Skip to content
Home » เพียร ภาษาอังกฤษ: สัมผัสความเป็นมืออาชีพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เพียร ภาษาอังกฤษ: สัมผัสความเป็นมืออาชีพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

persevere (v) เพียรพยายาม [eng24]

Persevere (V) เพียรพยายาม [Eng24]

Keywords searched by users: เพียร ภาษาอังกฤษ: สัมผัสความเป็นมืออาชีพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ความเพียรพยายาม ภาษาอังกฤษ, เพียร หมายถึง, ภาษาแปลว่า, สระเอียภาษาอังกฤษ, พากเพียร, เพี้ยน, ปัญญา ความหมาย, เพียร์

ความหมายของเพียรในภาษาอังกฤษ

ความหมายของเพียรในภาษาอังกฤษ

คำว่า เพียร (virtue) เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายและมีความสำคัญอย่างมากในภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์หลายคำที่ใช้ในการแปลคำว่า เพียร อย่างไรก็ตาม คำศัพท์ที่ใช้ใกล้เคียงกับความหมายของ เพียร ในภาษาอังกฤษรวมถึงคำศัพท์เช่น virtue, excellence, moral goodness, integrity, righteousness, uprightness, และ goodness อาจถูกใช้ในบางกรณี

เพียรเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการพึ่งพา และมักถูกอ้างอิงในปรัชญาและศาสนา คำว่า เพียร อาจมีความหมายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาททางจริยธรรมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน อย่างไรก็ตาม มักจะมีองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับความดี ยอมรับในการกระทำที่ถูกต้องและให้ความสำคัญกับคุณค่าทางจริยธรรม เพียรเป็นทั้งคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ดี และการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

ในปรัชญาโบราณของกรีก คำว่า เพียร (virtue) เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะหรือคุณค่าที่ใช้ในการแสดงอาชีพและทำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต เช่น ความอดทน ความเสียสละ ความเพียรอาจหมายถึงความสามารถในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปรัชญาของศาสนาคริสต์ เพียรเชื่อว่าเป็นคุณค่าที่แสดงถึงความปรารถนาให้ดีและความดีในการกระทำ

นอกจากนี้ เพียรยังมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของคุณค่าทางจริยธรมและเกียรติศักดิ์ในการปฏิบัติตนและการพึ่งพาตนเองและผู้อื่น ในความหมายทางศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาพุทธ คำว่า เพียร มักถูกใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่สำคัญในการเกิดขึ้นในบุคคลที่ผ่านการพัฒนาทางจริยธรรม หมายความว่าเมื่อบุคคลเป็นคนที่เพียร เขามีความประพฤติที่ถูกต้องและอยู่ในทางที่ดี

ในสรรพสิ่งและวรรณคดีอังกฤษ คำว่า เพียร มักถูกใช้ในการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครที่มีคุณค่าทางจริยธรรมอันยิ่งใหญ่ ความเพียรสามารถแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความดีและคุณค่าทางจริยธรรมในการพึ่งพาตนเองและผู้อื่น ตัวละครที่เพียรมักถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและให้กำลังใจให้ผู้อื่นเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต

เพียรเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายสำคัญและถูกใช้ในหลายภาคของภาษาอังกฤษ ความหมายของ เพียร อาจแปรผันไปตามบทบาททางจริยธรรมและวัฒนธรรมของแต่ละสังคม อย่างไรก็ตาม ความหมายหลักของคำศัพท์นี้ยึดถือคุณค่าทางจริยธรรมและความดี และมีความเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น คำว่า เพียร เป็นแรงบันดาลใจในการพึ่งพาตนเองในทางที่ถูกต้องและให้กำลังใจให้ผู้อื่นเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตทางจริยธรรม

การใช้เพียรในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้เครื่องหมายเพียรในประโยคในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญในการสื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจความหมายและโครงสร้างของประโยคได้อย่างถูกต้อง การใช้เครื่องหมายเพียรช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าประโยคมีโครงสร้างอย่างไร และช่วยให้เราแสดงความรู้สึกและอารมณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นในบทความนี้เราจะสอนวิธีการใช้เครื่องหมายเพียรในประโยคในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนเพื่อให้คุณเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

เครื่องหมายเพียรที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษมีดังนี้:

 1. จุด (.) – จุดใช้ในประโยคในภาษาอังกฤษเป็นเครื่องหมายที่ใช้ปิดประโยคสมบูรณ์ แสดงว่าประโยคนั้นจบลง ตัวอย่างเช่น:

  • I love to travel. (ฉันรักการเดินทาง)
 2. เครื่องหมายคำถาม (?) – เครื่องหมายนี้ใช้ในประโยคที่เป็นคำถาม แสดงให้เรารู้ว่าประโยคนั้นเป็นคำถาม ตัวอย่างเช่น:

  • Where are you going? (คุณกำลังไปที่ไหน?)
 3. เครื่องหมายจุดจบประโยคคำสั่งและคำสอบถาม (!) – เครื่องหมายนี้ใช้ในประโยคที่เป็นคำสั่งหรือคำอุทานถึงความต้องการ หรือประโยคที่แสดงความตื่นเต้นหรือประทับใจ ตัวอย่างเช่น:

  • Watch out! (ระวัง!)
  • What a beautiful sunset! (พระอาทิตย์ตกดีงามจังเลย!)
 4. เครื่องหมายคอมม่า (,) – เครื่องหมายนี้ใช้ในการแบ่งคำในประโยคหรือเพื่อแยกส่วนของประโยค ตัวอย่างเช่น:

  • I like apples, oranges, and bananas. (ฉันชอบแลูกแอปเปิ้ล, ส้ม, และกล้วย)
 5. เครื่องหมายจันทร์ () – เครื่องหมายนี้ใช้เพื่อแสดงคำพูดหรือคำพูดที่ถูกคั่นด้วยเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น:

  • She said, I love you. (เธอพูดว่า ฉันรักเธอ)
 6. เครื่องหมายอัญประกาศ (-) – เครื่องหมายนี้ใช้เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างคำหรือส่วนประโยค ตัวอย่างเช่น:

  • The long-awaited day has finally arrived. (วันที่คอยอย่างยาวนานเอาไว้สุดท้ายก็มาถึงแล้ว)
 7. เครื่องหมายวงเล็บ () – เครื่องหมายนี้ใช้เพื่อแทรกข้อมูลที่สำคัญในประโยค หรือเพื่อแสดงคำอธิบายเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น:

  • The concert (which was held last night) was amazing. (คอนเสิร์ต (ที่จัดขึ้นเมื่อคืนวันนั้น) น่าทึ่งมาก)
 8. เครื่องหมายปีกกา ({}) – เครื่องหมายนี้ใช้ในการกล่าวถึงชุดข้อมูลหรือกลุ่มของสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น:

  • The colors {red, blue, green} represent the national flag. (สี {แดง, น้ำเงิน, เขียว} แทนธงชาติ)
 9. เครื่องหมายทัศนศาสตร์ (:) – เครื่องหมายนี้ใช้ในการบอกให้รู้ว่ามีประโยคย่อยหรือรายการข้อมูลต่อจากประโยคหลัก ตัวอย่างเช่น:

  • There are three things I love: music, books, and traveling. (มีสามสิ่งที่ฉันรัก: เพลง, หนังสือ, และการเดินทาง)
 10. เครื่องหมายทอลด (–) – เครื่องหมายนี้ใช้ในการแสดงความยาวของเสียงหรือช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น:

  • The train arrived at 10:00 a.m. — right on time. (รถไฟมาถึงเวลา 10:00 น. — ตรงเวลา)

การใช้เครื่องหมายเพียรให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการเขียนและสื่อสารในภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมายเพียรที่ถูกต้องจะช่วยให้คำ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเพียรในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษมีคำว่า เพียร (diligent) ที่ใช้ในประโยคต่างๆ เพื่อแสดงถึงความขยันหมั่นเพียรในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. She is a diligent student who always completes her assignments on time.
  เธอเป็นนักเรียนที่ขยันหมั่นเพียรซึ่งทำการบ้านของเธอตลอดเวลาตรงตามกำหนด

 2. The employees in that company are known for their diligent work ethic.
  พนักงานในบริษัทนั้นๆ มีชื่อเสียงด้านจริยธรรมในการทำงานเพียร

 3. He diligently studied for the exam and was rewarded with a high score.
  เขาเรียนอย่างหมั่นเพียรเพื่อสอบและได้รับคะแนนสูงเป็นรางวัล

 4. The team worked diligently to meet the project deadline.
  ทีมงานทำงานอย่างหมั่นเพียรเพื่อประสบความสำเร็จตามเวลาที่กำหนดในโครงการ

 5. She diligently saved money every month to achieve her financial goals.
  เธอเก็บเงินอย่างหมั่นเพียรทุกเดือนเพื่อประสบความสำเร็จในเป้าหมายทางการเงินของเธอ

 6. The doctors diligent care and attention helped the patient recover quickly.
  การดูแลและให้ความสนใจอย่างหมั่นเพียรของแพทย์ช่วยให้ผู้ป่วยกลับสู่สุขภาพได้อย่างรวดเร็ว

 7. The diligent research conducted by the scientists led to groundbreaking discoveries.
  การวิจัยอย่างหมั่นเพียรที่ผู้วิทยาศาสตร์ดำเนินการเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการค้นพบสิ่งใหม่ๆ

 8. The students diligently practiced their musical instruments to prepare for the concert.
  นักเรียนฝึกฝนอย่างหมั่นเพียรกับเครื่องดนตรีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงคอนเสิร์ต

 9. Despite the challenges, he persevered diligently towards his goal.
  ถึงอย่างไรก็ตาม เขาพยายามอย่างหมั่นเพียรในการเข้าสู่เป้าหมายของเขา

 10. The diligent efforts of the volunteers made the charity event a success.
  ความพยายามอย่างหมั่นเพียรของอาสาสมัครทำให้งานกุศลเป็นประสบการณ์ที่สำเร็จ

คำแปลอื่นๆของคำว่าเพียรในภาษาอังกฤษ

คำว่า เพียร เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายคุณลักษณะของบุคคลหรือการกระทำที่แสดงถึงความสำรองใจและการพยายามอย่างหมั่นเพียรในการทำงาน คำนี้มีความหมายที่หลากหลายและส่วนใหญ่จะถูกใช้เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและเกียรติยศในการปฏิบัติงานหรือชีวิตประจำวันของบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ

นอกจากคำว่า เพียร ยังมีคำแปลอื่น ๆ ที่สามารถใช้เพื่อสื่อความหมายที่คล้ายคลึงกันได้ในภาษาอังกฤษ ต่อไปนี้คืออธิบายเกี่ยวกับคำแปลเหล่านั้น:

 1. Diligent: คำว่า diligent หมายถึงการทำงานหนักและตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จโดยใช้ความพยายามและความตั้งใจอย่างสม่ำเสมอ คนที่เพียรจะใช้เวลาและแรงงานอย่างมากเพื่อให้งานที่ทำเสร็จสมบูรณ์และมีคุณภาพ

 2. Industrious: คำว่า industrious หมายถึงความกระตือรือร้นในการทำงาน คนที่เพียรจะมีความกระตือรือร้นในการทำงานโดยไม่รับผิดชอบในการทำงานเพียงอย่างเดียว พวกเขาจะมีความทุ่มเทในการประสานงานกับผู้อื่นและใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่

 3. Conscientious: คำว่า conscientious หมายถึงการกระทำที่ได้รับการตระหนักถึงมาตรฐานและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย คนที่เพียรจะเป็นคนที่ใส่ใจและระมัดระวังในการทำงาน พวกเขามักจะเป็นคนที่ถูกต้องและไม่พลาดข้อผิดพลาดของงาน

 4. Assiduous: คำว่า assiduous หมายถึงความพยายามที่สม่ำเสมอและความมุ่งมั่นในการทำงาน คนที่เพียรจะทำงานอย่างไม่รอดเวต่อกันโดยหยุดไม่ได้เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 5. Persevering: คำว่า persevering หมายถึงความทดลองในการทำงานหรือความต่อเนื่องในการพยายาม คนที่เพียรจะมีความอดทนและไม่ยอมแพ้ในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือความยากลำบาก พวกเขาจะมีความพยายามในการค้นหาทางออกและทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 6. Attentive: คำว่า attentive หมายถึงการให้ความสนใจและความตั้งใจในการทำงานหรือการปฏิบัติตามหน้าที่ คนที่เพียรจะมีความสนใจในรายละเอียดและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พวกเขาจะให้ความสำคัญกับความถูกต้องและคุณภาพของงานที่ทำ

 7. Meticulous: คำว่า meticulous หมายถึงความพิถีพิถันและความรอบคอบในการทำงาน คนที่เพียรจะใส่ใจในรายละเอียดและประสิทธิภาพของงาน พวกเขามักจะตรวจสอบและตราบเท่าที่จะไม่พลาดข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

เพียรเป็นคำที่มีความหมายที่สอดคล้องกันในแง่ความพยายามและความตั้งใจที่แข็งแกร่งในการทำงาน คำแปลอื่น ๆ ที่ได้กล่าวถึงนี้ให้เป็นตัวอย่างเพื่อให้คุณเข้าใจและเปรียบเทียบความหมายของคำว่า เพียร ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเพียรในภาษาอังกฤษ

คำว่า เพียร ในภาษาไทยหมายถึงคุณลักษณะของคนที่มีความมุ่งมั่น แข็งแรง พยายามอย่างไม่รู้จักละลาย หรือทำงานอย่างมีความสุขและความพึงพอใจ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นที่นับถือในสังคมไทย

ในภาษาอังกฤษ อาจจะไม่มีคำที่เหมาะสมที่สามารถแปลตรงตามความหมายของคำว่า เพียร ได้อย่างแท้จริง แต่สามารถใช้คำศัพท์ที่มีความใกล้เคียงและเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะนี้ได้บ้าง ดังต่อไปนี้:

 1. Diligent: คำว่า diligent หมายถึงคนที่ทำงานหนักและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจุดมุ่งหมายของคำนี้เหมือนกับความหมายของคำว่า เพียร ในภาษาไทย

 2. Hardworking: คำว่า hardworking หมายถึงคนที่ทำงานหนัก และมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ซึ่งก็เป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เพียร

 3. Industrious: คำว่า industrious หมายถึงคนที่ทำงานอย่างหมั่นเพียร และมีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. Persevering: คำว่า persevering หมายถึงคนที่ต่อเนื่องในการทำงาน แม้จะเผชิญกับอุปสรรคหรือความยากลำบาก และไม่ยอมแพ้

 5. Resolute: คำว่า resolute หมายถึงคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ และมุ่งมั่นในการทำงาน โดยไม่ละลายหรือยอมแพ้

 6. Persistent: คำว่า persistent หมายถึงคนที่มีความต่อเนื่องในการทำงาน และไม่ยอมแพ้หรือท้อถอย โดยมุ่งหวังในการบรรลุผลสำเร็จ

เพียงแค่เลือกใช้คำศัพท์เหล่านี้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เพียร จะช่วยเสริมความหมายของคุณลักษณะนี้ให้เข้าใจได้ดีขึ้น แม้ว่าคำศัพท์เหล่านี้จะไม่สามารถแปลตรงตามความหมายของคำว่า เพียร ในภาษาไทยได้อย่างแท้จริง แต่สามารถเป็นทางเลือกที่ใช้ในการอธิบายคุณลักษณะใกล้เคียงได้ในภาษาอังกฤษ

Categories: รายละเอียด 13 เพียร ภาษาอังกฤษ

persevere (v) เพียรพยายาม [eng24]
persevere (v) เพียรพยายาม [eng24]

[phīen] (v) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent FR: persévérer.

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

ความเพียรพยายาม ภาษาอังกฤษ

ความเพียรพยายาม ภาษาอังกฤษ: เกริ่นนำ

ในชีวิตประจำวันของเรา ความเพียรพยายามเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือในการทำงาน ความเพียรพยายามเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญที่ช่วยสร้างพลังใจให้เราทำงานอย่างหนักและมีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในบทความนี้เราจะพาท่านไปสำรวจความสำคัญของความเพียรพยายามในภาษาอังกฤษ และวิธีการเพิ่มความเพียรพยายามเพื่อช่วยเพิ่มอันดับในการค้นหาของ Google ให้สูงขึ้น

สารบัญ

 1. ความหมายของความเพียรพยายาม

 2. ความสำคัญของความเพียรพยายามในภาษาอังกฤษ

 3. วิธีการเพิ่มความเพียรพยายามในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 4. วิธีการเพิ่มความเพียรพยายามในการทำงาน

 5. FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 6. ความหมายของความเพียรพยายาม

ความเพียรพยายามหมายถึงความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่น และความพยายามในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ประสบความสำเร็จหรือเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบางครั้ง เพียรพยายามอาจเกิดจากการต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายที่ต้องการความพยายามเพิ่มขึ้น เช่น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือการทำงานที่ซับซ้อน ความเพียรพยายามเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการพัฒนาตนเองและเติบโตในทุกๆ ด้าน2. ความสำคัญของความเพียรพยายามในภาษาอังกฤษ

การมีความเพียรพยายามในการศึกษาและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีการใช้งานและเผยแพร่กว้างขวางทั่วโลก โดยมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ วิดีโอ และการสื่อสารออนไลน์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เรามีโอกาสทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ และเปิดโอกาสในการศึกษาต่อในต่างประเทศ

การมีความเพียรพยายามในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญในการต่อยอดอาชีพและเพิ่มโอกาสในการเจรจาต่อรอง เมื่อเรามีความพยายามในการทำงาน เราจะมีความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งในการพัฒนาทักษะและความรู้ เราจะมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและเสนอแนะวิธีการที่ดีกว่า การเพียรพยายามในการทำงานยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง และเพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณาเพื่อตำแหน่งงานที่ดีกว่า

 1. วิธีการเพิ่มความเพียรพยายามในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3.1 กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: การกำหนดเป้าหมายชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความเพียรพยายามในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ควรกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และทันทีที่สามารถบรรลุได้ เช่น การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ 30 นาทีต่อวัน หรือการฟัง

ปลุกยักษ์เพื่อตั้งเป้ากับเหล่าวัยทีน] Grit(ความเพียร )และ Basis For Success(อิทธิบาท4) เมื่อโพสต์ที่แล้วเราพูดถึง Grit หรือความเพียร ของAngela Duckworth ว่า เด็กที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มาจากIq หรือพรสวรรค์ แต่มาจากความ เพียร และความพยายาม
ปลุกยักษ์เพื่อตั้งเป้ากับเหล่าวัยทีน] Grit(ความเพียร )และ Basis For Success(อิทธิบาท4) เมื่อโพสต์ที่แล้วเราพูดถึง Grit หรือความเพียร ของAngela Duckworth ว่า เด็กที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มาจากIq หรือพรสวรรค์ แต่มาจากความ เพียร และความพยายาม
แนะนำหนังสือภาษาอังกฤษ ตามระดับความเข้าใจด้านภาษา | Interpass | Interpass
แนะนำหนังสือภาษาอังกฤษ ตามระดับความเข้าใจด้านภาษา | Interpass | Interpass
Persevere (V) เพียรพยายาม [Eng24] - Youtube
Persevere (V) เพียรพยายาม [Eng24] – Youtube

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

ความหมายของเพียรในภาษาอังกฤษ
การใช้เพียรในประโยคภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเพียรในภาษาอังกฤษ
คำแปลอื่นๆของคำว่าเพียรในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเพียรในภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *