Skip to content
Home » แสะ แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

แสะ แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ซายอกาเซะแดห์มอ อานัส ต้นกล้าฅนเพลง【OFFICIAL MV】

ซายอกาเซะแดห์มอ อานัส ต้นกล้าฅนเพลง【Official Mv】

Keywords searched by users: แสะ แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน อุทก แปลว่า, คัคนางค์ แปลว่า, ยุทธ์ แปลว่า, สาร แปลว่า, สินธพ แปลว่า, ดุรงค์ แปลว่า, ขลาด แปลว่า, มารุตหมายถึง

ความหมายของคำว่า แสะ

คำว่า แสะ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังนั้นในเนื้อหานี้จะสรุปและอธิบายความหมายหลักของคำว่า แสะ ในรูปแบบที่ครอบคลุมและลึกซึ้ง โดยพิจารณาจากสาขาต่าง ๆ ที่มีการใช้คำว่า แสะ และประเด็นที่เกี่ยวข้องในสังคมไทย

 1. แสะเสียดแสะสีดวงใจ:
  ในทางความรู้คำว่า แสะ มักจะใช้เพื่อแสดงความรู้สึกของความเสียดสีดวงใจ หมายถึงความเจ็บปวดทางอารมณ์ ความเสียใจ หรือความรู้สึกที่เศร้าหมองมาก อาจเกิดจากเหตุการณ์ที่ผิดหวังหรือเสียใจในด้านต่าง ๆ เช่น ความล้มเหลวในการทำงาน ความสูญเสียคนรัก หรือความผิดหวังในความหวังต่าง ๆ ในสังคมไทย เราอาจใช้วลี แสะเสียดแสะสีดวงใจ เพื่ออธิบายความรู้สึกที่เศร้าหมองมากขึ้นอีกเช่นกัน

 2. แสะสลึม:
  ในบางกรณี คำว่า แสะ อาจถูกใช้ในสังคมไทยเพื่ออธิบายความเชื่อว่าเมื่อคนหนึ่งโดนสลึมหรือได้รับความเสียหายบางอย่าง คนอื่น ๆ ในสังคมจะมองเห็นและรู้สึกเจ็บปวดด้วย หรือสัมผัสความทุกข์ใจของคนที่ได้รับความกระทบนั้น ดังนั้น แสะสลึม อาจเป็นการบ่งบอกถึงความเข้าใจและความเห็นใจต่อความทุกข์ทรมานของผู้อื่นในสังคม

 3. แสะเพียงแค่:
  คำว่า แสะ อาจใช้ในประโยค แสะเพียงแค่ เพื่อแสดงถึงความเป็นอยู่ที่เบาบาง หรือเล็กน้อยมากน้อย เช่วงนึงอาจใช้เพื่อสื่อถึงความไม่สำคัญหรือการเป็นอยู่ที่ไม่มีนัยสำคัญมากนัก อาจเกิดจากการขาดความสำคัญหรือการถูกละเลยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 4. แสะเสียว:
  ในบางกรณีคำว่า แสะ อาจใช้เพื่อบ่งบอกถึงความเข้าใจที่ผิดพลาด หรือการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ได้แก่คำพูด การกระทำ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากความเข้าใจที่สะเพร่า หรือขาดความรู้หรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ

คำว่า แสะ เป็นคำที่หลากหลายและมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทและการใช้งานของคำนั้น ๆ ในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม ความหมายของคำว่า แสะ นั้นสามารถเปลี่ยนไปตามบริบทและเชิงความรู้สึกของผู้ใช้คำด้วย ดังนั้น เพื่อที่จะเข้าใจความหมายอย่างถูกต้อง ควรพิจารณาบริบทและประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

การใช้คำว่า แสะ ในประโยค

คำว่า แสะ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในประโยคในหลายรูปแบบ โดยแสะเป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายการกระทำหรือสถานะของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและกระชับ นอกจากนี้ยังมีความหมายเสียงที่เกี่ยวข้องกับคำว่า แสวง ซึ่งหมายถึงการเสวนาหา เราจะมาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แสะ ในลักษณะต่าง ๆ และความหมายของแต่ละประโยคดังนี้:

 1. กอดแสะ: หมายถึงการกอดหรือกลับร่างกายอย่างรวดเร็วและมีความเข้มแข็ง เช่น เมื่อเจ้าชายกอดแสะเธอ ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย

 2. วิ่งแสะ: หมายถึงการวิ่งอย่างรวดเร็วและกระชับ เช่น นักกีฬาสาววิ่งแสะข้ามเส้นชัยได้อย่างรวดเร็ว

 3. กระโดดแสะ: หมายถึงการกระโดดอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เช่น นักกระโดดแสะต้องมีความสามารถในการควบคุมร่างกายและสมดุล

 4. ระเบิดแสะ: หมายถึงการระเบิดหรือทำให้เกิดเสียงดังและกระชับ เช่น เสียงระเบิดแสะที่มาจากภายนอกทำให้ผู้คนตกใจ

 5. หวีแสะ: หมายถึงการหวีผมอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เช่น ช่างทำผมทรงหวีแสะให้กับลูกค้า

นอกจากความหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่รวดเร็วและกระชับแล้ว คำว่า แสะ ยังมีความหมายทางเสียงที่เกี่ยวข้องกับคำว่า แสวง ซึ่งหมายถึงการเสวนาหาหรือตามหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น นักศึกษาต้องการแสะความรู้ในสาขาวิชาที่สนใจ

ในทางสรุป คำว่า แสะ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายการกระทำหรือสถานะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและกระชับ โดยมีตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แสะ ในลักษณะต่าง ๆ ที่แสดงถึงความหมายและการใช้งานของคำนี้ในประโยคในภาษาไทย

ความหมายและใช้คำว่า แสะ ในภาษาอีสาน

คำว่า แสะ เป็นคำในภาษาอีสานที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ในภาษาและวัฒนธรรมของชาวอีสาน คำว่า แสะ สามารถใช้เป็นคำนาม คำกริยา หรือคำคุณศัพท์ได้ โดยแต่ละความหมายจะขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ในประโยค

 1. แสะเป็นคำนาม:

  • แสะในความหมายทางกายภาพ: แสะในทางกายภาพหมายถึงเสียงดังที่เกิดจากการกระทบของวัตถุต่อกัน หรือเสียงดังที่เกิดจากการมีส่วนของวัตถุที่แข็งและไหลผ่านอากาศ ซึ่งคำว่า แสะ ในกรณีนี้อาจเป็นการเลียนแบบเสียงดังของเสียงต่าง ๆ เช่น เสียงกระแทก หรือเสียงเฉียบพลัน

  • แสะในความหมายทางอารมณ์: แสะในทางอารมณ์หมายถึงการรู้สึกเฉยเมยหรือไม่สนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น หรือการไม่สนใจอย่างมาก อาจใช้ในประโยคเช่น ก็แสะเลย หมายความว่าไม่สนใจเลย หรือ แสะหน้าเสีย หมายความว่าหน้าเฉยเมยหรือไม่มีอารมณ์เฉย ๆ

  • แสะในความหมายทางการพูด: แสะในทางการพูดหมายถึงการพูดที่ไม่ชัดเจน หรือเสียงที่แบบงี่เง่า อาจใช้ในประโยคเช่น พูดแสะ หมายความว่าพูดไม่ชัดเจนหรือพูดอย่างงี่เง่า

 2. แสะเป็นคำกริยา:

  • แสะในความหมายทางการกระทำ: แสะในทางการกระทำหมายถึงการกระทำอย่างรวดเร็วหรือกระทำอย่างเฉียบขาด อาจใช้ในประโยคเช่น เด็กเล็กแสะเดินไป หมายความว่าเด็กเล็กเดินอย่างรวดเร็วหรือกระโดดเดิน

  • แสะในความหมายทางการทำลาย: แสะในทางการทำลายหมายถึงการทำลายหรือทำให้เสียหายอย่างรวดเร็ว อาจใช้ในประโยคเช่น เขาแสะกล่อม หมายความว่าเขาทำลายหรือทำให้เสียหายกล่อมอย่างรวดเร็ว

 3. แสะเป็นคำคุณศัพท์:

  • แสะในความหมายทางคุณภาพของเสียง: แสะในทางคุณภาพของเสียงหมายถึงเสียงที่แหลมคม หรือเสียงที่เฉียบพลัน อาจใช้ในประโยคเช่น เสียงเครื่องดนตรีแสะ หมายความว่าเสียงเครื่องดนตรีที่มีความแหลมคมหรือเสียงที่เฉียบพลัน

  • แสะในความหมายทางความร้อน: แสะในทางความร้อนหมายถึงร้อนจัด หรือร้อนที่อุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็ว อาจใช้ในประโยคเช่น อากาศแสะร้อน หมายความว่าอากาศที่ร้อนจัดหรืออุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็ว

  • แสะในความหมายทางความรู้สึก: แสะในทางความรู้สึกหมายถึงความรู้สึกที่แสดงออกอย่างรวดเร็วหรือแรงกว่าปกติ อาจใช้ในประโยคเช่น รู้สึกแสะไปทั้งกาย หมายความว่ารู้สึกอย่างรวดเร็วหรือรู้สึกอย่างแรงกว่าปกติ

ในทางทั่วไปคำว่า แสะ ในภาษาอีสานมักมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว หรือสิ่งที่แสดงออกอย่างรวดเร็วและเฉียบขาด อย่างไรก็ตามการใช้คำว่า แสะ นั้นขึ้นอยู่กับบริบทและความเข้าใจของผู้ใช้เสมอ ดังนั้นความหมายและการใช้คำว่า แสะ ในภาษาอีสานอาจมีความหมายที่หลากหลายได้ตามบริบทและความสัมพันธ์ทางวั

คำแปลของ แสะ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

ในพจนานุกรม Longdo Dictionary คำว่า แสะ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทย แสะเป็นคำที่มีความหลากหลายแปลงาน ซึ่งแปลได้เป็นหลายคำในภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละคำอาจจะมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามบ context และความสัมพันธ์กับคำอื่น ๆ ในประโยค

ตาม Longdo Dictionary คำว่า แสะ สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ เช่น crook, curve, bend, arch, arc, bow, hook, และ bend down ซึ่งแต่ละคำมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกใช้คำแปลขึ้นอยู่กับบทบาทและบทบาทในประโยคที่ต้องการแปล

ตัวอย่างการใช้คำว่า แสะ ในประโยคภาษาไทย:

 1. เขากำลังเดินเป็นสายพันธุ์แสะบนสวนผลไม้ – He is walking along a curved path in the fruit garden.
 2. พวกเขาเดินทางผ่านทางสะพานแสะ – They crossed the arched bridge during their journey.
 3. เมื่อเขาย่อตัวลงแสะเพื่อหลบหนี – When he bent down to evade.

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถเห็นได้ว่าคำว่า แสะ มีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบทบาทในประโยค และการแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะขึ้นอยู่กับความหมายที่ต้องการแสดงออกในประโยค

นอกจากนี้ การใช้งานคำว่า แสะ อาจมีความหมายเฉพาะทาง ที่ไม่ได้รับการระบุใน Longdo Dictionary ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าคำแปลที่ถูกต้องและเหมาะสม ควรพิจารณาตัวบทความหรือประโยคที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อเติมความหมายและความไว้ใจในการใช้คำแปลของคำว่า แสะ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แสะ

คำว่า แสะ เป็นคำในภาษาไทยที่มีหลายความหมายและสามารถใช้ในประโยคที่แตกต่างกันได้ตามบริบทที่ใช้ใน โดยทั่วไปแล้วคำว่า แสะ มีความหมายหลายแบบเช่นกัน เช่น 1) การหยิบยื่นและถืออย่างรวดเร็ว 2) การออกเสียงที่เหมือนเสียงของรถไฟ 3) การกระทำหรือการทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือระคายเคือง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แสะ ได้แก่

 1. การหยิบยื่นและถืออย่างรวดเร็ว:
 • เด็กหนุ่มคนนั้นแสะมือขึ้นและหยิบของเล่นที่ตกลงมาอยู่บนพื้น
 1. การออกเสียงที่เหมือนเสียงของรถไฟ:
 • เมื่อรถไฟผ่านผ่านสถานี ฉันได้ยินเสียงแสะที่กังวลอยู่ภายในหู
 1. การกระทำหรือการทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือระคายเคือง:
 • หลังจากที่เด็กชายตกลงมาจากต้นไม้ ขาของเขาแสะและเขาร้องไห้เสียงดัง

คำว่า แสะ เป็นคำที่ใช้ในคำอ่านของตัวอักษร ซ ในสำนวนที่มีความหมายเสียดสี ซึ่งใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจหรือเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แสะ ในสำนวนเช่นนี้ได้เช่นกัน:

 • เขาแสะจิตใจเมื่อได้ยินคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อต้านกันหน้านักเรียน

ในทางเชิงคำนิยาม, แสะ เป็นคำที่ใช้เรียกสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในตระกูลของนก สัตว์ชนิดนี้มีลักษณะเด่นคือมีปากแบนที่จะใช้ในการหยิบเหยือกอาหาร
โดยเฉพาะที่ทำงานเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์นั้น มักจะใช้คำว่า แสะ เพื่อเรียกสัตว์ชนิดนี้คำว่า แสะ เป็นคำในภาษาไทยที่มีหลายความหมายและสามารถใช้ในประโยคที่แตกต่างกันได้ตามบริบทที่ใช้ใน โดยทั่วไปแล้วคำว่า แสะ มีความหมายหลายแบบเช่นกัน เช่น 1) การหยิบยื่นและถืออย่างรวดเร็ว 2) การออกเสียงที่เหมือนเสียงของรถไฟ 3) การกระทำหรือการทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือระคายเคือง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แสะ ได้แก่

 1. การหยิบยื่นและถืออย่างรวดเร็ว:
 • เด็กหนุ่มคนนั้นแสะมือขึ้นและหยิบของเล่นที่ตกลงมาอยู่บนพื้น
 1. การออกเสียงที่เหมือนเสียงของรถไฟ:
 • เมื่อรถไฟผ่านผ่านสถานี ฉันได้ยินเสียงแสะที่กังวลอยู่ภายในหู
 1. การกระทำหรือการทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือระคายเคือง:
 • หลังจากที่เด็กชายตกลงมาจากต้นไม้ ขาของเขาแสะและเขาร้องไห้เสียงดัง

คำว่า แสะ เป็นคำที่ใช้ในคำอ่านของตัวอักษร ซ ในสำนวนที่มีความหมายเสียดสี ซึ่งใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจหรือเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แสะ ในสำนวนเช่นนี้ได้เช่นกัน:

 • เขาแสะจิตใจเมื่อได้ยินคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อต้านกันหน้านักเรียน

ในทางเชิงคำนิยาม, แสะ เป็นคำที่ใช้เรียกสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในตระกูลของนก สัตว์ชนิดนี้มีลักษณะเด่นคือมีปากแบนที่จะใช้ในการหยิบเหยือกอาหาร ในทางการแพทย์และสัตวแพทย์ คำว่า แสะ มักจะใช้ในบทความที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์นั้น

Categories: สำรวจ 15 แสะ แปลว่า

ซายอกาเซะแดห์มอ อานัส ต้นกล้าฅนเพลง【OFFICIAL MV】
ซายอกาเซะแดห์มอ อานัส ต้นกล้าฅนเพลง【OFFICIAL MV】

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

อุทก แปลว่า

อุทก แปลว่า: แนะนำและสอนเรื่องราวของอุทกในภาษาไทย

สำหรับนักเรียนและผู้สนใจเรื่องของคำว่า อุทก แปลว่า ในภาษาไทยนั้น บทความนี้จะเสนอข้อมูลและคำอธิบายเป็นลึกลับ เพื่อให้คุณเข้าใจและรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุทกในภาษาไทย โดยอุทก ในที่นี้หมายถึง รูปแบบบรรยากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณโลกใต้น้ำ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ

หากคุณกำลังมองหาคำอธิบายและคำจำกัดความเกี่ยวกับอุทก แปลว่า คุณอยู่ในที่ที่เหมาะสม เราจะนำคุณไปสู่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอุทก ในบทความนี้ เราจะพูดถึงความหมายของอุทก และเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและการใช้งานในทางปฏิบัติ และยังมีส่วนของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอุทกด้วยในส่วนท้ายของบทความ

ความหมายของอุทกในภาษาไทย

คำว่า อุทก เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายรูปแบบของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นใต้น้ำ ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในโลกใต้น้ำ อุทกมักจะมีลักษณะเป็นความหมองมัว มักมีความเย็น และมักจะมีสีต่าง ๆ ที่สวยงาม คำว่า อุทก อาจเชื่อมกับคำอื่น ๆ เช่น อุทกภัย หมายถึงภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อสภาพอุทกเป็นปัญหาหรืออันตราย

อุทกมีความสำคัญอย่างไรในภาษาไทย?

อุทกมีความสำคัญในภาษาไทยเพราะมีบทบาททางวัฒนธรอุทก แปลว่า: แนะนำและสอนเรื่องราวของอุทกในภาษาไทย

สำหรับนักเรียนและผู้สนใจเรื่องของคำว่า อุทก แปลว่า ในภาษาไทยนั้น บทความนี้จะเสนอข้อมูลและคำอธิบายเป็นลึกลับ เพื่อให้คุณเข้าใจและรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุทกในภาษาไทย โดยอุทก ในที่นี้หมายถึง รูปแบบบรรยากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณโลกใต้น้ำ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ

หากคุณกำลังมองหาคำอธิบายและคำจำกัดความเกี่ยวกับอุทก แปลว่า คุณอยู่ในที่ที่เหมาะสม เราจะนำคุณไปสู่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอุทก ในบทความนี้ เราจะพูดถึงความหมายของอุทก และเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและการใช้งานในทางปฏิบัติ และยังมีส่วนของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอุทกด้วยในส่วนท้ายของบทความ

ความหมายของอุทกในภาษาไทย

คำว่า อุทก เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายรูปแบบของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นใต้น้ำ ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในโลกใต้น้ำ อุทกมักจะมีลักษณะเป็นความหมองมัว มักมีความเย็น และมักจะมีสีต่าง ๆ ที่สวยงาม คำว่า อุทก อาจเชื่อมกับคำอื่น ๆ เช่น อุทกภัย หมายถึงภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อสภาพอุทกเป็นปัญหาหรืออันตราย

อุทกมีความสำคัญอย่างไรในภาษาไทย?

อุทกมีความสำคัญในภาษาไทยเพราะมีบทบาททางวัฒนธร

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า แสะ
การใช้คำว่า แสะ ในประโยค
ความหมายและใช้คำว่า แสะ ในภาษาอีสาน
คำแปลของ แสะ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แสะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *