Skip to content
Home » อาหารว่าง ภาษาอังกฤษ: แชร์เคล็ดลับสุขภาพและสูตรอร่อยที่คุณต้องรู้

อาหารว่าง ภาษาอังกฤษ: แชร์เคล็ดลับสุขภาพและสูตรอร่อยที่คุณต้องรู้

ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food

TÓM TẮT

อาหารว่าง ภาษาอังกฤษ: A Comprehensive Guide to Snacking in Thai

In the vibrant tapestry of Thai cuisine, the concept of อาหารว่าง (snacking) plays a crucial role. These delightful bites, often enjoyed between meals or as quick pick-me-ups, add an extra layer of flavor to the rich gastronomic heritage of Thailand. In this article, we delve deep into the world of อาหารว่าง in the Thai language, exploring its meaning, the English origins of popular snacks, the benefits of snacking, favored examples, homemade snack recipes, tips for choosing snacks wisely, and considerations for maintaining a balanced diet.

ความหมายของอาหารว่าง

อาหารว่าง, pronounced as “a-han wang” in Thai, translates to snacks in English. These are small, flavorful portions of food that are consumed between regular meals. While the primary purpose is to satisfy hunger temporarily, snacks in Thai culture are also celebrated for their diverse flavors and textures.

อาหารว่างที่มีที่มาจากภาษาอังกฤษ

The term “snack” itself originates from the English language, and it has seamlessly integrated into Thai vocabulary. In Thai, snacks are referred to as อาหารทานเล่น, combining the words for food (อาหาร) and play (ทานเล่น). This fusion perfectly captures the essence of snacks as enjoyable, playful morsels.

ประโยชน์ของการบริโภคอาหารว่าง

Consuming snacks strategically throughout the day can offer several benefits. Here are some advantages of incorporating snacks into your daily routine:

1. Sustained Energy:

Snacking helps maintain consistent energy levels, preventing the energy dips that can occur between main meals.

2. Improved Focus:

A well-timed snack can enhance concentration and cognitive function, making it an excellent choice for work or study breaks.

3. Nutrient Boost:

Snacks can contribute essential nutrients to your diet, especially when chosen wisely. For instance, fruits, nuts, and yogurt are nutritious options.

4. Portion Control:

Smart snacking can prevent overeating during main meals by curbing excessive hunger.

ตัวอย่างของอาหารว่างที่นิยม

Thai cuisine boasts a myriad of popular snacks that showcase the country’s culinary diversity. Here are some well-loved examples:

1. ส้มตำ (Som Tum – Green Papaya Salad):

While often considered a side dish, the spicy and tangy flavors of Som Tum make it a delightful snack.

2. ขนมไทย (Khanom Thai – Thai Desserts):

Thai desserts like mango sticky rice (ข้าวเหนียวมะม่วง) and coconut-based sweets are perfect for satisfying sweet cravings.

3. ตำหนัก (Tamnak – Thai Canapés):

Tamnak, or Thai canapés, are small, intricate bites that showcase the artistry of Thai culinary craftsmanship.

4. ต้มยำกุ้ง (Tom Yum Kung Flavored Snacks):

Tom Yum Kung, a popular Thai soup, has inspired snack variations, adding a spicy kick to snack time.

วิธีทำอาหารว่างในบ้าน

Creating Thai snacks at home allows you to explore the culinary traditions of the country and enjoy fresh, homemade flavors. Here’s a simple recipe for a classic Thai snack:

ขนมถ้วย (Khanom Thuai – Thai Coconut Milk Custard):

ส่วนผสม (Ingredients):

 • 2 cups coconut milk
 • 1 cup sugar
 • 1/2 cup rice flour
 • 1/4 teaspoon salt
 • Pandan leaves (optional, for fragrance)

ขั้นตอน (Instructions):

 1. In a mixing bowl, combine coconut milk, sugar, rice flour, and salt.
 2. Whisk the mixture until the sugar dissolves completely.
 3. If using pandan leaves, tie them into a knot and add them to the mixture for fragrance.
 4. Pour the mixture into small heat-resistant cups or molds.
 5. Steam the cups over medium heat for 20-25 minutes or until the custard is set.
 6. Allow the custards to cool before serving.

คำแนะนำสำหรับการเลือกซื้ออาหารว่าง

When selecting snacks, it’s essential to make mindful choices to ensure that they contribute to your overall well-being. Here are some tips for choosing snacks wisely:

1. Opt for Nutrient-Dense Options:

Choose snacks that provide essential nutrients like vitamins, minerals, and fiber. Fresh fruits, vegetables, and nuts are excellent choices.

2. Watch Portion Sizes:

Be mindful of portion sizes to prevent excessive calorie intake. Consider pre-portioning snacks to avoid overeating.

3. Limit Added Sugars and Processed Foods:

Minimize the consumption of snacks high in added sugars and processed ingredients. Instead, focus on whole, minimally processed foods.

4. Stay Hydrated:

Pair snacks with water or herbal tea to stay hydrated. Sometimes, feelings of hunger are actually signs of dehydration.

ควรระวังและปรับสมดุลในการบริโภค

While snacks can be a valuable addition to your diet, it’s crucial to maintain balance. Here are some considerations for mindful snacking:

1. Mindful Eating:

Pay attention to your body’s hunger and fullness cues. Avoid eating out of boredom or stress.

2. Balanced Diet:

Ensure that snacks complement your main meals and contribute to a well-balanced diet. Include a mix of macronutrients – carbohydrates, proteins, and fats.

3. Frequency:

While snacking is beneficial, frequent and mindless snacking can lead to overconsumption. Stick to planned snack times.

4. Allergies and Dietary Restrictions:

Consider any allergies or dietary restrictions when choosing snacks. Opt for alternatives that suit your specific needs.

อาหารทานเล่น ภาษาอังกฤษ

In the English language, snacks are commonly referred to as “อาหารทานเล่น” in Thai. The term encapsulates the idea of food meant for play or enjoyment, highlighting the pleasure associated with snacking.

เมนูของว่าง ภาษาอังกฤษ

“เมนูของว่าง” translates to snack menu in English. Thai snack menus often feature a diverse array of options, from savory to sweet, providing a wide selection for every palate.

เวลาอาหารว่าง ภาษาอังกฤษ

“เวลาอาหารว่าง” translates to snack time in English. Establishing specific snack times in your daily routine can help regulate your eating patterns and prevent impulsive snacking.

รับประทานอาหารว่าง ภาษาอังกฤษ

“รับประทานอาหารว่าง” translates to consume snacks in English. This phrase emphasizes the active participation in enjoying snacks, reinforcing the idea that snacking is a deliberate and enjoyable activity.

อาหารว่างตอนบ่าย ภาษาอังกฤษ

“อาหารว่างตอนบ่าย” translates to afternoon snacks in English. Afternoon snacks hold a special place in Thai culture, offering a delightful break during the day.

อาหารรองท้อง ภาษาอังกฤษ

“อาหารรองท้อง” translates to stomach filler or filler snacks in English. These snacks are typically more substantial, providing a sense of satisfaction and satiety.

อาหารหลัก ภาษาอังกฤษ

“อาหารหลัก” translates to main meals in English. While snacks play a crucial role, it’s essential to prioritize nutritious main meals to meet your body’s primary dietary needs.

อาหารภาษาอังกฤษ

“อาหาร” translates to food in English. Understanding the broader context of food in Thai culture enhances the appreciation of snacks as integral components of the culinary landscape.

In conclusion, อาหารว่าง ภาษาอังกฤษ, or snacking in Thai, is a delightful and integral aspect of Thai cuisine. By exploring the meaning, origins, benefits, popular examples, homemade recipes, and practical tips, we’ve gained a comprehensive understanding of the role snacks play in Thai culture. Embrace the diversity of Thai snacks, savor the flavors, and make informed choices to enhance your overall well-being.

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: อาหารว่างมีประโยชน์อย่างไรต่อสุขภาพ?

A1: การบริโภคอาหารว่างมีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยรักษาระดับพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถตั้งใจทำงานได้ดีขึ้น และเสริมสร้างสารอาหารที่สำคัญให้กับร่างกาย

Q2: มีเมนูอาหารว่างไหนที่นิยมมากที่สุดในไทย?

A2: มีหลายเมนูที่นิยมมาก เช่น ส้มตำ, ขนมไทย, ตำหนัก, และต้มยำกุ้ง Flavored Snacks เป็นต้น

Q3: มีเวลาที่เหมาะสมสำหรับรับประทานอาหารว่างไหม?

A3: เวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรับประทานอาหารว่างคือตอนบ่าย เพราะช่วงเวลานี้มักเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการพลังงานเพิ่มเติม

Q4: อาหารว่างที่ทำเองที่ง่ายและอร่อยคืออะไร?

A4: ขนมถ้วย (Khanom Thuai) ทำได้ง่ายและมีรสชาติอร่อย สามารถทำที่บ้านได้ด้วยส่วนผสมทั้งเพียงไม่กี่อย่าง

Q5: ควรรับประทานอาหารว่างเพียงใดในหนึ่งวัน?

A5: ปริมาณการรับประทานอาหารว่างขึ้นอยู่กับความต้องการพลังงานและวัตถุดิบที่เลือก ควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์และควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม

This comprehensive guide to อาหารว่าง ภาษาอังกฤษ aims to provide not only information but also a deeper understanding of the cultural and culinary significance of snacking in Thailand. Embrace the variety, savor the flavors, and snack wisely for a fulfilling gastronomic experience.

ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food

Keywords searched by users: อาหารว่าง ภาษาอังกฤษ อาหารทานเล่น ภาษาอังกฤษ, เมนูของว่าง ภาษาอังกฤษ, เวลาอาหารว่าง ภาษาอังกฤษ, รับประทานอาหารว่าง ภาษาอังกฤษ, อาหารว่างตอนบ่าย ภาษาอังกฤษ, อาหารรองท้อง ภาษาอังกฤษ, อาหารหลัก ภาษาอังกฤษ, อาหารภาษาอังกฤษ

Categories: นับ 79 อาหารว่าง ภาษาอังกฤษ

(n) snack, See also: refreshment, Syn. ของว่าง, เครื่องว่าง, Example: อาหารไทยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อาหารคาว และอาหารหวาน นอกจากนี้ยังมีอาหารว่างไว้รับประทานระหว่างแต่ละมื้อ, Thai Definition: ของว่าง, เครื่องว่าง

ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food
ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food

อาหารทานเล่น ภาษาอังกฤษ

อาหารทานเล่น ภาษาอังกฤษ: การสำรวจโลกของขนมไทย

ประเทศไทยที่มีมรดกทางอาหารที่ร่ำรวย มีขนมอร่อยๆ ที่เสนอให้เลือกมากมายที่เข้ากับรสชาติและความชอบที่หลากหลาย ในบทความนี้เราจะลงลึกไปในโลกของ อาหารทานเล่น ในภาษาไทย สำรวจความหลากหลาย ความสำคัญทางวัฒนธรรม และเลือกขนมที่นิยมทำให้การทานขนมไทยเป็นประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำกันและรสชาติหลากหลาย

การเข้าใจ อาหารทานเล่น

คือ อะไรคือ อาหารทานเล่น?

อาหารทานเล่น, อ่านว่า อาหาร-ตาน-เลน, หมายถึง ขนมหรืออาหารกินเล่นที่ถูกทานระหว่างมื้อหลัก ขนมเหล่านี้มีลักษณะต่างๆ ตั้งแต่หวานจนถึงเค็ม และเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมอาหารไทย ส่วนใหญ่จะถูกแบ่งปันกันระหว่างเพื่อนและครอบครัวเพื่อเพิ่มประสบการณ์การทานอาหารให้มีองค์รวม

ประเภทของ อาหารทานเล่น

 1. ขนมหวาน (ขนมหวาน): ขนมหวานไทยมีชื่อเสียงด้วยรสชาติและลักษณะพิเศษ เช่น ขนมชั้น, ข้าวเหนียวมะม่วง, และ ขนมตาลทอด

 2. ขนมเครื่อง (ขนมเครื่อง): ขนมกินเล่นที่มีรสชาติเค็มก็ได้ มีเมี่ยงคำที่ประกอบด้วยส่วนผสมต่างๆ ที่ห่อด้วยใบชะพลู, และ ลูกปลาหมึกย่างกับซอสถั่วลิสงเป็นตัวอย่างที่สำคัญ

 3. ขนมทอด (ขนมทอด): ประเทศไทยมีขนมทอดหลายชนิด เช่น ทอดมันปลา, ปาท่องโก๋, และ ทอดมันกุ้ง

 4. ผลไม้หรือผักสด (ผลไม้หรือผักสด): ผลไม้และผักสดมักจะเป็นขนมทานเล่นที่สดชื่น ตั้งแต่มะม่วงซliced ผสมกับเกลือพริกไทย จนถึงแตงกวาทานกับน้ำจิ้มเผ็ด ทางเลือกเหล่านี้จะสร้างสมดุลของรสชาติ

การสำรวจความสำคัญทางวัฒนธรรม

ด้านสังคมของการทานขนม

อาหารทานเล่นมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวเป็นกลุ่มหรืองานเฉลิมฉลอง การแบ่งปันขนมสร้างความเป็นกลุ่มและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม มันไม่เพียงเรื่องของอาหารเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ถูกแบ่งปันและความสุขในการลองรสชาติต่างๆ ร่วมกัน

เมนูของว่าง ภาษาอังกฤษ

เมนูของว่าง ภาษาอังกฤษ: คู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเมนูของว่างภาษาอังกฤษ

ในโลกที่หลากหลายของกาลเวร, การสำรวจภาษาอังกฤษผ่านทางเมนูของว่างเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับโลกที่เต็มไปด้วยความสุขได้เต็มที่ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาภาษา, นักท่องเที่ยว, หรือคนที่ต้องการขยายคำศัพท์ทางครัว เข้าใจเมนูของว่าง ภาษาอังกฤษ (English Snack Menus) จะเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและมีประโยชน์

การสำรวจพื้นฐาน

เมนูของว่างคืออะไร?

เมนูของว่างแปลว่า snack menu ในภาษาอังกฤษ คำนี้หมายถึงการเลือกตัวของอาหารที่มีขนาดเล็กและมักจะบริโภคระหว่างมื้อ ของว่างสามารถหลากหลายได้ตั้งแต่ของหวานถึงของเค็ม และมักถูกบริโภคเพื่อความสะดวกและการทำอาหารที่รวดเร็ว

การเข้าใจภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษแปลว่า English language ในบริบทของเมนูของว่าง, มันหมายถึงภาษาที่ใช้เพื่ออธิบายและป้ายชื่อรายการของของว่างต่างๆ ภาษาอังกฤษมักถูกใช้ในเมนูทั่วโลกเนื่องจากมีอิทธิพลที่แพร่หลายและใช้งานอย่างกว้างขวาง

การนำทางในเมนูของว่างทางภาษาอังกฤษ

ขนมหวาน

 1. คัพเค้กและมัฟฟิน:

  • คำบรรยาย: ของหวานที่อบเล็ก ๆ ที่มีโครงสร้างนุ่ม คัพเค้กมักถูกทาด้วย frosting, ในขณะที่มัฟฟินอาจมีผลไม้หรือถั่ว
  • รูปแบบที่นิยม: คัพเค้กช็อคโกแลต, มัฟฟินบลูเบอร์รี
 2. คุกกี้และบิสกิต:

  • คำบรรยาย: ของหวานที่อบทำจากแป้ง, น้ำตาล, และเนย คุกกี้มักมีโครงสร้างนุ่ม, ในขณะที่บิสกิตมีลักษณะกระด้างมากกว่า
  • รูปแบบที่นิยม: คุกกี้ชิปช็อค, บิสกิตชอร์ตเบรด

ของเค็ม

 1. แซนด์วิช:

  • คำบรรยาย: ขนมปังหั่นที่มีส่วนผสมต่าง ๆ สามารถเสิร์ฟเย็นหรืออบ
  • รูปแบบที่นิยม: แฮมแอนด์ชีสแซนด์วิช, BLT (เบคอน, เลททิส, มะเขือเทศ)
 2. พายและเครื่องอบ:

  • คำบรรยาย: ขนมปังที่อบกับส่วนผสมเค็ม

เวลาอาหารว่าง ภาษาอังกฤษ

ในโลกของโภชนาการและการดูแลสุขภาพ เราค่อนข้างจะได้ยินถึงคำว่า เวลาอาหารว่าง ในภาษาไทย ซึ่งมีความหมายว่า snack time ในภาษาอังกฤษ การเข้าใจแนวคิดของเวลาอาหารว่างและความสัมพันธ์ของมันกับอาหารที่มีสมดุลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพที่ดี ในบทความนี้ เราจะศึกษาเวลาอาหารว่าง ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดเพื่อให้คุณทำการเลือกการกินอาหารว่างได้อย่างมีความรู้

เวลาอาหารว่างคืออะไร?

เวลาอาหารว่างหรือ snack time หมายถึงช่วงเวลาระหว่างมื้อหลักที่บุคคลบริโภคอาหารจำนวนเล็กเพื่อพอใจรสชาติหรือความอยากอาหาร อาหารว่างนี้สามารถเป็นของหวานหรือเค็ม และมักจะมีน้ำหนักเบากว่าอาหารปกติ ถึงแม้ว่าอาหารว่างบางชนิดจะถูกนำมาให้เป็นตัวอย่างของการทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ว่าการทานอาหารว่างที่มีสติสามารถมีผลที่ดีต่อโภชนาการรวมๆ

ความสำคัญของเวลาอาหารว่าง

 1. เพิ่มพลังงาน: การทานอาหารว่างช่วยเพิ่มพลังงานอย่างรวดเร็ว ช่วยต่อสู้กับความเหนื่อยล้าและรักษาผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทั้งวัน

 2. ควบคุมน้ำตาลในเลือด: อาหารว่างที่ทานเป็นเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันการตกต่ำของพลังงานที่เกิดจากช่วงเวลาที่ยาวนานระหว่างมื้อหลัก

 3. การได้รับสารอาหาร: การทานอาหารว่างเป็นโอกาสเพิ่มเติมในการรวมสารอาหารที่จำเป็น เช่นวิตามินและแร่ธาตุ ในอาหารของคุณ

 4. ควบคุมความอยากอาหาร: การทานอาหารว่างอย่างมีสติสามารถช่วยควบคุมความอยากอาหาร ป้องกันการทานเยอะเกินไปในมื้อหลัก

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลาอาหารว่าง

เพื่อให้สามารถนำตัวเองไปในโลกของเวลาอาหารว่างในภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น ควรรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง นี่คือบางคำสำคัญ:

 1. Snack: ส่วนขนาดเล็กของอาหารที่ทานระหว่างมื้อ
 2. Healthy Snacks: ตัวเลือกอาหารว่างที่มีสารอาหารมากและพลังงานต่ำ เช่นผลไม้ เครื่องดื่มผัก และถั่ว
 3. Craving: ความต้องการอาหารที่แน่นอน
 4. Mindful

รับประทานอาหารว่าง ภาษาอังกฤษ

การรับประทานอาหารว่าง: คู่มือทางราบรื่นเกี่ยวกับการทานขนมกินเล่นในภาษาอังกฤษ

บทนำ:

ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบที่เราใช้ชีวิตอยู่ การทานขนมกินเล่นกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการทานบางอย่างระหว่างมื้อหรือขนมอร่อยในเวลาว่าง การทานขนมกินเล่นเกินขอบเขตทางวัฒนธรรม เราจะสำรวจโลกของ รับประทานอาหารว่าง (snacking) ในภาษาอังกฤษในบทความนี้ โดยสำรวจดูรากฐานของคำศัพท์ ลักษณะพิเศษ และความสำคัญทางวัฒนธรรมของมัน

เข้าใจคำศัพท์:

เพื่อเริ่มการเดินทางทางภาษานี้ ให้เราทำความรู้จักกับคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทานขนมกินเล่นในภาษาอังกฤษก่อนเถอะ คำว่า snack นั้นแปลเป็น ขนมกินเล่น หรือ ของว่าง ในภาษาไทย แต่ทว่า ในภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์มากมายที่สามารถใช้บ่งบอกถึงขนมกินเล่นที่หลากหลาย ตั้งแต่ของเครื่องดื่มไปจนถึงขนมหวาน

ตัวอย่างเช่น chips ในภาษาอังกฤษ สามารถเรียกว่า ทิ้งหลาย หรือ ขนมที่ทำจากแป้ง ในภาษาไทย ในทำนองเดียวกัน cookies สามารถแปลได้เป็น ขนมคุ๊กกี้ เข้าใจความหมายเหล่านี้ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เข้าใจวัฒนธรรมของการทานขนมกินเล่นได้ลึกซึ้งมากขึ้น

วัฒนธรรมของการทานขนมกินเล่น:

การทานขนมกินเล่นไม่ได้เป็นปรากฎการณ์ทางภาษาเท่านั้น มันมีรากฐานลึกซึ้งในวัฒนธรรม การสำรวจว่าภูมิภาคที่ต่างกันที่ใช้ภาษาอังกฤษมีวิธีการทานขนมกินเล่นอย่างไร จะช่วยให้เข้าใจถึงการบริโภคอาหารและวิถีชีวิตของพวกเขาได้อย่างลึกซึ้ง ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร การทานชาในเวลาบ่ายนั้นรวมถึงการทานขนมเล็กๆ เช่น สโคน แซนด์วิช และขนมปังโบราณ ร่วมกับชา

ในสหรัฐอเมริกา การทานขนมกินเล่นขณะดูหนังนั้นเป็นสิ่งที่พบเห็นบ่อย โดยมีป๊อปคอร์น นาโชส และลูกอมเป็นอาหารกินเล่นหลัก การสำรวจถึงบรรยากาศวัฒนธรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนภาษาสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงที่การทานขน

ดาวน์โหลดไฟล์สื่อการสอน อาหารว่างและขนม
ดาวน์โหลดไฟล์สื่อการสอน อาหารว่างและขนม
Food, Vocabulary About Food, คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร - Youtube
Food, Vocabulary About Food, คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร – Youtube
ดาวน์โหลดไฟล์สื่อการสอน อาหารว่างและขนม
ดาวน์โหลดไฟล์สื่อการสอน อาหารว่างและขนม
อาหารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน ประเภทอาหารและเมนูภาษาอังกฤษ – Bestkru
อาหารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน ประเภทอาหารและเมนูภาษาอังกฤษ – Bestkru
สอนภาษาอังกฤษการ์ตูนพร้อมการ์ดคำศัพท์รูปอาหาร ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 630019240_ขนาด 4.7 Mb_รูปแบบรูปภาพ Jpg _Th.Lovepik.Com
สอนภาษาอังกฤษการ์ตูนพร้อมการ์ดคำศัพท์รูปอาหาร ดาวน์โหลดรูปภาพ (รหัส) 630019240_ขนาด 4.7 Mb_รูปแบบรูปภาพ Jpg _Th.Lovepik.Com
Altv ช่อง 4 - Learn Small วิชาภาษาอังกฤษ: คำศัพท์
Altv ช่อง 4 – Learn Small วิชาภาษาอังกฤษ: คำศัพท์ “มื้ออาหาร”
กระดาษกันมันสำหรับใส่ขนมปังกระดาษดูดซับน้ำมันสำหรับใส่เฟรนช์ฟรายส์และเฟรนช์ฟรายส์ถาดใส่ อาหารว่างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาษาอังกฤษสำหรับทอดในห้องครัวแผ่นรองกระดาษซับน้ำมัน | Lazada.Co.Th
กระดาษกันมันสำหรับใส่ขนมปังกระดาษดูดซับน้ำมันสำหรับใส่เฟรนช์ฟรายส์และเฟรนช์ฟรายส์ถาดใส่ อาหารว่างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาษาอังกฤษสำหรับทอดในห้องครัวแผ่นรองกระดาษซับน้ำมัน | Lazada.Co.Th
คำศัพท์ภาษาจีน อาหาร (ขนมและอาหารว่าง) 学泰文小吃 点心 Ep3/3 - Youtube
คำศัพท์ภาษาจีน อาหาร (ขนมและอาหารว่าง) 学泰文小吃 点心 Ep3/3 – Youtube
26 เมนูของหวาน [ Desserts ] : คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | #English #เรียนภาษาอังกฤษ #ของหวาน #Dessert - Youtube
26 เมนูของหวาน [ Desserts ] : คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | #English #เรียนภาษาอังกฤษ #ของหวาน #Dessert – Youtube

See more here: amthucgiadinhviet.com

Learn more about the topic อาหารว่าง ภาษาอังกฤษ.

See more: https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *