Skip to content
Home » ดิสคัส แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ดิสคัส แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

tough/ though/ thought/ through/ thorough/ thoroughly แปลว่า? ออกเสียงแบบไหน??

Tough/ Though/ Thought/ Through/ Thorough/ Thoroughly แปลว่า? ออกเสียงแบบไหน??

Keywords searched by users: ดิสคัส แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน discussion แปลว่า, discussed แปลว่า, ดิสคัสชั่น, discuss การใช้, discuss ตัวอย่างประโยค, discussion ตัวอย่างประโยค, Discuss, Discussion

ความหมายของคำว่า ดิสคัส

คำว่า ดิสคัส (Discus) เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้รับการนำมาใช้ในภาษาไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คำว่า ดิสคัส มีความหมายเชิงพาณิชย์และกีฬา โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือการแข่งขันด้านกีฬา.

ในบริบทของการขายสินค้า คำว่า ดิสคัส อาจมีความหมายว่าส่วนลดหรือการลดราคาสินค้า โดยทั่วไปแล้ว คำว่า ดิสคัส จะถูกใช้ในร้านค้าหรือศูนย์การค้า เพื่อแสดงถึงการลดราคาสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า และกระตุ้นให้ลูกค้ามีความสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้า อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า ดิสคัส ในบริบทนี้อาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปในบางสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น ในบางกรณี ดิสคัส อาจเป็นส่วนลดราคาที่จัดให้เฉพาะกับลูกค้าที่มีบัตรสมาชิกของร้านค้านั้น หรืออาจเป็นส่วนลดสำหรับลูกค้าที่ชำระเงินด้วยวิธีการที่กำหนดไว้ เช่น การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือการชำระผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะ

ในบริบทของกีฬา คำว่า ดิสคัส มักใช้ในการแข่งขันด้านกีฬา โดยเฉพาะกีฬาดิสกัส (Discus) ซึ่งเป็นกีฬากระบวนการโยกหรือโยงสนามกว้าง นักกีฬาที่เล่นกีฬาดิสกัสจะจับกล่องสัตว์รูปทรงกลมที่มีน้ำหนักสัมพันธ์สูง และโยงหรือโยกให้ไปปาปาลงไปข้างหน้า ซึ่งการโยกหรือโยงกล่องนี้จะต้องใช้เทคนิคและความสามารถทางกายภาพที่ดี เนื่องจากลักษณะของกล่องสัตว์ที่มีน้ำหนักสัมพันธ์สูงและการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างแข็งแรง กีฬาดิสกัสมีกติกาและกฎระเบียบที่กำหนดไว้เพื่อให้การแข่งขันเป็นธรรมชาติและยุติธรรม ในการแข่งขันดิสกัสนักกีฬาจะต้องโยกหรือโยงกล่องสัตว์ที่มีน้ำหนักสัมพันธ์สูงไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยคะแนนจะได้รับการตีความตามระยะทางที่กล่องสัตว์ได้ถูกโยกหรือโยงไป นักกีฬาที่มีระยะทางการโยกหรือโยงที่ดีกว่าจะได้คะแนนสูงกว่า

นอกจากกีฬาดิสกัสแล้ว คำว่า ดิสคัส อาจใช้เพื่ออธิบายรูปร่างหรือลักษณะที่มีลักษณะคล้ายกล่องสัตว์ดิสกัส ในบางกรณี คำว่า ดิสคัส อาจใช้ในอารมณ์เสียหรือการพูดคุกคาม โดยอาจมีความหมายว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีรูปร่างหรือลักษณะที่แตกต่างไปจากความธรรมดาหรือคาดไม่ถึง หรืออาจเป็นการบ่นคิดถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

ในสรุป คำว่า ดิสคัส ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ ในบริบททางพาณิชย์ มักใช้ในการหมายถึงส่วนลดราคาสินค้า ในบริบทของกีฬา มักใช้ในการอธิบายกีฬาดิสกัส และในบางกรณี อาจใช้ในการอธิบายรูปร่างหรือลักษณะที่แตกต่างไปจากความธรรมดาหรือใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจหรือเสียใจ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดิสคัส

คำว่า ดิสคัส เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาไทยว่า เสียใจ หรือ รำคาญ ซึ่งใช้ในบางครั้งเพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจหรือไม่พอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้นเมื่อใช้คำว่า ดิสคัส ในประโยค อาจแสดงถึงความผิดหวัง ความไม่พอใจ หรือความสะอิดสะเอียนต่อสถานการณ์หรือบุคคลใดๆ ก็ได้

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดิสคัส ได้แก่

 1. เมื่อเราได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานที่ต้องติดอยู่ในปัญหา อาจจะพูดว่า ดิสคัสนะที่เขาต้องเจอเรื่องแย่เช่นนี้
 2. เมื่อคุณได้รับบริการที่ไม่ได้คาดหวังเช่นร้านอาหารที่อาหารเสริมไม่อร่อยเท่าที่คาดหวัง คุณอาจพูดว่า ฉันรู้สึกดิสคัสกับร้านอาหารที่นี่จริงๆ
 3. เมื่อเพื่อนของคุณสร้างความเสียใจให้คุณเนื่องจากการทำผิดพลาด คุณอาจตอบกลับด้วยว่า ไม่เป็นไรนะ เราไม่มีอะไรดิสคัสกันเลย

ในทางกลับกัน คำว่า ดิสคัส ยังสามารถใช้เป็นคำนามเพื่อแสดงความไม่พอใจหรือความรำคาญที่รู้สึกอยู่ภายในตัวเอง เช่น

 1. คุณอาจพูดว่า ฉันมีดิสคัสใจที่ทำงานแต่ไม่ได้รับการยอมรับ
 2. เมื่อคุณผ่านประสบการณ์ที่ไม่พอใจในอดีตและหายมาได้ คุณอาจบอกผู้อื่นว่า สิ่งนั้นทำให้ฉันมีดิสคัสมากมาย แต่ฉันได้เรียนรู้และเติมเต็มตัวเองใหม่ในปัจจุบัน

ในทุกกรณี การใช้คำว่า ดิสคัส จะขึ้นอยู่กับบุคคลและบริบทที่ใช้ และอาจมีการใช้คำอื่นๆเพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของคุณเพียงพอ แต่งเต็มและลึกซึ้งตามที่คุณต้องการ ดังนั้น นี่คือเนื้อหาที่สอดคล้องกับคำขอของคุณ:

คำว่า ดิสคัส เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาไทยว่า เสียใจ หรือ รำคาญ มักใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจหรือความรำคาญต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ใดๆ ภายในบริบทที่ผู้ใช้ต้องการใช้งาน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดิสคัส ได้แก่:

 1. ดิสคัสที่วันนี้ฝนตกทั้งวัน เลยไม่สามารถออกไปเที่ยวได้

  • ในกรณีนี้ คำว่า ดิสคัส ใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจที่วันนี้ฝนตกตลอดวัน ทำให้ไม่สามารถออกไปเที่ยวได้
 2. ฉันรู้สึกดิสคัสมากเมื่อเพื่อนไม่ได้เชิญฉันไปงานเลี้ยงของเขา

  • ในประโยคนี้ คำว่า ดิสคัส ใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจที่เพื่อนไม่ได้เชิญฉันไปงานเลี้ยงของเขา
 3. ดิสคัสอยู่ที่ตัวเองที่ไม่ได้ทำงานอย่างมากมายในปีที่ผ่านมา

  • ในประโยคนี้ คำว่า ดิสคัส ใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจที่ตัวเองที่ไม่ได้ทำงานอย่างมากมายในปีที่ผ่านมา
 4. ดิสคัสที่เครื่องซักผ้าเสียแล้ว ต้องเสียเงินซ่อม

  • ในประโยคนี้ คำว่า ดิสคัส ใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจที่เครื่องซักผ้าเสียแล้วต้องเสียเงินซ่อม
 5. ฉันมีดิสคัสใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้ในสถานการณ์นี้

  • ในประโยคนี้ คำว่า ดิสคัส ใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนได

ความสำคัญและการใช้งานของคำว่า ดิสคัส

คำว่า ดิสคัส เป็นคำที่มีความสำคัญและใช้งานอย่างแพร่หลายในภาษาไทย คำว่า ดิสคัส มาจากคำว่า Discourse ในภาษาอังกฤษ และถูกนำเข้ามาใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงกระบวนการและลักษณะการพูดหรือการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ โดยคำนี้มักถูกใช้ในบทสนทนาที่เป็นระเบียบ เช่น การอธิบายหรือการสอนต่าง ๆ อย่างไรก็ตามคำว่า ดิสคัส ยังสามารถใช้ในบทสนทนาที่ไม่เป็นระเบียบ โดยคำนี้จะเป็นการบอกถึงลักษณะของการพูดหรือการเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่ยาว ๆ หรือเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากกว่าปกติ

การใช้งานของคำว่า ดิสคัส มีความสำคัญอย่างมากในหลากหลายสถานการณ์ ตั้งแต่การสื่อสารทางวิชาการ การสื่อสารทางธุรกิจ การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการสื่อสารทางสังคม เพราะคำว่า ดิสคัส ช่วยให้ผู้พูดหรือผู้เขียนสามารถแสดงออกถึงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องของตนได้อย่างชัดเจน ประณีต และรวดเร็ว

ในบทสนทนาทางวิชาการ เช่นในการอธิบายหรือการสอน คำว่า ดิสคัส มีบทบาทสำคัญในการสร้างโครงสร้างและการอธิบายความคิดเห็น คำนี้ช่วยเชื่อมโยงไอเดียและข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีระเบียบ ทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจและติดตามเนื้อหาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คำว่า ดิสคัส ยังช่วยให้ผู้พูดหรือผู้เขียนสามารถสร้างความสัมพันธ์และความสอดคล้องในเนื้อหาได้อีกด้วย

ในสถานการณ์ทางธุรกิจ คำว่า ดิสคัสำหรับการใช้งานของคำว่า ดิสคัส ในทางธุรกิจ มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากคำนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารและเปลี่ยนเสียงหรือลักษณะการพูดให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการสร้างความเชื่อมโยงและความไว้วางใจกับลูกค้า พนักงาน หรือคู่ค้า เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

ในการสื่อสารทางวัฒนธรรม คำว่า ดิสคัส เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเรื่องราวและนำเสนอเรื่องราวที่มีความหมายสำคัญในวงกว้าง โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์ผลงานทางวรรณกรรม เช่น นิยาย นวนิยาย หรือภาพยนตร์ คำนี้ช่วยให้ผู้สื่อสารสามารถสร้างอารมณ์ ความรู้สึก และความตื่นเต้นให้กับผู้รับฟังหรือผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการสื่อสารทางสังคม คำว่า ดิสคัส เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเล่าเรื่องราวหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน มีเหตุผล และน่าสนใจ คำนี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความสนใจจากผู้ฟังหรือผู้อ่าน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความรู้สึกหรือแสดงอารมณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชัดเจน

ด้วยความสำคัญของคำว่า ดิสคัส ในการสื่อสารและการเล่าเรื่องราวที่มีความหมาย ควรใช้คำนี้อย่างระมัดระวังและถูกต้องในบทสนทนาทุกประเด็น โดยคำนี้ควรใช้ในบทสนทนาที่เป็นระเบียบและต้องการความชัดเจน นอกจากนี้ ควรใช้คำนี้ในบทสนทนาที่มีความย

ความแตกต่างระหว่างคำว่า ดิสคัส และคำอื่นที่เกี่ยวข้อง

คำว่า ดิสคัส เป็นคำศัพท์ที่มักจะใช้ในคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออธิบายกระบวนการหรือโครงสร้างที่ใช้สำหรับการแยกแยะข้อมูล ดิสคัสเป็นวิธีการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อย โดยทำการแบ่งข้อมูลให้เป็นชุดข้อมูลย่อย ที่เรียกว่า ดิสก์ (disk) ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้แบบถาวรในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือ SSD (Solid State Drive) แต่ละดิสก์จะมีข้อมูลที่แยกออกเป็นชุดเล็ก ๆ ที่เรียกว่า บล็อก (block) โดยแต่ละบล็อกจะมีขนาดเท่ากัน และรวมกันเป็นองค์ประกอบของดิสก์ทั้งหมด

การใช้ดิสคัสเป็นวิธีการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ในการจัดเก็บข้อมูลในระบบปฏิบัติการ การสำรองข้อมูล การเขียนและอ่านข้อมูลที่รวดเร็ว เป็นต้น การใช้ดิสคัสยังช่วยลดการสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ดิสก์เสียหรือเกิดความผิดพลาด โดยระบบดิสคัสสามารถจัดการแก้ไขข้อมูลที่เสียหายได้ในบางกรณี และสามารถกู้คืนข้อมูลที่สูญหายได้ในบางกรณี

อย่างไรก็ตาม คำว่า ดิสคัส เองไม่ได้ใช้เฉพาะเฉพาะในทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น มีคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มักใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ดังนี้:

 1. ดิสก์ (Disk): เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล โดยมักจะหมายถึงฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์

 2. ดิสก์ไดรฟ์ (Disk Drive): เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับอ่านและเขียนข้อมูลบนดิสก์

 3. ดิสก์แอร์เรย์ (Disk Array): เป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมกันของหลาย ๆ ดิสก์เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล

 4. ดิสก์ไอโอ (Disk I/O): เป็นกระบวนการการอ่านและเขียนข้อมูลบนดิสก์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการประมวลผลและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

 5. ดิสก์คลัสเตอร์ (Disk Cluster): เป็นกลุ่มของบล็อกข้อมูลบนดิสก์ที่ถูกจัดเรียงต่อกัน ซึ่งเป็นหน่วยข้อมูลที่สำคัญในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล

 6. ดิสก์แคช (Disk Cache): เป็นพื้นที่ในหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลที่ถูกเข้าถึงบ่อยครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านและเขียนข้อมูลบนดิสก์

 7. ดิสก์ฟรากเมนท์ (Disk Fragment): เป็นการแบ่งข้อมูลบนดิสก์ออกเป็นชิ้นย่อย ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไฟล์ถูกลบหรือเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง การเกิดดิสก์ฟรากเมนท์อาจทำให้ประสิทธิภาพในการอ่านและเขียนข้อมูลลดลง

การใช้คำว่า ดิสคัส และคำที่เกี่ยวข้องนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและหมายความที่ใช้ ในทางเทคนิคและคอมพิวเตอร์ คำนี้มักใช้ในการอธิบายและเรียกอุปกรณ์ กระบวนการ หรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูล ในขณะที่คำอื่น ๆ เช่น ดิสก์ หรือ ดิสก์ไดรฟ์ มักใช้ในบริบทของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล หรือการอ่านและเขียนข้อมูลบนดิสก์

คำแนะนำในการใช้คำว่า ดิสคัสให้ถูกต้อง

คำว่า ดิสคัส เป็นคำศัพท์ที่มักใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงสภาวะที่มีความผิดหวัง หรือความไม่พอใจในบางเรื่อง อาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง หรือเกิดความไม่สบายใจระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กัน

การใช้คำว่า ดิสคัส นั้นเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับประเด็นความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคลที่ถูกกล่าวถึง การใช้คำนี้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมอาจสร้างความขัดแย้งและเสียดสีให้กับคู่สนทนา ดังนั้น ควรใช้คำว่า ดิสคัส อย่างรอบคอบและอ่อนโยน

นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้คำว่า ดิสคัส ให้ถูกต้องได้แก่:

 1. พิจารณาความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง: การใช้คำว่า ดิสคัส อาจมีผลต่อความสัมพันธ์และความเข้าใจกันระหว่างบุคคลที่ถูกพูดถึง ควรพิจารณาถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คำนี้ และพยายามหาวิธีในการแสดงความคิดเห็นหรือความไม่พอใจที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์

 2. ใช้ประโยคอื่นที่แสดงความรู้สึก: อาจพิจารณาใช้ประโยคหรือวลีที่แสดงความรู้สึกแทนการใช้คำว่า ดิสคัส เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจที่ดีกับคู่สนทนา ตัวอย่างเช่น อึดอัดใจแทนคำว่า ดิสคัส

 3. เลือกใช้คำอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง: หากคุณรู้สึกว่าการใช้คำว่า ดิสคัส อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่สบายใจ ควรวมๆ แล้ว การใช้คำว่า ดิสคัส ควรพิจารณาให้รอบคอบและอ่อนโยนต่อผู้ฟังหรือคู่สนทนา เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคลที่ถูกพูดถึง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี คำว่า ดิสคัส อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการแสดงความไม่พอใจหรือความผิดหวัง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้คำนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และสร้างความเข้าใจที่ดีกับคู่สนทนา ควรพิจารณาใช้ประโยคอื่นหรือวลีที่แสดงความรู้สึกอย่างชัดเจนและเป็นสรรพนามแทนคำ ดิสคัส

การแปลคำว่า ดิสคัสเป็นภาษาอื่น

การแปลคำว่า ดิสคัส เป็นภาษาอื่น

คำว่า ดิสคัส เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาจากคำว่า Discus ซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่อยในวงการกีฬาและฟิตเนส โดยเฉพาะในกีฬาโอลิมปิก โดย ดิสคัส หมายถึงชนิดหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ในการโยกวงจราจร หรือกลุ่มของเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นดิสคัสที่มีน้ำหนัก เช่น ดิสคัสสำหรับโอลิมปิก หรือ ดิสคัสที่ใช้ในการฝึกซ้อมฟิตเนส

เมื่อแปลคำว่า ดิสคัส เป็นภาษาอื่น จะขึ้นอยู่กับประเทศและวัฒนธรรมของภาษานั้น ๆ อย่างไรก็ตาม สามารถแปลคำว่า ดิสคัส ได้ดังนี้ในภาษาอื่น ๆ:

 • ในภาษาสเปน: Disco
 • ในภาษาฝรั่งเศส: Disque
 • ในภาษาเยอรมัน: Scheibe
 • ในภาษาอิตาลี: Disco
 • ในภาษาจีน (ตัวอักษรจีนตัวดั้งเดิม): 唱片 (เสียงปิด-เสียงพิมพ์)
 • ในภาษาญี่ปุ่น: ディスク (ดิสคุ) หรือ ディスコ (ดิสโกะ)

อย่างไรก็ตาม การแปลคำว่า ดิสคัส ในภาษาอื่น ๆ มีความหลากหลายและอาจมีคำแปลที่แตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับบ่อนทัศน์และความหมายที่ถูกต้องในภาษาปลายทาง แนะนำให้ใช้พจนานุกรมหรือทรัพยากรทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้เพื่อตรวจสอบคำแปลในภาษาที่ต้องการแปลเพิ่มเติม

Categories: แบ่งปัน 83 ดิสคัส แปลว่า

tough/ though/ thought/ through/ thorough/ thoroughly แปลว่า? ออกเสียงแบบไหน??
tough/ though/ thought/ through/ thorough/ thoroughly แปลว่า? ออกเสียงแบบไหน??

(ดิสคัส’) { discussed, discussing, discusses } vt. อภิปราย, โต้ตอบ, สาธยาย., See also: discusser n. ดูdiscuss, Syn. debate, argue. discussant. (ดิสคัส’เซินทฺ) n. ผู้อภิปราย, ผู้ร่วมการอภิปรายDiscuss = สนทนา / ปรึกษาหารือ

ถ้าอยากจะใช้ about จริงๆ ก็ต้องเปลี่ยนจาก discuss เป็น discussion แทน เช่น I want to have a discussion about this issue tomorrow.(ดิซิส’เชิน) n. การตัดสินใจ, สิ่งที่ได้ตัดสินใจ, ข้อตกลงใจ, ญัตติ, ความแน่วแน่, Syn. resolve.

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

Discuss กับ Discussion ต่างกันอย่างไร

การเปลี่ยนคำว่า discuss เป็น discussion นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสนทนาหรือการปรึกษาหารือเพื่อเสนอความเห็นหรือเรื่องราวที่ต้องการพูดถึง ตัวอย่างเช่น ฉันต้องการมีการ discussion เกี่ยวกับปัญหานี้พรุ่งนี้ (I want to have a discussion about this issue tomorrow) จากเดิมที่ใช้คำว่า discuss (สนทนา / ปรึกษาหารือ) ในประโยคเดียวกัน การใช้คำว่า discussion มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน แต่เน้นไปที่กระบวนการหรือการปรึกษาหารือเป็นหลัก

พูดคุยภาษาอังกฤษ “Say, Tell, Speak, Talk” ใช้ยังไงให้เวิร์ค – โรงเรียนสอน ภาษาอังกฤษ Edufirst
พูดคุยภาษาอังกฤษ “Say, Tell, Speak, Talk” ใช้ยังไงให้เวิร์ค – โรงเรียนสอน ภาษาอังกฤษ Edufirst
คนไทยมีอัธยาศัยดี แต่ใช้ภาษาสากลได้แย่ที่สุดในอาเซียน - Pantip
คนไทยมีอัธยาศัยดี แต่ใช้ภาษาสากลได้แย่ที่สุดในอาเซียน – Pantip
ในเอกภพจริงๆ 2 อย่างในคณิตศาสตร์ที่ไม่มีจริงแน่นอน คือInfinity และ Randomness ใครไม่เชื่อมาดิสคัสกันได้? - Pantip
ในเอกภพจริงๆ 2 อย่างในคณิตศาสตร์ที่ไม่มีจริงแน่นอน คือInfinity และ Randomness ใครไม่เชื่อมาดิสคัสกันได้? – Pantip

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า ดิสคัส
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดิสคัส
ความสำคัญและการใช้งานของคำว่า ดิสคัส
ความแตกต่างระหว่างคำว่า ดิสคัส และคำอื่นที่เกี่ยวข้อง
คำแนะนำในการใช้คำว่า ดิสคัสให้ถูกต้อง
การแปลคำว่า ดิสคัสเป็นภาษาอื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *