเที่ยง

 2. รูปแบบการบอกเวลาแบบเต็ม: ในรูปแบบนี้ เราใช้ตัวเลข 1-12 เพื่อบอกชั่วโมง และใช้คำว่า oclock เพื่อระบุว่าเป็นเวลาที่แน่นอน เช่น 7 oclock, 11 oclock

 3. รูปแบบการบอกเวลาในระบบนาฬิกา: ในรูปแบบนี้ เราใช้ตัวเลข 1-12 เพื่อบอกชั่วโมง และใช้คำว่า minutes pastthe hour เพื่อระบุว่าเป็นเวลาที่ผ่านไปในนาที เช่น 5 minutes past 8, 20 minutes past 1

 4. รูปแบบการบอกเวลาโมงและนาทีในระบบทศนิยม: ในรูปแบบนี้ เราใช้ตัวเลขทศนิยมเพื่อระบุชั่วโมงและนาที เช่น 8:30 (eight thirty) หมายถึงเวลา 8 โมง 30 นาที หรือ 1:45 (one forty-five) หมายถึงเวลา 1 โมง 45 นาที

นอกจากนี้ยังมีบางรูปแบบการบอกเวลาเฉพาะที่ใช้ในบางกรณีเท่านั้น เช่น:

 • รูปแบบการบอกเวลาในระบบ 24 ชั่วโมง: เป็นรูปแบบที่ใช้ในการบอกเวลาในระบบที่ใช้ทั่วไปในทางเทคนิค โดยใช้ตัวเลข 00:00 ถึง 23:59 เพื่อระบุชั่วโมงและนาที เช่น 13:30 (thirteen thirty) หมายถึงเวลา 13 โมง 30 นาที

 • รูปแบบการบอกเวลาแบบเต็มพร้อมกับการระบุช่วงเวลา: เช่น 8:15 AM (eight fifteen in the morning) หมายถึงเวลา 8 โมง 15 นาทีในช่วงเช้า หรือ 9:45 PM (nine forty-five in the evening) หมายถึงเวลา 9 โมง 45 นาทีในช่วงเย็น

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษแบบทางการแสดงถึงความเรียบร้อยและความเป็นระเบียบในการสื่อสาร การเรียนรู้รูปแบบและวลีการบอกเวลาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สื่อสารและเข้าใจกันได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์ทางธุรกิจและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ - Youtube
การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ – Youtube

การบอกเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวันและในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลา เช่น การนัดหมาย เวลาในการทำงาน หรือการตั้งเวลาสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ การเรียนรู้วิธีการบอกเวลาในภาษาอังกฤษทั่วไปจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการสื่อสารและเข้าใจคำพูดในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและชัดเจน

ในภาษาอังกฤษทั่วไป การบอกเวลาใช้ระบบเวลาที่เป็นที่นิยมทั่วโลก คือระบบเวลาที่ใช้นาฬิกา 12 ชั่วโมงที่แบ่งเป็น AM (ก่อนเที่ยงคืน) และ PM (หลังเที่ยงคืน) โดย AM หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน และ PM หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษทั่วไปมีหลายรูปแบบ ดังนี้:

 1. การบอกเวลาที่เป็นโมงแบบใช้เวลาทั่วโลก:

  • ใช้คำว่า oclock เพื่อแสดงเวลาเต็มชั่วโมง เช่น Its 9 oclock (เวลา 9 โมง)
  • เวลาที่เป็นเวลาเต็มชั่วโมงในช่วง AM สามารถใช้เวลาเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 12 ตามด้วยคำว่า AM เช่น Its 7 AM (เวลา 7 โมงเช้า)
  • เวลาที่เป็นเวลาเต็มชั่วโมงในช่วง PM สามารถใช้เวลาเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 12 ตามด้วยคำว่า PM เช่น Its 3 PM (เวลา 3 โมงหลังเที่ยง)
 2. การบอกเวลาที่ไม่เป็นเวลาเต็มชั่วโมง:

  • เวลาที่ไม่เป็นเวลาเต็มชั่วโมงใช้รูปแบบ ชั่วโมง:นาที เช่น Its 3:30 (เวลา 3 โมงครึ่ง)
  • หากเวลาเป็นเวลาก่อนเที่ยง สามารถใช้คำว่า AM เช่น Its 10:45 AM (เวลา 10 โมง 45 นาทีก่อนเที่ยง)
  • หากเวลาเป็นเวลาหลังเที่ยง สามารถใช้คำว่า PM เช่น Its 2:15 PM (เวลา 2 โมง 15 นาทีหลังเที่ยง)
 3. การบอกเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง:

  • รูปแบบนี้ใช้เวลาตั้งแต่ 0 ถึง 23 โมง เพื่อแสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง เช่น Its 18:30 (เวลา 18 โมง 30 นาที)
  • ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า AM หรือ PM เนื่องจากเวลาถูกแสดงในรูปแบบที่ชัดเจนและไม่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา AM หรือ PM

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์และวลีเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบอกเวลาที่สามารถใช้ในภาษาอังกฤษได้ เช่น:

 • morning (เช้า) เพื่ออธิบายช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวัน เช่น Good morning (สวัสดีตอนเช้า)
 • afternoon (บ่าย) เพื่ออธิบายช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเย็น เช่น Good afternoon (สวัสดีตอนบ่าย)
 • evening (เย็น) เพื่ออธิบายช่วงเวลาตั้งแต่เย็นจนถึงเที่ยงคืน เช่น Good evening (สวัสดีตอนเย็น)
 • night (คืน) เพื่ออธิบายช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้า เช่น Good night (ฝันดี)

การเรียนรู้และฝึกฝนวิธีการบอกเวลาในภาษาอังกฤษทั่วไปสามารถทำได้โดยการฟังและพูดภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ การศึกษาถึงรูปแบบและวลีที่ใช้ในการบอกเวลา และการปฏิบัติฝึกฝนในสถานการณ์จริง ๆ เช่นการสนทนากับเพื่อนฝรั่งเศสหรือการอ่านและเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบ

ตัวอย่างประโยคการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

70+ คำศัพท์ฟุตบอลภาษาอังกฤษ และวลีฟุตบอลเด็ด ๆ
70+ คำศัพท์ฟุตบอลภาษาอังกฤษ และวลีฟุตบอลเด็ด ๆ

ตัวอย่างประโยคการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

การบอกเวลาเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในภาษาอังกฤษ เราใช้หลายวิธีในการแสดงเวลา ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบที่กำหนดเวลาเป็นขั้นตอน หรือในรูปแบบที่กำหนดเวลาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้คือตัวอย่างประโยคการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมและละเอียดอ่อน:

 1. บอกเวลาในรูปแบบที่กำหนดเวลาเป็นขั้นตอน:

  • Its 9:00 AM. (นี่คือเวลา 9:00 นาฬิกาเช้า)
  • The meeting is scheduled for 2:30 PM. (การประชุมนัดหมายได้กำหนดเวลาเป็นเวลา 2:30 นาฬิกาหลังเที่ยง)
  • The train departs at 6:45 PM. (รถไฟออกเดินทางเวลา 6:45 นาฬิกาเย็น)
 2. บอกเวลาในรูปแบบที่กำหนดเวลาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น:

  • I usually wake up at 7:00 AM. (ฉัน通常ตื่นขึ้นเวลา 7:00 นาฬิกาเช้า)
  • They arrived at the restaurant at around 8:15 PM. (พวกเขามาถึงร้านอาหารเมื่อประมาณเวลา 8:15 นาฬิกาเย็น)
  • The movie starts at 6:30 PM. (ภาพยนตร์เริ่มเล่นเวลา 6:30 นาฬิกาเย็น)
 3. บอกเวลาโดยใช้คำอื่น ๆ:

  • Its half past ten. (เวลาเป็นครึ่งหนึ่งของสิบ)
  • Its a quarter to six. (เวลาเป็นเอ็ดสิบสามสิบนาทีของหก)
  • Its ten minutes past eight. (เวลาเป็นสิบนาทีของแปด)
 4. บอกเวลาโดยใช้วันของสัปดาห์:

  • The party is on Saturday at 7:00 PM. (งานปาร์ตี้จะจัดวันเสาร์เวลา 7:00 นาฬิกาเย็น)
  • We have a meeting on Monday morning. (เรามีการประชุมวันจันทร์ในช่วงเช้า)
  • The concert will be held next Friday. (คอนเสิร์ตจะจัดวันศุกร์หน้า)
 5. บอกเวลาในรูปแบบที่กำหนดเวลาในอดีต:

  • I was born in 1990. (ฉันเกิดเมื่อปี 1990)
  • The event happened last night at around 10:00 PM. (เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวานเวลาประมาณ 10:00 นาฬิกาเย็น)
  • They dated for three years from 2015 to 2018. (พวกเขาคบกันเป็นเวลาสามปีตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2018)

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษนั้นมีหลายวิธีและรูปแบบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยเราสามารถใช้วิธีที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่กำลังพูดถึงได้ การใช้ประโยคเหล่านี้จะช่วยให้คนอื่นเข้าใจเวลาที่เรากำลังพูดถึงได้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย อนึ่งยังสร้างความรับรู้และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันของเราด้วย

Categories: ยอดนิยม 71 การแบ่งเวลา ภาษาอังกฤษ

วิธีบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ช้าๆชัดๆ
วิธีบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ช้าๆชัดๆ

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษด้วยระบบแบ่ง a.m. กับ p.m. ซึ่ง a.m. ย่อมาจากคำว่า Ante Meridiem เป็นภาษาละตินค่ะ แปลว่าช่วงเวลาก่อนเที่ยงวันซึ่งก็คือช่วงเที่ยงคืน (00:00) ตรงไปจนถึง 11 โมง 59 นาที(11:59 a.m.) ส่วน p.m. ย่อมาจาก Post Meridiem แปลว่าช่วงเวลาหลังเที่ยงวันก็คือช่วงเวลาเที่ยงตอนกลางวัน (12:00) ไปจนถึง 5 ทุ่ม 59 …

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

การจัดการเวลา ภาษาอังกฤษ

การจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เนื่องจากเวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและไม่สามารถกู้คืนได้ เราต้องการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการทำงานและชีวิตประจำวัน การจัดการเวลาช่วยให้เรามีการวางแผนการดำเนินชีวิตที่ดีและอยู่ในสภาวะที่สมดุลได้ ในบทความนี้เราจะพูดถึงเทคนิคและวิธีการจัดการเวลาในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในการสื่อสารระหว่างประเทศและมีความสำคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถของเราเอง อ่านต่อเพื่อรับข้อมูลและเคล็ดลับในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพในภาษาอังกฤษ!

วิธีการจัดการเวลา

การจัดการเวลาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้การวางแผนและการจัดสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในลำดับความสำคัญ เพื่อให้เราสามารถใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้คือขั้นตอนการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ:

 1. วางแผน: การวางแผนเป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดการเวลา เราควรกำหนดเป้าหมายที่ต้องการทำในช่วงเวลาที่กำหนด และกำหนดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ ที่ต้องทำ เพื่อให้เราสามารถแบ่งเวลาและทราบถึงงานที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการก่อน

 2. สร้างระเบียบ: การสร้างระเบียบเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นให้เรียบร้อย เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อจำเป็น นอกจากนจากการวางแผนและสร้างระเบียบ เรายังสามารถใช้เทคนิคต่อไปนี้เพื่อช่วยในการจัดการเวลา:

 3. การใช้เครื่องมือช่วย: มีหลายเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดการเวลา เช่น ปฏิทินออนไลน์ แอปพลิเคชันการจัดการงาน หรือแอปพลิเคชันการแจ้งเตือน เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณเพื่อช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. การกำหนดเวลา: การกำหนดเวลาเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเวลา เราสามารถกำหนดเวลาในการดำเนินกิจกรรมแต่ละอย่าง โดยให้เวลาที่เหมาะสมกับความสำคัญและความยากลำบากของงาน นอกจากนี้ยังควรให้เวลาสำหรับการพักผ่อนและการฟื้นฟูสมองด้วย เพื่อให้ร่างกายและจิตใจของเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. การตัดสินใจ: การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเวลา เมื่อเราเผชิญกับงานหลายๆ อย่าง เราควรใช้หลักการสำคัญ-เร่งด่วน (Urgent-Important) เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่างานใดที่ควรจะดำเนินการก่อนหน้าและงานใดที่สามารถเลื่อนไปในภายหลังได้

 6. การบริหารเวลาส่วนตัว: นอกจากการจัดการเวลาในการทำงานแล้ว เรายังควรให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาส่วนตัว เพื่อให้มีเวลาสำหรับกิจกรรมที่เราสนใจและสร้างความพอใจ หากเราไม่มีเวลาส่วนตัวที่เพียงพอ อาจทำให้เรารู้สึกเครียดและไม่มีความสมดุลในชีวิต

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการจัดการเวลาในภา

Click [By Mahidol] Everything About English : Dates & The Time (2/2) - Youtube
Click [By Mahidol] Everything About English : Dates & The Time (2/2) – Youtube
Click [By Mahidol] Everything About English : Dates & The Time (2/2) - Youtube
Click [By Mahidol] Everything About English : Dates & The Time (2/2) – Youtube
English By Kruyell ] ตอนนี้กี่โมงแล้ว What Time Is It Now? เวลาในภาษาอังกฤษ เขาบอกกันยังไงน๊า การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ มีแบบง่ายและแบบยากค่ะ ถ้าแบบง่ายก็แค่บอกตามตัวตรงๆไปเลยค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้คำระบุช่วงเวลา เช่น In The
English By Kruyell ] ตอนนี้กี่โมงแล้ว What Time Is It Now? เวลาในภาษาอังกฤษ เขาบอกกันยังไงน๊า การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ มีแบบง่ายและแบบยากค่ะ ถ้าแบบง่ายก็แค่บอกตามตัวตรงๆไปเลยค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้คำระบุช่วงเวลา เช่น In The
บอกเวลาภาษาอังกฤษ ถามเวลาภาษาอังกฤษ การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ
บอกเวลาภาษาอังกฤษ ถามเวลาภาษาอังกฤษ การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ
5 โมงเย็น 6 โมงเย็น 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม การบอกเวลาภาษาอังกฤษ แตกต่างจากไทยอย่างไร… - ภาษาอังกฤษออนไลน์
5 โมงเย็น 6 โมงเย็น 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม การบอกเวลาภาษาอังกฤษ แตกต่างจากไทยอย่างไร… – ภาษาอังกฤษออนไลน์
อ่านเวลา ในภาษาอังกฤษ | How To Tell Time - Youtube
อ่านเวลา ในภาษาอังกฤษ | How To Tell Time – Youtube
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
70+ คำศัพท์ฟุตบอลภาษาอังกฤษ และวลีฟุตบอลเด็ด ๆ
70+ คำศัพท์ฟุตบอลภาษาอังกฤษ และวลีฟุตบอลเด็ด ๆ
การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ - Youtube
การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ – Youtube
การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษด้วยวิธีต่างๆ
การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษด้วยวิธีต่างๆ
เวลา - Quelle Heure Est-Il? (แกล-เลอร์-เอ-ติล) กี่โมงแล้วนะ?
เวลา – Quelle Heure Est-Il? (แกล-เลอร์-เอ-ติล) กี่โมงแล้วนะ?
Click [By Mahidol] Everything About English : Dates & The Time (2/2) - Youtube
Click [By Mahidol] Everything About English : Dates & The Time (2/2) – Youtube

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

วิธีการแบ่งเวลาในภาษาอังกฤษ
ระบบการแบ่งเวลา a.m. – p.m.
การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษแบบทางการ
การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป
ตัวอย่างประโยคการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *