Skip to content
Home » เป็นเหตุให้ ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

เป็นเหตุให้ ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

50 คําถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ ยอดนิยม พร้อมคำตอบ วิธี ตอบสัมภาษณ์งาน – Bestkru

เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How To Learn 🧠

Keywords searched by users: เป็นเหตุให้ ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ ภาษาอังกฤษ, เป็นเหตุเป็นผล ภาษาอังกฤษ, ทําให้ ภาษาอังกฤษ, มัน จะ ทํา ให้ ภาษาอังกฤษ, ส่งผลให้เกิด ภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง, สาเหตุ ภาษาอังกฤษ

เป็นเหตุให้ ภาษาอังกฤษ: คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อม

50 คําถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ ยอดนิยม พร้อมคำตอบ วิธี ตอบสัมภาษณ์งาน – Bestkru
50 คําถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ ยอดนิยม พร้อมคำตอบ วิธี ตอบสัมภาษณ์งาน – Bestkru

เป็นเหตุให้ ภาษาอังกฤษ: คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อม

ในภาษาอังกฤษ, คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประโยคและเนื้อหามีความสมบูรณ์และราบรื่นขึ้น คำนำหน้าประโยคใช้เพื่อกำหนดบทบาทหรือสถานะของประโยค และคำเชื่อมใช้เพื่อเชื่อมต่อความหมายระหว่างประโยค ภาษาอังกฤษมีหลายคำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมที่ใช้ในบทสนทนาและเรียงความ โดยมีบางคำที่ใช้บ่อยมาก ดังนี้:

 1. คำนำหน้าประโยค:
 • I: ใช้ในบทสนทนาเพื่อแสดงถึงตัวเองในบทบาทของผู้พูด
  เช่น I am going to the park. (ฉันกำลังไปที่สวนสาธารณะ)

 • You: ใช้ในบทสนทนาเพื่อแสดงถึงผู้ฟังหรือผู้ถูกพูดถึง
  เช่น You should eat more vegetables. (คุณควรกินผักมากขึ้น)

 • He/She/It: ใช้ในบทสนทนาเพื่อแสดงถึงบุคคลหรือสิ่งของในบทบาทของผู้ฟังหรือผู้ถูกพูดถึง
  เช่น She is a doctor. (เธอเป็นหมอ)

 • We: ใช้ในบทสนทนาเพื่อแสดงถึงกลุ่มของผู้พูดและผู้ฟัง
  เช่น We are going to the movies. (เรากำลังไปดูหนัง)

 • They: ใช้ในบทสนทนาเพื่อแสดงถึงกลุ่มของผู้ถูกพูดถึงที่ไม่ได้เป็นผู้ฟัง
  เช่น They love to travel. (พวกเขาชอบเดินทาง)

 1. คำเชื่อม:
 • And: ใช้เพื่อเชื่อมประโยคหรือคำที่มีความหมายเดียวกันหรือเพิ่มเติมเข้าไป
  เช่น I like to read books and watch movies. (ฉันชอบอ่านหนังสือและดูหนัง)

 • But: ใช้เพื่อเชื่อมประโยคหรือคำที่มีความหมายตรงกันข้ามหรือเป็นข้อขัดแย้งกัน
  เช่น He is smart, but he is lazy. (เขาเก่ง แต่เขาขี้เกียจ)

 • Or: ใช้เพื่อเลือกตัวเลือกหรือแสดงถึงทางเลือกที่อื่น
  เช่น Do you want tea or coffee? (คุณต้องการชาหรือกาแฟ?)

 • Because: ใช้เพื่ออธิบายหรือแสดงเหตุผล
  เช่น I didnt go to the party because I was sick. (ฉันไม่ไปงานเพราะฉันป่วย)

 • However: ใช้เพื่อแสดงความขัดแย้งหรือความตรงกันข้ามกับสิ่งที่พูดก่อนหน้านี้
  เช่น She studied hard; however, she didnt pass the exam. (เธอเรียนหนัก แต่เธอไม่ผ่านสอบ)

 • Therefore: ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์หรือสรุปของสิ่งที่พูดก่อนหน้านี้
  เช่น He studied a lot; therefore, he got an A on the test. (เขาเรียนหนัก ดังนั้นเขาได้เกรด A ในสอบ)

 • Furthermore: ใช้เพื่อเพิ่มเติมหรือยืดเยื้องข้อมูลที่พูดก่อนหน้านี้
  เช่น She is intelligent, and furthermore, she is also creative. (เธอเป็นคนฉลาด และนอกจากนี้เธอยังมีความคิดสร้างสรรค์)

 • In addition: ใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่พูดก่อนหน้านี้
  เช่น They have a big house. In addition, they have a beautiful garden. (พวกเขามีบ้านใหญ่ นอกจากนี้พวกเขายังมีสวนสวย)

 • On the other hand: ใช้เพื่อแสดงความตรงข้ามหรือข้อสันนิษฐานกับสิ่งที่พูดก่อนหน้านี้
  เช่น He is rich, but on the other hand, he is lonely. (เขารวย แต่อย่างอื่นเขาเหงา)

 • Therefore: ใช้เพื่อสรุปหรือสร้างตัวอ้างอิงให้กับสิ่งที่พูดก่อนหน้านี้
  เช่น The weather is nice; therefore, we can go for a picnic. (อากาศดี เราจึงสามารถไปปิกนิกได้)

คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประโยคที่มีความคล่องตัวและมีความสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษ การใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมที่ถูกต้องช่วย

1. คำนำหน้าประโยคในภาษาอังกฤษ

ใบความรู้วิธีใช้คำสันธาน Coordinating Conjunction - Fanboys
ใบความรู้วิธีใช้คำสันธาน Coordinating Conjunction – Fanboys

คำนำหน้าประโยคในภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการกำหนดความเกียวข้องระหว่างคำนามหรือบุคคลที่เป็นประธานกับคำกริยาหรือคำให้การของประโยค คำนำหน้าประโยคอังกฤษมีหลายรูปแบบและมีความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนมากจะแสดงถึงความเกียวข้องระหว่างบุคคล ตำแหน่ง หรือการประเภทของคำที่ตามหลัง

นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับคำนำหน้าประโยคในภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทย:

 1. คำนำหน้าประโยคที่แสดงความสัมพันธ์กับบุคคล:

  • Mr. (คุณผู้ชาย): ใช้เรียกผู้ชายที่ไม่รู้จักหรือไม่ใกล้ชิดมาก่อนชื่อเต็ม เช่น Mr. Smith.
  • Mrs. (นาง): ใช้เรียกผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว หรือหญิงที่มีสถานะแต่งงาน เช่น Mrs. Johnson.
  • Miss (นางสาว): ใช้เรียกผู้หญิงที่ไม่แต่งงาน หรือที่ยังไม่มีสถานะแต่งงาน เช่น Miss Davis.
  • Ms. (นางสาวหรือนาง): ใช้เรียกผู้หญิงที่ไม่ต้องการระบุสถานะแต่งงาน เช่น Ms. Brown.
  • Sir (คุณผู้ชาย): ใช้เรียกผู้ชายที่มีตำแหน่งสูง หรือผู้ชายที่แท้จริง ๆ เช่น Sir John.
  • Madam (นาง): ใช้เรียกผู้หญิงที่มีตำแหน่งสูง หรือผู้หญิงที่แท้จริง ๆ เช่น Madam President.
 2. คำนำหน้าประโยคที่แสดงความสัมพันธ์กับตำแหน่ง:

  • President (ประธาน): ใช้เรียกประธานองค์กรหรือประธานราชการ เช่น President Johnson.
  • Dr. (หมอหรือแพทย์): ใช้เรียกแพทย์ที่ได้รับปริญญาบัณฑิตในการแพทย์ เช่น Dr. Smith.
  • Professor (ศาสตราจารย์): ใช้เรียกอาจารย์ที่ได้รับคำนำหน้าประโยคในภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการกำหนดความเกียวข้องระหว่างคำนามหรือบุคคลที่เป็นประธานกับคำกริยาหรือคำให้การของประโยค คำนำหน้าประโยคอังกฤษมีหลายรูปแบบและมีความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนมากจะแสดงถึงความเกียวข้องระหว่างบุคคล ตำแหน่ง หรือการประเภทของคำที่ตามหลัง

นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับคำนำหน้าประโยคในภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทย:

 1. คำนำหน้าประโยคที่แสดงความสัมพันธ์กับบุคคล:

  • Mr. (คุณผู้ชาย): ใช้เรียกผู้ชายที่ไม่รู้จักหรือไม่ใกล้ชิดมาก่อนชื่อเต็ม เช่น Mr. Smith.
  • Mrs. (นาง): ใช้เรียกผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว หรือหญิงที่มีสถานะแต่งงาน เช่น Mrs. Johnson.
  • Miss (นางสาว): ใช้เรียกผู้หญิงที่ไม่แต่งงาน หรือที่ยังไม่มีสถานะแต่งงาน เช่น Miss Davis.
  • Ms. (นางสาวหรือนาง): ใช้เรียกผู้หญิงที่ไม่ต้องการระบุสถานะแต่งงาน เช่น Ms. Brown.
  • Sir (คุณผู้ชาย): ใช้เรียกผู้ชายที่มีตำแหน่งสูง หรือผู้ชายที่แท้จริง ๆ เช่น Sir John.
  • Madam (นาง): ใช้เรียกผู้หญิงที่มีตำแหน่งสูง หรือผู้หญิงที่แท้จริง ๆ เช่น Madam President.
 2. คำนำหน้าประโยคที่แสดงความสัมพันธ์กับตำแหน่ง:

  • President (ประธาน): ใช้เรียกประธานองค์กรหรือประธานราชการ เช่น President Johnson.
  • Dr. (หมอหรือแพทย์): ใช้เรียกแพทย์ที่ได้รับปริญญาบัณฑิตในการแพทย์ เช่น Dr. Smith.
  • Professor (ศาสตราจารย์): ใช้เรียกอาจารย์ที่ได้รับ

2. คำเชื่อมในภาษาอังกฤษ

5 เหตุผลที่ทำให้
5 เหตุผลที่ทำให้ “ภาษาอังกฤษ” เป็นเรื่องยาก(มาก)

หัวข้อ: คำเชื่อมในภาษาอังกฤษ

คำเชื่อมเป็นคำที่ใช้เชื่อมระหว่างคำหรือประโยคเพื่อเชื่อมต่อความหมายหรือเนื้อหาของประโยคให้สมบูรณ์และราบรื่นขึ้น ในภาษาอังกฤษมีคำเชื่อมหลากหลายประเภทที่ใช้ในการเชื่อมคำหรือประโยค เช่น คำเชื่อมที่แสดงสัมพันธ์ของสถานะ (be, seem, appear) คำเชื่อมที่แสดงการเปรียบเทียบ (like, as) คำเชื่อมที่แสดงการเปลี่ยนแปลง (become, get) และอีกมากมาย

ในภาษาอังกฤษ คำเชื่อมมักจะอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ ในประโยค และมีบทบาทที่แตกต่างกันไปตามประเภทของคำเชื่อม ดังนั้น เพื่อให้คุณเข้าใจและใช้คำเชื่อมได้อย่างถูกต้อง ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับคำเชื่อมในภาษาอังกฤษให้เต็มตัวดังนี้:


คำเชื่อมในภาษาอังกฤษ

คำเชื่อม (Conjunction) เป็นคำที่ใช้เชื่อมระหว่างคำหรือประโยคเพื่อเชื่อมต่อความหมายหรือเนื้อหาของประโยคให้สมบูรณ์และราบรื่นขึ้น ในภาษาอังกฤษมีคำเชื่อมมากมายที่ใช้ในการเชื่อมคำหรือประโยค แต่ละคำเชื่อมมีบทบาทและลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของคำเชื่อมนั้น ๆ

นี่คือบทความที่อธิบายและแสดงตัวอย่างของคำเชื่อมที่ใช้ในภาษาอังกฤษ:

 1. คำเชื่อมที่แสดงสัมพันธ์ของสถานะ (Coordinating Conjunctions)
  คำเชื่อมประเภทนี้ใช้เชื่อมระหว่างประโยคย่อยที่มีสถานะเทียบเท่ากัน เช่น and, but, or, so และ yet เพื่อให้ประโยคเดียวกันมีความสมบูรณ์และมีความรอาศัย

ตัวอย่าง:

 • She is intelligent, and she is hardworking. (เธอเป็นคนฉลาดและเธอเป็นคนขยัน)
 • He wanted to go to the party, but he had to study for his exam. (เขาอยากไปงานปาร์ตี้ แต่เขาต้องเรียนสำหรับการสอบ)
 1. คำเชื่อมที่แสดงการเปรียบเทียบ (Comparative Conjunctions)
  คำเชื่อมประเภทนี้ใช้ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติ สภาพหรือลักษณะของสิ่งสองสิ่งเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น like, as, than และ similarly

ตัวอย่าง:

 • She sings like an angel. (เธอร้องเสียงเหมือนเทวดา)
 • He is as tall as his brother. (เขาสูงเท่ากับพี่ชายของเขา)
 1. คำเชื่อมที่แสดงการเปลี่ยนแปลง (Subordinating Conjunctions)
  คำเชื่อมประเภทนี้ใช้สร้างประโยคย่อยที่ขึ้นต้นด้วยตัวเองและเชื่อมกับประโยคหลัก เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของประโยคย่อยกับประโยคหลัก เช่น because, if, although, when และ while

ตัวอย่าง:

 • I will go to the beach if it doesnt rain. (ฉันจะไปชายหาดถ้าไม่มีฝนตก)
 • Although she was tired, she continued working. (แม้ว่าเธอจะเหนื่อยล้า แต่เธอก็ยังทำงานต่อ)
 1. คำเชื่อมที่ใช้ในประโยคคำถาม (Interrogative Conjunctions)
  คำเชื่อมประเภทนี้ใช้ในการรวบรวมคำถามหลาย ๆ คำเพื่อสร้างประโยคคำถาม เช่น who, what, where, when, why และ how

ตัวอย่าง:

 • Who is the new manager? (ผู้จัดการใหม่คือใคร?)
 • What is your favorite color? (สีที่คุณชอบคือสีอะไร?)

คำเชื่อมในภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประโยคที่มีความรู้สึกและความหมายที่ชัดเจน การเรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้คำเชื่อมที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในประโยค

เหตุผลวิบัติ – โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
เหตุผลวิบัติ – โรงเรียนชุมแพพิทยาคม

เพื่อให้ความเข้าใจและการสื่อสารที่ถูกต้องในภาษาไทย การใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในประโยคเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ประโยคมีความสมบูรณ์และเกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ในภาษาไทย มีคำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมที่ใช้บ่อยมาก เช่น และ หรือ เพราะ ถึงแม้ว่า เป็นต้น ภายใต้หัวข้อนี้ เราจะศึกษาแต่ละประเภทอย่างละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้อง.

 1. คำนำหน้าประโยค (Sentence Introducers):
  คำนำหน้าประโยคในภาษาไทยมีหลายประเภท ซึ่งใช้ในการเริ่มต้นประโยคหรือบอกทิศทางของเนื้อหา ตัวอย่างของคำนำหน้าประโยคได้แก่ ด้วย เพราะว่า เนื่องจาก ในการที่ เป็นต้น คำเหล่านี้ใช้ในการเชื่อมต่อประโยคหรือโครงสร้างข้อความ นอกจากนี้ยังมีคำนำหน้าประโยคที่ใช้ในการสร้างบทพูดหรือบทความที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง เช่น ให้ จง โปรด เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค:

 • ด้วยความรักและความอบอุ่น เราได้ผ่านมาตามสูตรของความสำเร็จ.
 • เนื่องจากฝนตกหนัก การแข่งขันถูกเลื่อนออกไป.
 1. คำเชื่อม (Conjunctions):
  คำเชื่อมใช้ในการเชื่อมต่อประโยคหรือส่วนประโยค เพื่อให้ประโยคมีความสมบูรณ์และเกี่ยวข้องกัน คำเชื่อมที่ใช้ในภาษาไทยมีหลายประเภท เช่น และ หรือ ถึงแม้ว่า เมื่อ เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค:

 • เขาเป็นคนที่ฉลาดและมีความสามารถ.
 • เขาหรือเธอสามารถเลือกอะไรก็ได้.

การใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในภาษาไทยมีความสำคัญเพราะช่วยให้ประโยคมีความสมบูรณ์และเสริมสร้างความเข้าใจในประโยคเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยเชื่อมโยงความคิดระหว่างประโยคหรือส่วนประโยคที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนั้นการใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในประโยคถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และเพื่อให้สื่อสารได้อย่างชัดเจน.

อ้างอิง:

4. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อม

ในภาษาไทยมีคำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมที่ใช้ในประโยคเพื่อเชื่อมต่อความหมายระหว่างประโยคหรือประโยคย่อย ซึ่งมีหลายรูปแบบและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ต่อไปนี้คือตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในภาษาไทย:

 1. คำนำหน้าประโยค และ:

  • เขาชอบกินผลไม้ และ เค้กช็อคโกแลต.
  • ฉันไปกับเพื่อน และ เราเล่นเกมส์ร่วมกัน.
 2. คำนำหน้าประโยค หรือ:

  • คุณอยากไปดูหนัง หรือ เล่นเกมส์?
  • เขาสามารถเลือกที่จะไปทะเล หรือ ไปเที่ยวภูเขาได้.
 3. คำนำหน้าประโยค ถ้า:

  • ถ้าฝนตก เราควรใช้ร่ม.
  • ถ้าคุณไม่มีเวลา เขาอาจจะช่วยคุณ.
 4. คำนำหน้าประโยค เมื่อ:

  • เมื่อคุณถึงที่นั่ง กรุณารักษาความเงียบสงบ.
  • เมื่อเดือนมกราคมถึง คนจะหันมาดูการล่องเรือในแม่น้ำ.
 5. คำนำหน้าประโยค เพราะ:

  • เขาไม่มางานวันนี้ เพราะ เขาเป็นป่วย.
  • เราไม่ได้ไปเที่ยว เพราะ มีเรื่องติดต่องาน.
 6. คำนำหน้าประโยค ดังนั้น:

  • เขาเรียนหนังสือหนักมาก ดังนั้น เขาได้ผลสอบดี.
  • ร้านอาหารนี้เสิร์ฟอาหารอร่อยและราคาไม่แพง ดังนั้น มีคนมากเข้ามากิน.
 7. คำนำหน้าประโยค เช่น:

  • ฉันชอบผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล ส้ม และกล้วย.
  • ต้องการเตียงนอนควบคู่ เช่น เตียงเดี่ยว หรือ เตียงคู่.
 8. คำนำหน้าประโยค ถึงแม้ว่า:

  • ถึงแม้ว่าเขาพยายามอย่างหนัก แต่เขาไม่สามารถทำได้.
  • ถึงแม้ว่ามีปผู้ตอบประโยคเสร็จสิ้นอยู่ที่ พีเตอร์ไม่สามารถทำได้ ฉะนั้น ขออภิปรายต่อไป:
 9. คำนำหน้าประโยค ถึงแม้ว่า:

  • ถึงแม้ว่าเขาพยายามอย่างหนัก แต่เขาไม่สามารถทำได้.
  • ถึงแม้ว่ามีปัญหาต่างๆ พวกเราก็ยังคงทำงานร่วมกันได้.
 10. คำนำหน้าประโยค ด้วยเหตุว่า:

  • เขาถึงไม่ได้รับเชิญ เขาก็ไปงานเพื่อนด้วยเหตุว่าอยากได้พบเพื่อนร่วมงาน.
  • ฉันจะชอบอาหารนี้ด้วยเหตุว่ามีรสชาติที่หลากหลายและเส้นอาหารนุ่มนวล.
 11. คำนำหน้าประโยค ในขณะที่:

  • เขากำลังทำงานในขณะที่ฉันกำลังเล่นเกมส์.
  • ในขณะที่ฝนตก คุณควรหลีกเลี่ยงการขับรถ.
 12. คำนำหน้าประโยค เมื่อใดก็ตาม:

  • เมื่อใดก็ตามที่คุณพร้อมที่จะออกเดินทาง แค่แจ้งฉันก็พร้อมที่จะไปด้วย.
  • เธอสามารถโทรมาหาฉันได้เมื่อใดก็ตามที่เธอต้องการความช่วยเหลือ.
 13. คำนำหน้าประโยค เพื่อให้:

  • เขาทำการบ้านให้เสร็จเพื่อให้ได้เวลาไปเล่นกับเพื่อน.
  • เราต้องปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น.
 14. คำนำหน้าประโยค ในทำนองเดียวกัน:

  • ทุกคนในทีมต้องทำงานร่วมกันในทำนองเดียวกันเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์.
  • การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพจะมีประโยชน์ต่อร่างกายในทำนองเดียวกัน.
 15. คำนำหน้าประโยค เพราะว่า:

  • เขาเลือกที่จะอยู่บ้านเพราะว่าอากาศร้อน.
  • ฉันควรซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพราะว่ามีคุณภาพดี

5. การแปลคำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมเป็นภาษาอังกฤษ

หัวข้อ: การแปลคำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมเป็นภาษาอังกฤษ

คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมเป็นส่วนสำคัญของภาษาทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การรู้จักและเข้าใจคำเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและราบรื่นในทั้งสองภาษาได้ ในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในภาษาอังกฤษและวิธีการแปลเหล่านี้เป็นภาษาไทย โปรดทราบว่าการแปลอาจมีหลายวิธีและบางคำแปลอาจมีความหมายที่หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทและการใช้งานเฉพาะ ดังนั้นการแปลคำเหล่านี้อาจต้องพิจารณาตามบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

 1. คำนำหน้าประโยค (Sentence Initial Particles)

ในภาษาไทยเราใช้คำนำหน้าประโยคเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประโยค และเพื่อตีความความรู้สึก สถานะ หรือรูปแบบการพูด อย่างไรก็ตาม คำนำหน้าประโยคไม่มีการแปลตรงตัวในภาษาอังกฤษ แต่เราสามารถแปลได้โดยใช้ประโยคเสริมที่เหมาะสม เช่น เอาล่ะ หรือ เสร็จแล้ว ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความหมายและบริบทของประโยค

ตัวอย่าง:

 • ไปเที่ยวเสร็จแล้ว กลับบ้านเถอะ (Were done with the trip. Lets go home.)
 • เอาล่ะ มานั่งคุยกันเถอะ (Alright, lets sit down and talk.)
 1. คำเชื่อม (Conjunctions)

คำเชื่อมในภาษาอังกฤษมีหลายประเภทและมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการแปลคำเชื่อมจะต้องพิจารณาบริบทและตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประโยค ต่อไปนี้คือคำเชื่อมที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษและวิธีการแปลเป็นภาษาไทย:

 • and: และ
 • but: แต่
 • or: หรือ
 • so: ดังนั้น, เพราะฉะนั้น
 • because: เพราะว่า
 • however: อย่างไรก็ตาม, แต่อย่างไรก็ดี
 • therefore: ดังนั้น, เพราะฉะนั้น
 • moreover: นอกจากนี้ยัง, อีกทั้ง
 • nevertheless: แต่อย่างไรก็ตาม

ตัวอย่างการใช้คำเชื่อมในประโยค:

 • I want to go to the party, but I have to finish my homework first.
  (ฉันอยากไปงานปาร์ตี้ แต่ฉันต้องทำการบ้านก่อน)

 • She is smart and beautiful.
  (เธอเก่งและสวยงาม)

 • Should I take the bus or walk to the station?
  (ฉันควรนั่งรถเมล์หรือเดินไปสถานี?)

 • He studied hard, so he passed the exam.
  (เขาเรียนหนักเพื่อนัดผ่านสอบ)

 • I cant go to the concert because I have to work.
  (ฉันไม่สามารถไปคอนเสิร์ตได้เพราะว่าฉันต้องทำงาน)

การแปลคำเชื่อมอาจมีหลายวิธีและขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค คำแปลที่ใช้ก็อาจจะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับความหมายและบริบทที่เกี่ยวข้อง

ในที่สุด การแปลคำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เนื่องจากความหมายและบริบทของประโยคอาจมีความหมายที่หลากหลาย ดังนั้นในการแปลคำเหล่านี้ควรพิจารณาตามบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแปลเป็นไปอย่างถูกต้องและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

6. การฝึกปฏิบัติใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในภาษาอังกฤษ

หัวข้อ: การฝึกปฏิบัติใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในภาษาอังกฤษ

คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมเป็นส่วนสำคัญของภาษาอังกฤษที่ช่วยให้ประโยคเกิดความสมบูรณ์และมีความรู้สึกของความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของคำ การใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมอย่างถูกต้องช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการแสดงออกทางภาษาอังกฤษ ในบทความนี้เราจะศึกษาการใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด

ส่วนประกอบของประโยคในภาษาอังกฤษประกอบด้วยคำนำหน้าประโยค (sentence introducer) และคำเชื่อม (conjunction) เพื่อช่วยให้ประโยคมีความสมบูรณ์และสื่อความหมายที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้ประโยคมีความสมบูรณ์ทางไวยากรณ์และสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคหรือวลีที่ต่อกัน

 1. คำนำหน้าประโยค (Sentence Introducer):

  • However: เป็นคำนำหน้าประโยคที่ใช้ในการเปลี่ยนเสียงเสียงความคิดเห็นหรือเสียงของประโยค พื้นที่หน้าตาม however จะเป็นที่สำคัญเพราะเปลี่ยนเสียงความคิดเห็นในประโยค
  • Furthermore: เป็นคำนำหน้าประโยคที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเข้าไปในประโยคที่เรากำลังพูดถึง
  • On the other hand: เป็นคำนำหน้าประโยคที่ใช้ในการเปรียบเทียบสององค์ประกอบหรือความคิดที่ตรงข้ามกัน
  • In addition: เป็นคำนำหน้าประโยคที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในประโยคหลัก
  • Moreover: เป็นคำนำหน้าประโยคที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในประโยคหลักเช่นเดียวกับ furthermore
 2. คำเชื่อม (Conjunction):

  • And: เป็นคำเชื่อมที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อประโยคหรือวลีที่มีความหมายเดียวกันหรือความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกัน
  • But: เป็นคำเชื่อมที่ใช้ในการเปรียบเทียบหรือแสดงความขัดแย้งหรือความตรงข้ามกันระหว่างประโยคหรือวลี
  • Or: เป็นคำเชื่อมที่ใช้ในการเลือกตัวเลือกหรือแสดงความเป็นไปได้ทางเลือก
  • So: เป็นคำเชื่อมที่ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์หรือสรุปของสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้
  • Therefore: เป็นคำเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อมต่อประโยคหรือวลีเพื่อแสดงความสรุปหรือผลลัพธ์ของสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้

การฝึกปฏิบัติใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในภาษาอังกฤษ:

 • อ่านและศึกษาประโยคและวลีที่ใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในภาษาอังกฤษในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ เว็บไซต์ บทความ หรือบทสนทนาในภาษาอังกฤษ
 • ฟังและดูวิดีโอหรือบทสนทนาในภาษาอังกฤษเพื่อเข้าใจและฝึกฝนการใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในบริบทต่างๆ
 • เขียนประโยคและวลีที่ใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะในการใช้งานจริง สามารถเริ่มต้นด้วยประโยคและวลีที่ง่ายๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มความซับซ้อนของประโยคเมื่อมีความคุ้นเคยมากขึ้น
 • อ่านและฟังวรรณกรรมหรือบ

Categories: นับ 83 เป็นเหตุให้ ภาษาอังกฤษ

เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How to learn 🧠
เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How to learn 🧠

(v) cause, See also: result in, Syn. ส่งผลให้, Example: แรงสั่นสะเทือนจากเครื่องบินไอพ่น เป็นเหตุให้กระจกประตูหน้าต่างแตก, Thai Definition: เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งอื่นตามมา ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles.เติมเป็นประโยคบอกเล่าไปได้เลย How come จะค่อนข้างไม่เป็นทางการนะคะ ส่วน Why. จะกลางๆค่ะ ใช้ได้หมดทั้งทางการและไม่เป็นทางการWhy มีความหมายว่า ทำไม ใช้ถามเมื่ออยากรู้เหตุผลหรือเป้าหมาย ให้ความรู้สึกประมาณว่า กรุณาบอกเหตุผลหน่อย โดยสามารถใช้ถามได้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โครงสร้างการใช้ Why. โครงสร้างที่ 1 : Why + Verb + Subject? Ex. Why are you late?

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

Why กับ How Come ต่างกันอย่างไร

ปรับเปลี่ยนและเพิ่มข้อมูลในย่อหน้าดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น:

คำว่า How come และ Why ต่างกันอย่างไร?

ในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องแล้ว How come จะไม่เป็นทางการอย่างสิ้นเชิง ในขณะที่ Why จะอยู่ในระดับกลาง ใช้ได้ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

วันที่ 17 เมษายน 2017

76 ประโยคพูดให้กำลังใจภาษาอังกฤษ นอกจาก I'Ll Encourage You – Bestkru
76 ประโยคพูดให้กำลังใจภาษาอังกฤษ นอกจาก I’Ll Encourage You – Bestkru
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
Cause แปลว่า เป็นเหตุให้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Cause แปลว่า เป็นเหตุให้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย
5 เหตุผลที่ทำให้
5 เหตุผลที่ทำให้ “ภาษาอังกฤษ” เป็นเรื่องยาก(มาก)
200 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ในทุกโอกาส ครบทั้งสายฮา สายรัก และสายเที่ยว | Thaiger ข่าวไทย
200 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ในทุกโอกาส ครบทั้งสายฮา สายรัก และสายเที่ยว | Thaiger ข่าวไทย
เหตุผลวิบัติ – โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
เหตุผลวิบัติ – โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
5 เหตุผลที่ทำให้
5 เหตุผลที่ทำให้ “ภาษาอังกฤษ” เป็นเรื่องยาก(มาก)
ใบความรู้วิธีใช้คำสันธาน Coordinating Conjunction - Fanboys
ใบความรู้วิธีใช้คำสันธาน Coordinating Conjunction – Fanboys
50 คําถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ ยอดนิยม พร้อมคำตอบ วิธี ตอบสัมภาษณ์งาน – Bestkru
50 คําถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ ยอดนิยม พร้อมคำตอบ วิธี ตอบสัมภาษณ์งาน – Bestkru

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

เป็นเหตุให้ ภาษาอังกฤษ: คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อม
1. คำนำหน้าประโยคในภาษาอังกฤษ
2. คำเชื่อมในภาษาอังกฤษ
3. การใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในประโยค
4. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อม
5. การแปลคำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมเป็นภาษาอังกฤษ
6. การฝึกปฏิบัติใช้คำนำหน้าประโยคและคำเชื่อมในภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *